หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

 

การคงเงินเมื่อมีการเปลี่ยนงาน

 วัตถุประสงค์ของการคงเงิน      

            เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีการออมอย่างต่อเนื่องโดยไม่ขาดช่วงแม้มีการเปลี่ยนงาน จึงมีการเปิดโอกาสให้ลูกจ้างสามารถขอคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเดิมต่อไปได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อบังคับกองทุน หากต่อมาสมาชิกได้งานใหม่กับนายจ้างที่มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายในก่อนสิ้นระยะเวลาการคงเงิน สมาชิกสามารถขอให้กองทุนเดิมโอนเงินจากกองทุนเดิมไปเข้ากองทุนใหม่ได้โดยสมาชิกไม่ต้องรับเงินออกจากกองทุน ซึ่งจะช่วยให้สมาชิกยังไม่มีภาระภาษี เนื่องจากเงินที่ขอคงไว้ยังไม่ถือเป็นเงินได้ของสมาชิก  

 

 ขั้นตอนดำเนินการ


            สมาชิกที่สิ้นสุดสมาชิกภาพจากกองทุนแล้ว  แต่ยังไม่ประสงค์จะรับเงินจากกองทุน ควรดำเนินการดังนี้


              1.   แจ้งความประสงค์ให้คณะกรรมการกองทุนหรือบริษัทจัดการทราบว่าจะขอคงเงินไว้ในกองทุนพร้อมแจ้งเลขที่บัญชีธนาคารไว้

              2.  ระยะเวลาการคงเงินของแต่ละกองทุนอาจแตกต่างกันไป  ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

              3.  บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการคงเงินจากสมาชิกบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม

              4.  หากสิ้นสุดระยะเวลาการคงเงินแล้วสมาชิกยังไม่มาแจ้งให้โอนย้ายเงินไปยังกองทุนอื่น บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่สมาชิกแจ้งไว้ พร้อมทั้งหักภาษี ณ ที่จ่ายนำส่งกรมสรรพากร  ซึ่งสมาชิกต้องนำเงินที่ได้รับไปรวมคำนวณเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีในปีนั้น 

  
ทั้งนี้ ระหว่างการคงเงินไว้ในกองทุน เงินที่ขอคงไว้ในกองทุนจะถูกนำไปลงทุนหาผลประโยชน์เหมือนกับเงินกองทุนทั่ว ๆ ไป ซึ่งผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจะตกเป็นของผู้คงเงิน 

วันที่อัพเดทล่าสุด 10/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th