หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

3. การลงทุนในต่างประเทศของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประกาศ / หนังสือเวียน

เรื่อง

วันที่

กลต.น.(ว) 45/2551

เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสรรวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ่มเติม (ครั้งที่ 3/2551)

18 ก.ย. 51

กลต.น.(ว) 41/2551

เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสรรวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2551)

6 ส.ค. 51

กลต.น.(ว) 11/2551

เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสรรวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ่มเติม

25 มี.ค. 51

สธ/น. 8/2551

เรื่อง การรายงานการลงทุนในทรัพย์สินต่างประเทศของบริษัทหลักทรัพย์
กลต.น.(ว) 8/2551 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสรรวงเงินลงทุนในต่างประเทศและการแก้ไขประกาศที่เกี่ยวข้อง  

12 มี.ค. 51

สข/น. 9/2551

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน (ฉบับที่ 9 )

12 มี.ค. 51

กลต.น.(ว) 14/2550
 

เรื่อง การแจ้งแนวทางการจัดสรรวงเงินลงทุนต่างประเทศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ
ตัวอย่างแบบรายงาน
รายงานสรุปสถานะวงเงินลงทุนในต่างประเทศที่บริษัทจัดการได้รับจัดสรร

 16 มี.ค. 50

12 ม.ค. 50

สน. 28/2549

การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน
น.(ว) 12/2549 ซักซ้อมความเข้าใจ
ตารางสรุปอัตราส่วนสำหรับ MF PVD PF  รายย่อย
การลงทุนใน  derivatives หรือ warrant  ประเภทหลักทรัพย์ที่กองทุนสามารถใช้  cover ได้

17 ก.ค. 49
19 ก.ค. 49

กลต.น.(ว) 18/2549

เรื่อง การจัดสรรวงเงินลงทุนในต่างประเทศสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ครั้งที่ 2/2549

 7 มิ.ย. 49

กลต.น.(ว) 1/2549

เรื่อง การจัดสรรวงเงินลงทุนในต่างประเทศสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 24 ม.ค. 49

น.(ว) 1/2549
(ยกเลิก)

เรื่อง การแจ้งวงเงินสำรองคงเหลือสำหรับการลงทุนในต่างประเทศ สำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 12 ม.ค. 49

กลต.น. 2900/2548
(ยกเลิก)

การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ

22 ก.ย. 48

น.(ว) 11/2548
(ยกเลิก)

นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในพันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่รัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศเป็นผู้ออก

20 พ.ค. 48

สน. 13/2548
(ยกเลิก)

อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนในตราสารต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้เสนอขายในประเทศไทย

18 พ.ค. 48

สน. 14/2548
(ยกเลิก)

เรื่อง  การลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน และการกำหนดอัตราส่วนการลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 2)

18 พ.ค. 48

สน. 7/2548
(ยกเลิก)

การลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน และการกำหนดอัตราส่วนการลงทุนของกองทุน

15 มี.ค. 48

กลต.น.(ว) 16/2548
(ยกเลิก)

การจัดสรรวงเงินลงทุนในต่างประเทศสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

19 เม.ย. 48

กลต.น.(ว) 9/2548
(ยกเลิก)

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและนำส่งสำเนาประกาศ

15 มี.ค. 48

 

4. การคำนวณและรับรองความถูกต้องของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ประกาศ / หนังสือเวียน

เรื่อง

วันที่

สข./น. 23/2552

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน

28  ก.ค. 52
(มีผล 16 ส.ค. 52)

สธ. 28/2556 การขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้รับรองความถูกต้องของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
30 ก.ย. 56
(มีผล 16 ต.ค. 56)

สข./น. 1/2549
(ยกเลิก) 

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน (ส่วนที่ 2 ข้อ 129 - 138)

7  ก.พ. 49

ข.(ว) 13/2548

นำส่งประกาศเกี่ยวกับการรับรองความถูกต้องของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สรุปสาระสำคัญของประกาศของประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 40/2548 ที่ อข.12/2548 ที่ สข. 41/2548

20 ธ.ค.48

ประกาศสำนักงาน
(ยกเลิก)

ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้รับรองความถูกต้องของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

4 ก.พ. 51

อข. 12/2548
(ยกเลิก) 

การขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้รับรองความถูกต้องของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

19 ธ.ค.48

สข. 40/2548
(ยกเลิก)

หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการรับรองความถูกต้องของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

19  ธ.ค. 48

สข. 41/2548
(ยกเลิก)

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับมูลค่าต่อหน่วยและการคำนวณหน่วยของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

19  ธ.ค. 48

กลต.ข.(ว) 34/2548

การกำหนดให้มีการรับรองความถูกต้องของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

23 ก.ย. 48

น.(ว) 34/2547

นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการให้ความเห็นชอบผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล

30 ธ.ค. 47

 

5. มูลค่าต่อหน่วยและการคำนวณจำนวนหน่วยของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  

ประกาศ / หนังสือเวียน

เรื่อง

วันที่

สข./น. 23/2552

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน

28  ก.ค. 52
(มีผล 16 ส.ค. 52)

สข./น. 1/2549
(ยกเลิก) 

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน (ข้อ129-136)

7  ก.พ. 49

สข. 41/2548
(ยกเลิก)

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับมูลค่าต่อหน่วยและการคำนวณจำนวนหน่วยของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

19 ธ.ค. 48

กลต.ข.(ว) 32/2547

ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการคำนวณมูลค่าต่อหน่วยและจำนวนหน่วยของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Guideline for Unitization of Provident Fund)

20 ก.ค. 47

อน. 15/2546

แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการคำนวณมูลค่าต่อหน่วยและจำนวนหน่วยของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Guideline for Unitization of Provident Fund)

30 ธ.ค. 46

 

6. การคัดเลือกและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีกองทุน

ประกาศ / หนังสือเวียน

เรื่อง

วันที่

สข./น. 23/2552

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน

28  ก.ค. 52
(มีผล 16 ส.ค. 52)

สข./น. 1/2549
(ยกเลิก) 

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน (ข้อ 128)

7  ก.พ. 49

อน. 4/2548 
(ยกเลิก ใช้ สข./น. 1/2549 แทน)  

การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของกองทุนส่วนบุคคล

14 มี.ค. 48

สช. 21/2546

การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

8 ส.ค.46

 

7. การแต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สิน (ดูรายละเอียดประกาศทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง)

ประกาศ / หนังสือเวียน

เรื่อง

วันที่

สน. 27/2543

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดำเนินการ เกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้า ที่ผู้รับฝากทรัพย์สินรับฝากไว้ (ฉบับประมวล)

19 มิ.ย. 43

สน. 6/2551

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้าที่ผู้รับฝากทรัพย์สินรับฝากไว้ (ฉบับที่ 3)

4 ก.พ. 51

ทน. 20/2552

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล(ฉบับประมวล)

14 พ.ค. 52 

8. งานทะเบียนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประกาศ / หนังสือเวียน

เรื่อง

วันที่

อข./น. 5/2549

แนวปฎิบัติเกี่ยวกับระบบงานการประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน (ข้อ 3.3.9 ,ภาคผนวก ค)

8 มี.ค. 49

 แก้ไขประกาศที่ อข./น. 5/2549 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระบบงานการประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน (ฉบับที่ 2)  (ยกเลิกข้อ 3.3.9 ของประกาศที่ อข./น. 5/2549) 15 ก.พ. 51

สข./น. 4/2549

ระบบงานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน

8 มี.ค. 49

สข./น. 23/2552

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน

28  ก.ค. 52
(มีผล 16 ส.ค. 52)

สข./น. 1/2549
(ยกเลิก) 

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน (ข้อ 124)

7  ก.พ. 49

ข.(ว) 2/2548

การรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานทะเบียนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
แบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานทะเบียนสมาชิก

19 ม.ค. 48

สข. 36/2547
(ยกเลิกข้อ 2(2) ใช้ สข/น 1/2549 แทน)

มาตรฐานงานทะเบียนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

27 ส.ค. 47

กน. 30/2547

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน

10 มิ.ย. 47

อน. 6/2546
(ยกเลิก)

วิธีปฏิบัติและเงื่อนไขในการมอบหมายการจัดการในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการกองทุนส่วนบุคคลที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

17 มิ.ย. 46

อน. 5/2546
(ยกเลิก) 

ระบบงานเกี่ยวกับการปฏิบัติการกองทุนส่วนบุคคลที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

17 มิ.ย. 46

 

9. การจัดทำงบการเงิน การรายงาน และการเปิดเผยข้อมูล

ประกาศ / หนังสือเวียน

เรื่อง

วันที่

ทน. 78/2552

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดทำงบการเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

3  ส.ค. 52
(มีผล 1 ก.ย. 52)

สข./น. 23/2552

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน

28  ก.ค. 52
(มีผล 16 ส.ค. 52)

สข./น. 1/2549
(ยกเลิก) 

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน (ข้อ6,114,120-123,126-127)

7  ก.พ. 49

สน. 13/2547
(ยกเลิก) 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำและส่งรายงานและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

27 ก.พ. 47

กน. 17/2543
(ยกเลิก) 

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดทำงบการเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

4 เม.ย. 43

 

10. การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประกาศ / หนังสือเวียน

เรื่อง

วันที่

สข./น. 23/2552

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน

28  ก.ค. 52
(มีผล 16 ส.ค. 52)

สข./น. 1/2549
(ยกเลิก)

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน (ข้อ 117 - 119)

7  ก.พ. 49

อข./น. 5/2549

แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับระบบงานการประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน

8  มี.ค. 49

สน. 1/2548
(ยกเลิก)

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยบริษัทจัดการในนามกองทุน และการเปิดเผยข้อมูล

11 ม.ค. 48

อน. 1/2548
(ยกเลิก)

แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจัดการในนามกองทุน และการเปิดเผยข้อมูล

11 ม.ค. 48

 

11. การรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ / หนังสือเวียน

เรื่อง

วันที่

ระเบียบวิธีปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

การรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2547 (ฉบับประมวล)

17  ก.พ. 47

น.(ว) 6/2550

นำส่งระเบียบปฏิบัติ 
สรุปสาระสำคัญ
แบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์
แบบฟอร์ม
         EF 1  หนังสือแสดงความตกลงในการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์          
         EF 2  หนังสือแต่งตั้งผู้รับรอง (Certifier) (ฉบับประมวล)
         EF 3  หนังสือแต่งตั้งผู้ปฏิบัติการ (Authorized Officer) (ฉบับประมวล)          
         EF 4  หนังสือเพิกถอนผู้รับรองหรือผู้ปฏิบัติการ (ฉบับประมวล)

15 มี.ค. 50

น.(ว) 6/2547

นำส่งระเบียบปฏิบัตินำส่งสำเนาระเบียบวิธีปฏิบัติฯ ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2547 รวมทั้งสำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรับส่งแบบรายงานกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล  

 10 มี.ค. 47

กลต.ธ.(ว) 4/2552

การปรับปรุงวิธีจัดส่งรายงานแสดงทรัพย์สินของลูกค้าและใบยืนยันรายการซื้อขาย (ปรับใช้โดยอนุโลมกับการส่งรายงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)

 23 ม.ค. 52

  

12. ประกาศนายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประกาศ / หนังสือเวียน

เรื่อง

วันที่

ประกาศนายทะเบียน
ที่ สท. 1/2558

วิธีการและเงื่อนไขในการโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

3 พ.ย. 58

ประกาศนายทะเบียน 1/2554

หลักเกณฑ์และวิธีการโอนทรัพย์สินของลูกจ้างจากกองทุนเดิมที่ลูกจ้างเป็นสมาชิกหรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเข้ากองทุนใหม่ที่ลูกจ้างเป็นสมาชิก

11 ส.ค. 54

ประกาศนายทะเบียน 1/2553 แบบคำขอนำเงินทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 30 มิ.ย. 53

ประกาศนายทะเบียน 4/2551

การกำหนดประเภทรายได้หรือค่าใช้จ่ายของกองทุนหลายนายจ้างเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

1 ส.ค. 51

ประกาศนายทะเบียน 3/2551

หลักเกณฑ์ในการรับเงินจากกองทุนเป็นงวด

4 ก.พ. 51

ประกาศนายทะเบียน 2/2551

การกำหนดประเภทรายได้หรือค่าใช้จ่ายของกองทุนหลายนายจ้างเพิ่มเติม

4 ก.พ. 51

ประกาศนายทะเบียน 1/2551 
(ยกเลิกโดยประกาศ
นายทะเบียน 1/2554)

หลักเกณฑ์และวิธีการโอนทรัพย์สินของลูกจ้างจากกองทุนเดิมหรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเข้ากองทุน

4 ก.พ. 51
 

นน. 2/2546 แนวทางในการรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 27 พ.ย. 46
นน. 1/2544
(ยกเลิก)
แนวทางในการรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 15 ม.ค. 44
ประกาศกระทรวงการคลัง แต่งตั้งนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 29 มี.ค. 43

 

วันที่อัพเดทล่าสุด 19/01/2559
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th