หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

 

การติดตามผลการดำเนินงานของกองทุน

            การติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพถือเป็นหน้าที่พึงปฏิบัติของสมาชิก เพราะนอกจากจะเป็นการรักษาผลประโยชน์ของตนเองแล้ว สมาชิกยังสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับกลยุทธ์การลงทุนได้อีกด้วย ทั้งนี้ สมาชิกสามารถพิจารณาได้จากแหล่งต่างๆ ดังนี้


 

 ใบแจ้งยอดเงินราย 6 เดือน
 

            ใบแจ้งยอดเงินราย 6 เดือน ซึ่งบริษัทจัดการจัดส่งให้สมาชิกภายในเดือนมกราคมและกรกฎาคมของทุกปี จะมีข้อมูลที่สมาชิกสามารถนำมาใช้ประเมินผลการดำเนินงานได้อย่างง่ายๆ ได้แก่ มูลค่าต่อหน่วยของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 

 มูลค่าต่อหน่วย (Unit value) คืออะไร?

            เพื่อให้สมาชิกรับทราบและสามารถเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนได้อย่างชัดเจน จึงมีการจัดทำข้อมูลการลงทุนของสมาชิกเป็นจำนวนหน่วย เพิ่มเติมจากการแสดงข้อมูลเป็นจำนวนเงินเพียงอย่างเดียว ซึ่งจำนวนหน่วยนี้จะใช้เป็นฐานในการคำนวณมูลค่าต่อหน่วย ดังนี้


 

มูลค่าต่อหน่วย  =  มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

                       จำนวนหน่วยทั้งหมด


 

 การเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน

            ในการจะทราบว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่คุณเป็นสมาชิกอยู่มีผลการดำเนินงานดีหรือไม่ คงจะต้องมีการเปรียบเทียบเกิดขึ้น โดยในที่นี้จะขอเสนอแนวทางการเปรียบเทียบ 3 แนวทาง ดังนี้

            1.  เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของกองทุน
                ให้ตรวจสอบว่า "มูลค่าต่อหน่วย" ที่แสดงในใบแจ้งยอดเงินราย 6 เดือน ครั้งล่าสุดกับมูลค่าต่อหน่วยในงวดที่ผ่านมา หากเห็นว่ามูลค่าต่อหน่วยสูงขึ้น ก็หมายความว่า ผลประกอบการของกองทุนดีขึ้น แต่หากมูลค่าต่อหน่วยลดลง ก็หมายความว่า ผลประกอบการของกองทุนไม่ดี

            2.  เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนอื่น
                 นอกจากการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าต่อหน่วยแล้ว สมาชิกอาจใช้วิธีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่คุณเป็นสมาชิกอยู่กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอื่น หรือกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน


                วิธีการ คือ คำนวณว่าแต่ละกองทุนสร้างผลตอบแทนได้เท่าไร โดยเทียบเป็นร้อยละ เพื่อให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบ ตามสูตรดังนี้


มูลค่าต่อหน่วยปัจจุบัน - มูลค่าต่อหน่วยวันที่เริ่มลงทุน  x 100

มูลค่าต่อหน่วยวันที่เริ่มลงทุน


            3.  เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark)

                เพื่อให้สมาชิกสามารถเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนได้อย่างถูกต้อง Benchmark ที่ใช้ควรเป็นตัวชี้วัดผสม (Composite  benchmark) ที่สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน และคำนวณจากข้อมูลในช่วงเวลาเดียวกับผลการดำเนินงาน โดย Benchmark สามารถแยกตามประเภทตราสารได้ดังนี้


 

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน

ประเภทตราสาร

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน

1. ตราสารทุน
 • อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) 
 • อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่ม 50 หลักทรัพย์ (SET 50 Index)
 • อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่ม 100 หลักทรัพย์ (SET 100 Index)
 • อัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Total Return Index)
 • อัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม 50 หลักทรัพย์ (SET 50 Total Return Index)
 • อัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม 100 หลักทรัพย์ (SET 100 Total Return Index)

2. ตราสารหนี้

    2.1 ตราสารหนี้ภาครัฐ

 

 

 

 

 

    2.2 ตราสารหนี้ทั่วไป

      (ภาครัฐและภาคเอกชน)
 

 

 • อัตราผลตอบแทนของ ThaiBMA Zero Rate Return “ZRR” Government Bond Index อายุ 6 เดือน
 • อัตราผลตอบแทนของ ThaiBMA Zero Rate Return “ZRR” Government Bond Index อายุ 2 ปี
 • อัตราผลตอบแทนของ ThaiBMA Zero Rate Return “ZRR” Government Bond Index ที่มีอายุเท่ากับ target duration ของนโยบายการลงทุนของกองทุน
 • อัตราผลตอบแทนของ Total Return of ThaiBMA Government Bond Index
 • อัตราผลตอบแทนของ Total Return of ThaiBMA Government Bond Index-Maturity Sub Group 1

 

 • อัตราผลตอบแทนของ ThaiBMA Zero Rate Return “ZRR” Government Bond Index อายุ 6 เดือน
 • อัตราผลตอบแทนของ ThaiBMA Zero Rate Return “ZRR” Composite /Government Bond Index อายุ 2 ปี
 • อัตราผลตอบแทนของ ThaiBMA Zero Rate Return “ZRR” Composite /Government Bond Index) ที่มีอายุเท่ากับ target duration ของนโยบายการลงทุนของกองทุน 
 • อัตราผลตอบแทนของ Total Return of ThaiBMA Composite/Government Bond Index
 • อัตราผลตอบแทนของ Total Return of ThaiBMA Composite/Government Bond Index-Maturity Sub Group 1
3. เงินฝากประจำ
 • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพึงได้รับ วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงไทย

 

ตัวอย่าง การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหุ้น A ซึ่งมีนโยบายลงทุนในหุ้นเป็นหลัก

 

กองทุนหุ้น A

ดัชนีราคาหุ้น

31 ธันวาคม 2545

10.2379 บาท

607.12 จุด

31 ธันวาคม 2546

11.2546 บาท

658.24 จุด

ผลตอบแทน

(11.2546 - 10.2379)/10.2379 x 100 = +9.93%
         
 
(658.24 - 607.12)/607.12 x 100 = +8.42%
 


            จากตัวอย่างข้างต้น หมายความว่า กองทุนหุ้น A ซึ่งลงทุนในหุ้น 100% มีผลการดำเนินงานดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานซึ่งในที่นี้ คือ SET Index แสดงว่า ฝีมือในการบริหารของบริษัทจัดการอยู่ในเกณฑ์ดี
 

            สำหรับกองทุนผสม (Mixed fund) ต้องถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ benchmark ให้สอดคล้องกับสัดส่วนการลงทุนที่แท้จริง ทั้งนี้ ในส่วนของตราสารทุน จะต้องถัวเฉลี่ยน้ำหนักการลงทุนในหุ้นไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของสัดส่วนการลงทุนต่ำสุดและสูงสุด  ((minimum limit + maximum limit)/2) ซึ่งกำหนดไว้ในนโยบายการลงทุน 

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนอาจเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งที่สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหารเงินลงทุน แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

วันที่อัพเดทล่าสุด 10/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th