หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

 

หนังสือเวียน

1. เงินประเดิม
2. การคงเงินไว้ในกองทุน
3. ภาษี
4. การจดทะเบียนกองทุน
5. ข้อบังคับกองทุน
6. การจ่ายเงินให้สมาชิก
7. หนังสือซักซ้อมความเข้าใจ/หนังสือเวียนอื่น
 

1. เงินประเดิม

ประกาศที่

เรื่อง

วันที่

ข.563-564/2553

การนำเงินทุนสำรองเลี้ยงชีพเข้ากองทุน
กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2553) ออกตามความใน พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2553
กฎกระทรวง ฉบับที่ 274 (พ.ศ. 2553) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2553
ประกาศนายทะเบียนที่ 1/2553 เรื่อง แบบคำขอนำเงินทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553
แนวปฏิบัติในการนำเงินทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

2 ก.ค. 53

2. การคงเงินไว้ในกองทุน

ประกาศที่

เรื่อง

วันที่

-

 

 

3. ภาษี

ประกาศที่

เรื่อง

วันที่

กลต.ข.
1192-1193/2548

สิทธิประโยชน์ทางภาษีกรณีสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเกษียณอายุแล้วประสงค์จะทำงานต่อ และกรณีการโอนย้ายเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
หนังสือของกรมสรรพากรที่ กค 0706/3627 เรื่อง สิทธิประโยชน์ทางภาษี กรณีสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเกษียณอายุและประสงค์จะทำงานต่อ ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2548
หนังสือของกรมสรรพากรที่ กค 0725/4243 เรื่อง การขอสิทธิประโยชน์ทางภาษีในกรณีที่มีการโอนย้ายเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2548
 

14 มิ.ย. 48

น. 679-680/2546

สิทธิประโยชน์ทางภาษีของเงินหรือผลประโยชน์ที่ลูกจ้างได้รับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกรณีลาออกเมื่ออายุครบ 55 ปี

20 มิ.ย. 46

4. การจดทะเบียนกองทุน

ประกาศที่

เรื่อง

วันที่

กลต.ข. (ว) 32/2548

การปรับปรุงแนวทางในการรับจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนและการแก้ไขข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกรณีเพิ่มนายจ้าง

31 ส.ค. 48

อข. 2/2549

เรื่อง การจดทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

21 ก.พ. 49

อข. 3/2549

เรื่อง การจเลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

21 ก.พ. 49

5. ข้อบังคับกองทุน

หนังสือที่

เรื่อง

วันที่

ข.(ว) 7/2550  

นำส่งข้อบังคับมาตรฐานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

4 ก.ค. 50

กลต.ข. 751/2550  

การผ่อนผันระยะเวลาในการยื่นขอแก้ไขข้อบังคับและการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขในข้อบังคับของกองทุน

4 เม.ย. 50

กลต.ข. 2356/2549  

แจ้งกำหนดการแก้ไขข้อบังคับกองทุนและการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรับจดทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

24 ต.ค. 49

กลต.ข. 3379-3931/2548  

การเพิกถอนข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ขัดต่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา   

18 พ.ย. 48

กลต.ข. 1511-2066/2548

 

 

การเพิกถอนข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ขัดต่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตัวอย่างข้อบังคับเกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาในการได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบที่สามารถจดทะเบียนได้
ตัวอย่างข้อบังคับที่ขัดต่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา

13 ก.ค. 48

กลต.ข. 1124/2548  

นวทางการพิจารณาคุณสมบัติการเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

6 มิ.ย. 48

กลต.น. (ว) 30/2546

การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรับจดทะเบียนการแก้ไขข้อบังคับ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติม

28 พ.ย. 46

กลต.น. (ว) 26/2546

การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรับจดทะเบียนการแก้ไขข้อบังคับ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

18 พ.ย. 46

6. การจ่ายเงินให้สมาชิก

หนังสือที่

เรื่อง

วันที่

ข. (ว) 15/2547

ซักซ้อมกรณีการจ่ายเงินให้สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและการมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับเงินแทน

17 มิ.ย. 47

ข.(ว) 13/2547
(ยกเลิก)

ซักซ้อมกรณีสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับเงินแทน

7 พ.ค. 47

ข.(ว) 7/2547

การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติการชำระบัญชีกรณีเลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

8 มี.ค. 47

น.(ว) 33/2544

ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (หนังสือตอบข้อหารือจากกรมบังคับคดี)  

9 ส.ค. 44

7. หนังสือซักซ้อมความเข้าใจ/หนังสือเวียนอื่น

หนังสือที่

เรื่อง

วันที่

กลต.น.(ว) 18/2553 การซักซ้อมความเข้าใจกรณีบริษัทจัดการรับจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเอง 28 มิ.ย. 53

กลต.ข. (ว) 42/2551

หนังสือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไข พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับใหม่)

26 ส.ค. 51

วันที่อัพเดทล่าสุด 21/02/2557
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th