หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

สนใจสมัครเป็นสมาชิก

 ก่อนสมัครเป็นสมาชิก

             ลูกจ้างต้องติดต่อกับคณะกรรมการกองทุนเพื่อขอข้อบังคับกองทุนมาศึกษาอย่างถี่ถ้วน โดยเฉพาะในเรื่องต่อไปนี้

  • อัตราเงินสะสมที่ลูกจ้างส่งเงินเข้ากองทุน : อยู่ในช่วง 2 - 15% ของค่าจ้าง
  • อัตราเงินสมทบที่นายจ้างจ่ายเพิ่มเติมให้ : อยู่ในช่วง 2 - 15% ของค่าจ้าง
  • เงื่อนไขต่างๆ เมื่อสิ้นสมาชิกภาพ เช่น เงื่อนไขการลาออกจากกองทุน รูปแบบการรับเงิน เป็นต้น
  •  อื่นๆ เช่น วิธีการคำนวณผลประโยชน์ให้สมาชิก ระยะเวลาในการจ่ายเงินคืน เป็นต้น

 การสมัครเป็นสมาชิก

            กรอกใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุน โดยระบุอัตราเงินสะสมพร้อมแจ้งชื่อผู้รับประโยชน์กรณีสมาชิกเสียชีวิตก่อนเกษียณอายุ และหากต้องการแก้ไขชื่อผู้รับประโยชน์ ให้ติดต่อคณะกรรมการกองทุน

            นอกจากนี้ ควรจดข้อมูลไว้เตือนความจำด้วย เผื่อจำเป็นต้องใช้ในอนาคต เช่น เมื่อครั้งแรกที่สมัครสมาชิก คุณยังโสดและแจ้งชื่อผู้รับประโยชน์เป็นคุณพ่อคุณแม่ แต่เมื่อคุณแต่งงานและมีบุตร ก็อาจต้องการเปลี่ยนชื่อผู้รับประโยชน์เป็นชื่อบุตรแทน  คุณก็จะได้รีบติดต่อกรรมการกองทุนเพื่อขอเปลี่ยนชื่อผู้รับประโยชน์ได้ทันที

วันที่อัพเดทล่าสุด 10/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th