หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

รายชื่อบริษัทจัดการ

รายชื่อบริษัทจัดการที่ได้รับใบอนุญาตการจัดการกองทุนส่วนบุคคลและรับบริหารจัดการเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 

ลำดับที่

บริษัทจัดการ

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

 1.

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด

191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 23 โซนซี ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

0-2618-1599

0-2618-1597

 2.

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 32 1 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

0-2686-6100

0-2670-0430

 3.

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

0-2673-3999

0-2673-3988

 4.

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

990 อาคารอับดุลราฮิม เพลส ชั้น 32 พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

0-2636-1800

0-2636-1820

 5.

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

48/16-17 ชั้น 9 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

0-2633-7777

0-2633-7300

 6.

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ชั้น 7-8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า
เลขที่ 18 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

0-2949-1500

0-2949-1501

 7.

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด

231 อาคารธนชาต ปาร์คเพลส ชั้น 5-7 ถ.ราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

0-2126-8300

0-2126-8398

 8.

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด

ชั้น 16 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย 44 หลังสวน เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

0-2686-9500

0-2657-3167

 9.

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด

179 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 28 สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

0-2352-3333

0-2352-3339

 10.

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

199 G , 21-23 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

0-2649-2000

0-2649-2100,
0-2649-2111

 11.

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

0-2786-2222

0-2786-2377

 12.

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด

989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 24 พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

0-2659-8888

0-2659-8860-1

 13.

บริษัท เอไอเอ จำกัด

181 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

0-2638-7754,
0-2638-7080

0-2236-9331

 14.

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ 10330

0-2657-5757

0-2657-5777

15. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด 175 ชั้น 26 ห้อง 2601 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  0-2679-6400 0-2679-5995-6
16. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม โซลาริส จำกัด 287 ลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 8 สีลม แขวงสีสม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500   0-2624-6320 0-2624-6320
17. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 0-2286-3484
 
0-2286-3585
วันที่อัพเดทล่าสุด 18/05/2559
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th