หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

 

โปรแกรมคำนวณภาษี

โปรแกรมคำนวณภาษีสำหรับเงินที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

            คุณสามารถทดลองใส่ข้อมูลในโปรแกรมการคำนวณภาษีสำหรับเงินที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อจะดูว่า เมื่อคุณสิ้นสมาชิกภาพจากกองทุนในกรณีต่างๆ เช่น เมื่อเกษียณอายุ  ลาออกจากงานก่อนเกษียณอายุ  หรือลาออกจากกองทุนโดยไม่ออกจากงาน   คุณมีภาระภาษีจำนวนเท่าใด โดยการกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น จำนวนเงินทั้งหมดที่จะได้รับจากกองทุน อายุงาน อายุสมาชิก  เป็นต้น ซึ่งจำนวนภาษีที่คำนวณได้จะแสดงให้เห็นว่า  คุณจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้เป็นเงินประมาณเท่าใด                                              

 

โปรแกรมคำนวณภาษี (กำลังปรับปรุง) 

วันที่อัพเดทล่าสุด 07/11/2555
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th