หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

 

ขั้นตอนการมี employee's choice

            ณ วันที่คณะกรรมการกองทุนได้ตัดสินใจที่จะนำระบบ "ลูกจ้างเลือกลงทุน" มาใช้นั้น นายจ้างต้องเตรียมการทั้งในด้านกลไกการดำเนินงานสำหรับรองรับระบบการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่จะซับซ้อนขึ้น พร้อมทั้งสร้างความรู้และความเข้าใจกับบุคลากรในทุกระดับชั้น ให้พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเลือกนโยบายการลงทุนด้วยตนเอง 

 

1. เช็คสภาพก่อนใช้ระบบ "ลูกจ้างเลือกลงทุน"

            ก่อนอื่นเลยคณะกรรมการกองทุนควรจะสำรวจสถานภาพของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตนเองว่ามีความพร้อมในด้านต่างๆ มากน้อยเพียงไร ที่จะต่อยอดกับระบบ "ลูกจ้างเลือกลงทุน"

  • ความพร้อมของระบบงาน มีผลต่อบุคลากรและงานธุรการ 

            สำรวจดูความพร้อมของนายจ้าง เพื่อรองรับงานธุรการที่จะเกิดขึ้นเพิ่มเติม เนื่องจากสมาชิกแต่ละรายอาจเลือกนโยบายการลงทุนมากกว่า 1 แบบได้ จึงควรมีระบบการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ คณะกรรมการกองทุนอาจต้องปรึกษากับฝ่ายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายการพนักงานหรือฝ่ายการเงิน เพื่อดูความพร้อมของระบบงานที่จะรองรับการบันทึกข้อมูลและการจ่ายเงินเข้ากองทุน เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้ที่ทำทะเบียนสมาชิกควรเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นและสามารถประสานงานร่วมกับบริษัทจัดการ เพื่อให้การนำจ่ายเงินเข้ากองทุนเป็นไปได้อย่างถูกต้องด้วย 

  • เงินกองทุน  มีผลในเรื่องจำนวนกองทุน และต้นทุน

            ในกรณี single fund จำนวนนโยบายที่จะมีให้ลูกจ้างเลือกลงทุนนั้นขึ้นอยู่กับขนาดของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพด้วยเช่นกัน เนื่องจากผู้จัดการกองทุนจะไม่สามารถบริหารนโยบายนั้น ๆ ได้ หากมีจำนวนเงินกองทุนน้อยเกินไป ดังนั้น สำหรับนายจ้างที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขนาดไม่ใหญ่นัก ก็มีทางเลือกอื่นในการใช้ระบบลูกจ้างเลือกลงทุน เช่น การไปเข้าร่วมใน Pooled Fund กับนายจ้างอื่น ซึ่งจะทำให้หมดปัญหาเรื่องขนาดเงินกองทุนตามที่กล่าวข้างต้น 

  • บริษัทจัดการ  มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารกองทุน

            คณะกรรมการกองทุนจะยังคงให้บริษัทจัดการที่บริหารเงินอยู่ในปัจจุบัน ดำเนินการต่อไป หรือจะเลือกบริษัทจัดการอื่นเข้ามาทำหน้าที่ ซึ่งอาจจะต้องเปรียบเทียบปัจจัยต่างๆ เช่น นโยบายการลงทุนที่บริษัทจัดการเสนอ ความชำนาญในนโยบายการลงทุนแต่ละแบบ หรือบริการเสริมอื่นๆ เป็นต้น 

 

2. ดูใจสมาชิก 

            เพื่อดูความพร้อมของสมาชิก คณะกรรมการกองทุนควรสำรวจความคิดเห็นเบื้องต้น เพื่อให้ทราบกระแส ความต้องการและความเข้าใจของสมาชิกในการนำระบบ "ลูกจ้างเลือกลงทุน" มาใช้ด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ต่อไปนี้

  • แจ้งสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในข้อ 1 ให้สมาชิกทราบ รวมทั้งหน้าที่ของลูกจ้างที่ต้องรับผิดชอบตัวเองมากขึ้น ระบบธุรการ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ

  • เผยแพร่ให้ความรู้แก่สมาชิกโดยอาจแจกเอกสารสารเผยแพร่ หรือจัดกิจกรรมเพื่อสื่อสารความรู้ขึ้น เช่น การจัดสัมมนาโดยเชิญบริษัทจัดการมาให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการลงทุนแบบต่าง ๆ และผลกระทบจากการเปลี่ยนนโยบายการลงทุน ทั้งนี้ สิ่งที่สมาชิกกองทุนควรต้องรู้ ได้แก่ วิธีการเลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง สิทธิในการเปลี่ยนนโยบายการลงทุนรูปแบบกองทุน และความถี่ของการรายงานยอดเงินกองทุนแก่สมาชิก ซึ่งหมายรวมถึงรายงานเกี่ยวกับมูลค่าต่อหน่วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวนหน่วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

  • เมื่อได้ให้ความรู้แก่สมาชิกแล้ว อาจจัดให้สมาชิกตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการนำระบบ "ลูกจ้างเลือกลงทุน" มาใช้ โดยให้แบบสอบถามครอบคลุมถึงเรื่องความต้องการเปลี่ยนนโยบายการลงทุน รูปแบบกองทุน นโยบายการลงทุน สัดส่วนการลงทุน รวมทั้งความถี่ในการปรับเปลี่ยนนโยบายลงทุน เป็นต้น และนำข้อมูลในแบบสอบถามมาประมวลผล เพื่อดูทัศนคติ ความต้องการส่วนใหญ่ของสมาชิก ทั้งนี้ หากสมาชิกส่วนใหญ่ต้องการให้มีระบบ "ลูกจ้างเลือกลงทุน" คณะกรรมการกองทุนจะต้องศึกษาจากข้อมูลที่ได้ว่าสมาชิกส่วนใหญ่ต้องการเลือกนโยบายการลงทุนแบบใด แบ่งสัดส่วนการลงทุนเท่าไร เพื่อนำมาพิจารณาแนวทางการจัดรูปแบบ "ลูกจ้างเลือกลงทุน" ที่เหมาะสม เพราะหากจัดให้มีทุกนโยบายการลงทุน ตามที่สมาชิกต้องการทั้งหมด อาจไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายและความยุ่งยากที่อาจเกิดขึ้น 
     

วันที่อัพเดทล่าสุด 11/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th