หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

 

2. การจัดตั้งและจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

    2.1 การจัดตั้งและจัดการกองทุน

ประกาศ / หนังสือเวียน

เรื่อง

วันที่

ทธ. 35/2556 มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
6 ก.ย. 56
(มีผล 1 เม.ย. 57)
ทธ. 34/2556 การยกเลิกประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 6 ก.ย. 56
(มีผล 1 เม.ย. 57)

ทน. 27/2552

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน

20 ก.ค. 52
(มีผล 16 ส.ค. 52)

กน. 22/2552 การกำหนดการจัดการลงทุนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคลล
กลต.น.(ว) 26/2552 นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจ
6 ส.ค. 52

10 ก.ย. 52

กน. 30/2547
(ยกเลิก)

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน(ฉบับประมวล)
กลต.น.(ว) 29/2547 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดตั้งและจัดการกองทุน

10 มิ.ย. 47
6 ก.ค. 47

กน. 54/2548
(ยกเลิก)

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน (ฉบับที่ 3)

28 ต.ค. 48

กน. 14/2548
(ยกเลิก)

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน (ฉบับที่ 2)

21 ม.ค. 48

กน. 14/2543
(ยกเลิก)

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

4 เม.ย. 43

    2.2 การเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล

ประกาศ / หนังสือเวียน

เรื่อง

วันที่

สน. 22/2552

การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล

28 ก.ค. 52 

สน. 12/2556 การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 12) 2 เม.ย. 56

สน. 23/2547
(ยกเลิก)

การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล( ฉบับประมวล)
กลต.น.(ว) 29/2547 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดตั้งและจัดการกองทุน

11 มิ.ย. 47
6 ก.ค. 47

สน. 3/2551

การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 10)

4 ก.พ. 51

สน. 16/2550

การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 9)

4 ก.ค. 50

สน. 14/2550

การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 8)

2 ก.ค. 50

สน. 8/2550

การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 7)
หนังสือซักซ้อมความเข้าใจ ที่ น.(ว) 9/2550

22 มิ.ย. 50
29 มิ.ย. 50

สน. 1/2550

การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 6)

23 ก.พ. 50

สน. 6/2549

การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 5)

14 มี.ค. 49

สน. 20/2548

การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 4)

18  ก.ค. 48

สน. 18/2548

การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3)

22  มิ.ย. 48

สน. 2/2548

การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 2)

26 ม.ค. 48

    2.3 วิธีการจัดการกองทุน

ประกาศ / หนังสือเวียน

เรื่อง

วันที่

สข./น. 23/2552

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน (ฉบับประมวล)

28  ก.ค. 52
(มีผล 16 ส.ค. 52)

สน. 21/2556 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน (ฉบับที่ 12) 5 ส.ค. 56
(มีผล 1 ม.ค. 57)
  เอกสารซักซ้อมความเข้าใจ ประกาศ สน. 21/2556 เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การทำแบบประเมินของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
สน. 15/2555 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน (ฉบับที่ 9) 27 มิ.ย. 55
(มีผล 1 ก.ค. 55)
 

สข./น. 1/2549
(ยกเลิก)

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน ( ฉบับประมวล)

7  ก.พ. 49

สข./น. 9/2551

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน (ฉบับที่ 9 )

12 มี.ค. 51

สข./น. 4/2551
(ยกเลิก)

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน (ฉบับที่ 8)

4 ก.พ. 51

สข./น. 30/2550

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน (ฉบับที่ 7)

17 ต.ค. 50

สข./น. 17/2550

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน (ฉบับที่ 6)
หนังสือซักซ้อมความเข้าใจ ที่น.(ว) 11/2550

4 ก.ค. 50
17 ก.ค. 50

สข./น. 15/2550

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน (ฉบับที่ 5)

2 ก.ค. 50

สข./น. 2/2550

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน (ฉบับที่ 4)

23 ก.พ. 50

สข./น. 25/2549

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน (ฉบับที่ 3)

31 พ.ค. 49

สข./น. 7/2549

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน (ฉบับที่ 2)
หนังสือซักซ้อมความเข้าใจ ที่น. (ว) 2/2549

14 มี.ค. 49
16 ก.พ. 49

    2.4 ระบบงานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน

ประกาศ / หนังสือเวียน

เรื่อง

วันที่

ทธ. 25/2556 การให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ - Outsource (ฉบับประมวล)
    - แบบแจ้งการให้ผู้ประกอบกิจการอื่นดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ (กรณีที่ไม่ต้องยื่นคำขออนุญาต)
    - แบบขออนุญาตให้ผู้ที่ประกอบกิจการอื่นดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
17 พ.ค. 56

น.(ว) 7/2549

หนังสือซักซ้อมความเข้าใจ

4 เม.ย. 49

สข./น. 4/2549

ระบบงานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน

8 มี.ค. 49

อข./น. 5/2549

แนวปฎิบัติเกี่ยวกับระบบงานการประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน

8 มี.ค. 49

ประกาศสำนักงาน

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระบบงานการประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน (ฉบับที่ 2)

4 ก.พ. 51

    2.5 การยกเลิกประกาศเก่า กน.53/2548

ประกาศ / หนังสือเวียน

เรื่อง

วันที่

กน. 53/2548

การยกเลิกประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 2)

28 ต.ค 48

กน. 29/2547

การยกเลิกประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล

10 มิ.ย. 47

 

วันที่อัพเดทล่าสุด 30/09/2559
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th