หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

เงินประเดิม

            กระทรวงการคลังเคยเปิดให้นายจ้างยื่นคำขอนำเงินประเดิมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้เมื่อปี 2532 2539 2547 และในปี 2553 ได้เปิดนำเงินประเดิมเข้ากองทุนได้อีกหนึ่งครั้ง โดยจะเป็นการเปิดให้ขอนำเงินประเดิมเข้ากองทุนได้เป็นครั้งสุดท้าย โดยออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2553) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 กำหนดให้
            1. เงินทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างที่นายจ้างได้จัดสรรหรือสำรองไว้หรือที่ลูกจ้างได้สะสมไว้แยกต่างหากจากเงินอื่น ๆ เพื่อใช้จ่ายในกรณีที่ลูกจ้างออกจากงาน ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ใช้บังคับ
            2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพใดที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 แต่ยังมิได้ยื่นคำขอนำเงินทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างเข้ากองทุนหรือได้ยื่นคำขอนำเงินทุนสำรองเลี้ยงชีพเข้ากองทุนไว้แล้ว แต่ยังมิได้นำเงินทั้งหมดเข้ากองทุน
            หากประสงค์จะจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และนำเงินทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างตามข้อ 1 เข้ากองทุน หรือนำเงินทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างตามข้อ 2 เข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ได้จัดตั้งไว้แล้ว ให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนโดยมีรายการและเอกสารหลักฐานตามที่นายทะเบียนประกาศกำหนด ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2554 

            สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่นายจ้างจะได้รับ
            กฎกระทรวงฉบับที่ 274 (พ.ศ. 2553) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กำหนดให้เงินประเดิมที่บริษัทนายจ้างได้จ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิได้ อาจแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

            - กรณีจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนทั้งหมดครั้งเดียว สามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ 5 รอบระยะเวลาบัญชี โดยหักรอบละเท่า ๆ กัน
            - กรณีทยอยนำเงินทั้งหมดเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใน 10 รอบระยะเวลาบัญชี ให้นำมาหักค่าใช้จ่ายได้ 10 รอบระยะเวลาบัญชี ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

           การยื่นคำขอปรับปรุงยอดเงินประเดิม
          กรณีนายจ้างได้รับอนุมัติให้นำเงินประเดิมเข้ากองทุนเรียบร้อยแล้ว ต่อมามีความจำเป็นต้องปรับปรุงจำนวนเงินประเดิมที่ประสงค์จะนำเข้ากองทุน ให้ยื่นคำขอปรับปรุงเงินประเดิมต่อนายทะเบียนภายในกำหนดเวลาดังนี้
          1. การปรับปรุงเงินประเดิมเพิ่มขึ้น
              ให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2554
          2. การปรับปรุงเงินประเดิมลดลง
              ให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนได้ภายในก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการนำเงินประเดิมเข้ากองทุนรอบสุดท้าย เช่น 
              ตัวอย่างที่ 1 
              นายจ้าง ก มีรอบระยะเวลาบัญชี 1 ม.ค. – 31 ธ.ค.
              ได้รับอนุมัติให้นำเงินประเดิมเข้ากองทุนแบบ 5 รอบระยะเวลาบัญชี 
              การนำเงินประเดิมเข้ากองทุนแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ต้องนำเงินเข้าภายในวันที่ 31 ธ.ค. ของปี 2553,2554,2555, 2556 และ 2557

              นายจ้าง ก สามารถยื่นคำขอปรับปรุงเงินประเดิมได้ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 57

              ตัวอย่างที่ 2
              นายจ้าง ข มีรอบระยะเวลาบัญชี 1 ต.ค. – 30 ก.ย. 
              ได้รับอนุมัติให้นำเงินประเดิมเข้ากองทุนครั้งเดียวทั้งจำนวน 
              การนำเงินประเดิมเข้ากองทุนทั้งจำนวน ต้องนำเงินเข้าภายในวันที่ 30 ก.ย.54 

              นายจ้าง ข สามารถยื่นคำขอปรับปรุงเงินประเดิมได้ภายในวันที่ 30 ก.ย. 54

           


วันที่อัพเดทล่าสุด 10/11/2559
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th