หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 

หน้าที่ทั่วไป
               1.  รับสมัครสมาชิกและแจ้งการสิ้นสมาชิกภาพ

               2.  รวมถึงจัดให้สมาชิกรับทราบข้อบังคับ

               3.  ดูแลการนำส่งเงินสะสม/เงินสมทบ

               4.  แก้ไขข้อบังคับกองทุน

               5.  ฟ้องร้องต่อบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ของกองทุน

               6.  ดำเนินการเกี่ยวกับการชำระบัญชีกองทุน

หน้าที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน

               1.  กำหนดวัตถุประสงค์/นโยบายการลงทุนของกองทุน

               2.  คัดเลือกบริษัทจัดการ

               3.  ติดตามให้บริษัทจัดการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

               4.  ให้ความเห็นหรือทักท้วงการกำหนดมูลค่ายุติธรรม

               5.  พิจารณารับทรัพย์สินอุทิศ

               6.  พิจารณารับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น

               7.  ให้ความยินยอมเกี่ยวกับการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

               8.  การตรวจสอบการแก้ไขกรณีการคำนวณมูลค่าหน่วยไม่ถูกต้อง

หน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูล

               1.  เปิดเผยข้อมูลให้สมาชิกทราบ เช่น การแก้ไขข้อบังคับกองทุน ผลการดำเนินงานของกองทุน การแต่งตั้งผู้ให้บริการ เป็นต้น

               2.  จัดประชุมใหญ่สมาชิก 

วันที่อัพเดทล่าสุด 10/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th