หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

 

การเปิดเผยข้อมูลต่อคณะกรรมการกองทุน

            สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้บริษัทจัดการจัดทำรายงานและเปิดเผยข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการกองทุน เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนได้รับทราบผลการบริหารกองทุนของบริษัทจัดการและติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนได้เป็นระยะๆ

            ในการติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คณะกรรมการกองทุนจะได้รับข้อมูลจากบริษัทจัดการในรูปแบบรายงานรายเดือนและรายปีภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด ดังนี้

 

 รายงานรายเดือน

 

            1. แบบรายงาน กช. 1.1 งบแสดงส่วนของสมาชิก-นายจ้าง และผลประโยชน์

                 เป็นรายงานที่แสดงรายละเอียดของรายได้ ค่าใช้จ่าย กำไร/ขาดทุนจากเงินลงทุน เงินสะสมและเงินสมทบที่นำส่งเข้ากองทุน เงินที่จ่ายคืนให้สมาชิกที่สิ้นสมาชิกภาพ รวมทั้งการเพิ่มขึ้น/ลดลงในส่วนสมาชิกและนายจ้าง และผลประโยชน์คงเหลือ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะถูกแสดงเป็นรายเดือนและยอดสะสมตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนที่รายงาน ดังนั้น คณะกรรมการกองทุนจะทราบถึงแหล่งที่มาของรายได้และค่าใช้จ่ายของกองทุน รายได้สุทธิจากการลงทุน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทั้งส่วนที่เป็นของสมาชิก นายจ้าง และผลประโยชน์

            2. แบบรายงาน กช. 1.2 งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ

                 เป็นรายงานแสดงรายการและมูลค่าของทรัพย์สินที่กองทุนถือครองอยู่ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยแบ่งประเภททรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้เรียงตามอันดับความเสี่ยง ดังนั้น คณะกรรมการกองทุนจะทราบรายละเอียดของทรัพย์สิน อาทิ ประเภททรัพย์สินที่ลงทุน บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ จำนวนหลักทรัพย์ที่ลงทุน มูลค่าของทรัพย์สินที่ลงทุน และราคาตลาดของทรัพย์สินนั้นๆ ณ วันที่รายงาน

               

 รายงานรายปี   

 

            1. แบบรายงาน กช. 2.1 งบดุล

                 เป็นรายงานแสดงยอดสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเงินสะสม ผลประโยชน์เงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์เงินสมทบ ณ สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีปีก่อน

            2. แบบรายงาน กช. 2.2 งบกำไรขาดทุน

                 เป็นรายงานแสดงรายได้ ค่าใช้จ่าย และกำไร/ขาดทุนจากการบริหารจัดการเงินลงทุนแยกตามประเภทของเงินลงทุน สำหรับงวดระยะเวลาบัญชีปัจจุบันเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีปีก่อน

            3. แบบรายงาน กช. 2.3 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

                 มีลักษณะคล้ายแบบรายงาน กช. 1.2 แต่จะแสดงค่าของเงินลงทุนในมูลค่ายุติธรรมที่ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ

            4. แบบรายงาน กช. 2.4 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

                 เป็นรายงานแสดงการเพิ่ม/ลดของรายได้จากเงินลงทุน รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของเงินสะสม ผลประโยชน์ของเงินสะสม เงินสมทบ ผลประโยชน์ของเงินสมทบ และการลดลงของเงินที่เกิดจากการจ่ายให้แก่สมาชิกที่สิ้นสมาชิกภาพ

            5. แบบรายงาน กช. 2.5 งบกระแสเงินสด

                 เป็นรายงานแสดงการเพิ่มลดของกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน และการจัดหาเงินกองทุนสำหรับงวดระยะเวลาบัญชีปัจจุบันเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีปีก่อน

            6. แบบรายงาน กช. 2.6 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

                 เป็นรายงานแสดงแหล่งที่มาของการเพิ่ม/ลดของสินทรัพย์สุทธิของกองทุน อัตราส่วนต่อสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย ผลตอบแทนจากการลงทุน  สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันเปรียบเทียบกับ 5 รอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา

 

            นอกจากนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้บริษัทจัดการจัดทำรายงานสรุปและเปิดเผยข้อมูลจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารแห่งกึ่งหนี้กึ่งทุน และสัดส่วนเงินลงทุนดังกล่าวต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนไว้ในรายงานรายเดือนและรายปีข้างต้นด้วย เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนได้รับทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารหนี้ของกองทุน            

            ทั้งนี้ คณะกรรมการกองทุนควรติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนจากรายงานเหล่านี้อย่างละเอียดและต่อเนื่อง เพื่อจะได้สามารถตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนภายใต้บริษัทจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ คณะกรรมการกองทุนควรเผยแพร่รายงานดังกล่าวข้างต้นให้สมาชิกทราบอย่างทั่วถึง และหากคณะกรรมการกองทุนมีข้อสงสัยรายการใดในรายงานดังกล่าวข้างต้นควรสอบถามบริษัทจัดการ เพื่อทำความเข้าใจอย่างถูกต้องและสามารถตอบข้อซักถามของสมาชิกได้อย่างชัดเจน

วันที่อัพเดทล่าสุด 10/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th