หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

ข้อมูลสำคัญของสมาชิก

            สมาชิกควรจัดทำบันทึกข้อมูลสำคัญพื้นฐานเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไว้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบสิทธิหน้าที่ของสมาชิกกองทุน และควรติดตามปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยสามารถติดตามจากการแก้ไขข้อบังคับกองทุน เช่น ชื่อกองทุน ชื่อบริษัทจัดการ นโยบายการลงทุน อัตราเงินสะสมสมทบ ซึ่งสมาชิกสามารถติดตามการแก้ไขดังกล่าวได้จากคณะกรรมการกองทุน

 

            ตัวอย่างข้อมูลสมาชิก
 

                                                                                     ข้อมูลสมาชิก

ชื่อสมาชิก........................................................................ นามสกุล.............................................................................
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ................................................................................................................. ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
ชื่อนายจ้าง ...............................................................................................................................................................................
ชื่อบริษัทจัดการ ....................................................................................................................................................................
วันที่เริ่มเข้าทำงานกับนายจ้าง .............../............../.................
วันที่เริ่มเข้าเป็นสมาชิก.............../............../.................
ชื่อ/เบอร์ติดต่อ คณะกรรมการกองทุน
          1. ชื่อ ............................................................................................................................
          2. ชื่อ .............................................................................................................................
          3. ชื่อ ..............................................................................................................................

 ชื่อผู้รับผลประโยชน์ที่แจ้งไว้กับคณะกรรมการกองทุนกรณีที่สมาชิกเสียชีวิต
        
1. ชื่อ ...........................................................................................................ส่วนแบ่งผลประโยชน์คิดเป็น ...............%
          2. ชื่อ ...........................................................................................................ส่วนแบ่งผลประโยชน์คิดเป็น ...............%
          3. ชื่อ ...........................................................................................................ส่วนแบ่งผลประโยชน์คิดเป็น ...............%

ข้อมูลกองทุน

 นโยบายการลงทุนของกองทุน (ปัจจุบันกองทุนลงทุนในอะไรบ้าง)
          1. ............................................................................................................................
          2. .............................................................................................................................
          3. ..............................................................................................................................

 อัตราการจ่ายเงินสะสมของสมาชิก ........................%
 อัตราการจ่ายเงินสมทบของนายจ้าง .......................%

 

 

วันที่อัพเดทล่าสุด 10/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th