หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

 

แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี
(Code of Best Practice for Provident Fund's Committee)
สารบัญ
บทนำ  
I. องค์ประกอบของคณะกรรมการกองทุน
II. วาระการดำรงตำแหน่ง
III. ค่าตอบแทนคณะกรรมการกองทุน
IV.

แนวทางการปฏิบัติงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หลักความซื่อสัตย์ (duty of loyalty)
  • หลักความระมัดระวัง (duty of care)
  • หลักการติดตามดูแล (duty to monitor)
     
V.

บทสรุป

VI.

แบบสอบทาน (checklist)

ภาคผนวก
  • ตัวอย่างแบบประเมินการคัดเลือกบริษัทจัดการ
  • ขั้นตอนในการใช้สิทธิออกเสียง

download เอกสาร (pdf)

วันที่อัพเดทล่าสุด 20/02/2557
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th