หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

3.การลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

    3.1 การกำหนดอัตราส่วนลงทุน

ประกาศ / หนังสือเวียน

เรื่อง

วันที่

สน. 24/2552

การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับประมวล)

28 ก.ค. 52

สน. 43/2556 การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับที่ 12) 19 ธ.ค. 56
สอ. 47/2556 การนำเงินสะสมและเงินสมทบสำหรับสมาชิกแต่ละรายของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินบางประเภท 19 ธ.ค. 56
บธ.(ว) 1/2556 นำส่งประกาศเกี่ยวกับการแก้ไขเกณฑ์การลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 26 ธ.ค. 56
สน. 23/2556 การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับที่ 10) 28 ก.ย. 56
สน. 13/2556 การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับที่ 9) 2 เม.ย. 56
กลต.จต. (ว) 21/2556 นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจ 3 เม.ย. 56
กลต.จต. (ว) 1/2556 การลงทุนในหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 7 ม.ค. 56

สน. 21/2554

การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับที่ 8)

27 ก.ค. 54

น.(ว) 8/2554

เรื่อง นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจ เรื่อง (1) การลงทุนในศุกูก และเงินฝากธนาคารอิสลาม (2) การปรับปรุงอัตราส่วนการลงทุนในสถาบันการเงิน (3) การจำกัดการลงทุนของ MMF (มีผลใช้บังคับ 1 ส.ค. 54)

28 ก.ค. 54

สน. 28/2549
(ยกเลิก)

การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับประมวล)

17 ก.ค. 49

สน. 5/2551

การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับที่ 3)

4 ก.พ. 51

สน. 9/2550

การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับที่ 2)
น.(ว) 9/2550 นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจ

22 มิ.ย. 50
29 มิ.ย. 50

กลต.น.(ว) 49/2549

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาความผิดของธุรกิจจัดการลงทุน
การลงทุนที่ถือเป็นความผิดของกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกองทุนส่วนบุคคล
ตัวอย่างการนับครั้งความผิด
สรุปการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาความผิดเกี่ยวกับการลงทุน

30 ต.ค. 49

กลต.น.(ว) 1841/2549

อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมในเงินฝากและตราสารหนี้ของธนาคารภายหลังจากที่ธนาคารพาณิชย์หมดสภาพจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

23 ส.ค. 49

กลต.น. 1815/2549

การลงทุนในสลากออมทรัพย์ทวีสินและสลากออมสินพิเศษ

21 ส.ค. 49

สน. 28/2549

การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน
น.(ว) 12/2549 ซักซ้อมความเข้าใจ
ตารางสรุปอัตราส่วนสำหรับ MF PVD PF  รายย่อย
การลงทุนใน  derivatives หรือ warrant  ประเภทหลักทรัพย์ที่กองทุนสามารถใช้  cover ได้

17 ก.ค. 49
19 ก.ค. 49

กลต.น.(ว) 37/2548
(ยกเลิก)

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารหนี้ของกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

29 ก.ย. 48

กลต.น.(ว) 28/2548

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารหนี้ของกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

19 ส.ค. 48

กลต.น. 959/2547
(ยกเลิก)

การลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร ("Structured Note") เพื่อเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกองทุนส่วนบุคคลที่มีมูลค่าการลงทุนต่ำกว่า 1 ล้านบาท

13 ก.ค. 47

กลต.น. ที่ 3168/2546
(ยกเลิก)

การลงทุนในตั๋วแลกเงินและบัตรเงินฝากที่มีผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปรเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

24  พ.ย. 46

สน. 16/2544
(ยกเลิก)

การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

12 เม.ย. 44

กลต.น. ที่ 2377/2543

หลักเกณฑ์การดำรงอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

21 พ.ย. 43

    3.2 การกำหนดประเภทหลักทรัพย์ที่บริษัทจัดการสามารถลงทุนได้

ประกาศ / หนังสือเวียน

เรื่อง

วันที่

กลต.ข.(ว) 27/2550
(ยกเลิก)

การลงทุนในหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์

18 มิ.ย.50

กลต.น. 1815/2549

การลงทุนในสลากออมทรัพย์ทวีสินและสลากออมสินพิเศษ

21 ส.ค. 49

สน. 28/2549

การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน
น.(ว) 12/2549 ซักซ้อมความเข้าใจ
ตารางสรุปอัตราส่วนสำหรับ MF PVD PF  รายย่อย
การลงทุนใน  derivatives หรือ warrant  ประเภทหลักทรัพย์ที่กองทุนสามารถใช้  cover ได้

17 ก.ค. 49
19 ก.ค. 49

สน.46/2546
(ยกเลิก)

การกำหนดประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่บริษัทจัดการสามารถลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

26 ธ.ค.46

กลต.น. 2705/2546

แนวทางปฏิบัติของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivative transaction) เพื่อกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

13 ต.ค. 46

กลต.น. 821/2546

การทำสัญญา Credit Supporting Annex ของกองทุน

30 พ.ค. 46

น.(ว) 17/2545

การนำส่งสำเนาประกาศสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

20 ก.พ. 45

สน.9/2545
(ยกเลิก)

การกำหนดประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่บริษัทจัดการสามารถลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

15 ก.พ. 45

    3.3 การกำหนดประเภทหลักทรัพย์ที่ลูกค้าอาจมอบหมายให้ลงทุน

ประกาศ / หนังสือเวียน

เรื่อง

วันที่

สน.47/2546
(ยกเลิก)

การกำหนดประเภททรัพย์สินที่ลูกค้าอาจมอบหมายให้บริษัทจัดการได้เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)

26 ธ.ค.46

น.(ว) 51/2545

การนำส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และสำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

9 ก.ค.45

สน.29/2545
(ยกเลิก)

การกำหนดประเภททรัพย์สินที่ลูกค้าอาจมอบหมายให้บริษัทจัดการได้เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

27 มิ.ย.45

สน.11/2545
(ยกเลิก)

การกำหนดประเภททรัพย์สินที่ลูกค้าอาจมอบหมายให้บริษัทจัดการได้เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

15 ก.พ.45

    3.4 อัตราส่วนการลงทุนของนโยบายการลงทุนในตลาดเงิน

ประกาศ / หนังสือเวียน

เรื่อง

วันที่

สน.50/2546
(ยกเลิก)

การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีนโยบายการลงทุนในตลาดเงิน (ฉบับที่ 3)

26 ธ.ค.46

สน.20/2546
(ยกเลิก)

การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีนโยบายการลงทุนในตลาดเงิน (ฉบับที่ 2)

8 ส.ค.46

สน.34/2545
(ยกเลิก)

การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีนโยบายการลงทุนในตลาดเงิน

30 ก.ค.45

    3.5 การคำนวณอัตราส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเซีย

ประกาศ / หนังสือเวียน

เรื่อง

วันที่

น.(ว) 26/2548
(ยกเลิก)
 

นำส่งสำเนาประกาศซักซ้อมความเข้าใจ

20 ธ.ค.48

สน.39/2548
(ยกเลิก)
 

การคำนวณอัตราส่วนการลงทุนหรือการมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเซียเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน

15 ธ.ค.48

    3.6 การกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ประกาศ / หนังสือเวียน

เรื่อง

วันที่

สธ. 14/2558 ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ฉบับประมวล) 7 เม.ย. 58
สธ. 14/2558 ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ภาคผนวกแนบท้ายประกาศ COI
แบบรายงานธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
guideline COI
7 เม.ย. 58

สธ. 69/2558

ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ฉบับที่ 2)
แผนภาพตามข้อ 15/1
29 ก.ย. 58

สน. 72/2558

ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ฉบับที่ 3)
แผนภาพตามข้อ 7
21 ต.ค. 58

สน. 29/2549
(ยกเลิก)

การกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนและหลักเกณฑ์ในการป้องกัน (ฉบับประมวล)

19 ก.ค.49

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(ยกเลิก)

เรื่อง การกำหนดบุคคลที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมของกองทุนเพิ่มเติม พ.ศ. 2550

29 ม.ค 50

กลต.น.(ว) 4/2550
(ยกเลิก)

การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการป้องกันการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ฉบับที่ 2)

 29 ม.ค. 50

กลต.น.(ว) 5/2550
(ยกเลิก)

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระบบงานในการป้องกันการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ฉบับที่ 2) (กรณีที่บริษัทจัดการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจัดการ (proprietary trading) ด้วยตนเอง)

29 ม.ค. 50

สน. 29/2549
(ยกเลิก)

การกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนและหลักเกณฑ์ในการป้องกัน (conflict of interest -COI)
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับระบบงานในการป้องกัน coi (ภาคผนวก ก.)
ตัวอย่างแบบรายงาน (ภาคผนวก ข.)
แผนภาพแสดงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (ภาคผนวก ค.)
หนังสือเวียน ที่ น.(ว) 13/2549 นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจ
หนังสือเวียน ที่ น.(ว) 20/2549 การปรับปรุงแบบรายงานการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการจัดส่งรายงานการลงทุนของบริษัทจัดการ
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดส่งรายงานการลงทุนของบริษัทจัดการ และการเปิดเผยข้อมูลการ
ทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ลว. 2 พ.ย. 49
 

16 ส.ค. 49

 

 

21 ก.ค. 49

19 ธ.ค. 49

 

สน.32/2544
(ยกเลิก)

การกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 2)

24 ส.ค. 44

สน. 33/2543
(ยกเลิก)

การกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 1)

31 ก.ค. 43

วันที่อัพเดทล่าสุด 02/02/2560
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th