หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

 

แบบประเมินตนเอง

วัย

            เมื่อพูดถึงความชอบหรือความเหมาะสม ระหว่างตัวเรากับนโยบายการลงทุนแต่ละแบบในเมนู ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า "วัย" มีส่วนในการกำหนดเงื่อนไขความชอบหรือไม่ชอบ ความกลัวในเรื่องความเสี่ยงในการลงทุน รวมทั้งความต้องการหรือความฝัน ซึ่งบางครั้งเมื่อ "วัย" เปลี่ยนไป สิ่งเหล่านี้ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปด้วย โดยสามารถใช้แบบทดสอบด้านล่าง ในการพิจารณาการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งจะช่วยให้สามารถเลือกนโยบายลงทุนที่เหมาะสมได้  

            (1) คุณวางแผนที่จะทำงานไปอีกกี่ปี จนกว่าจะถึงวันที่ยื่นใบลาออก หรือเกษียณอายุ 

1) น้อยกว่า 1 ปี   1 คะแนน  
2) 1-5 ปี  3 คะแนน
3) 6-10 ปี   7 คะแนน
4) มากกว่า 11 ปี 10 คะแนน

 

            (2) เมื่อได้รับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้ว คุณคาดว่าจะใช้จ่ายเงินส่วนนี้หมดภายในกี่ปี

1) น้อยกว่า 2 ปี 0 คะแนน
2) 2-5 ปี  1 คะแนน
3) 6-10 ปี 4 คะแนน
4) มากกว่า 11 ปี 8 คะแนน

                                                   (ถ้าคะแนนรวมที่ได้ต่ำกว่า 3 คะแนน...ถือว่าเป็นคนที่มีเวลาเหลือให้กับการงอกเงยของเงินน้อยมาก) 

 การยอมรับความเสี่ยงและผลตอบแทน  

            ความเสี่ยงในเรื่องการลงทุนก็คือ "ความไม่แน่นอน" ของเงินต้นรวมทั้งผลตอบแทนที่คาดหวัง มีโอกาสที่จะได้น้อย หรือเสียไปบ้างบางส่วน หรือไม่ได้รับทั้งหมด ซึ่งทุกคนย่อมจะมีอาการกลัวในเรื่องความเสี่ยงกันทั้งนั้น แต่ในดีกรีที่ไม่เท่ากัน ทำให้เกิดแรงต้านทานความเสี่ยงได้แตกต่างกัน บางคนมีแรงต้านทานน้อย ก็อาจมีอาการทนไม่ได้เลยกับการที่เงินลงทุนของตัวเองอยู่ในด้านที่เหลือน้อยลงหรือสูญเสียไปทั้งหมด แต่บางคนที่พอจะมีเงินเก็บอยู่บ้างและมีเวลารอการงอกเงยของเงินได้มากกว่า ก็อาจจะทนทานกับความไม่แน่นอนนี้ได้สูงกว่า เพราะเวลาที่เหลือมากทำให้สามารถรอคอยให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในด้านพลิกกลับจนเงินลงทุนอาจงอกเงยได้ในที่สุด โดยสามารถใช้แบบทดสอบความต้านทานความเสี่ยง เพื่อประเมินลักษณะการยอมรับความเสี่ยงของตัวเองจากคำถามดังต่อไปนี้

            (3) คุณคิดว่าความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในตราสารการเงิน เช่น เงินฝาก หุ้น หุ้นกู้ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ฯลฯ ของคุณอยู่ในระดับไหน? 

1) รู้น้อยมาก 0 คะแนน
2) พอรู้บ้าง 2 คะแนน
3) รู้ค่อนข้างดี 4 คะแนน
4) รู้ดีมาก 6 คะแนน

  

            (4) เมื่อคุณตัดสินใจที่จะนำเงินไปลงทุน คุณจะมีอาการแบบไหนอยู่เสมอ?

1) ขาดทุนไม่ได้เลย...รับไม่ได้  0 คะแนน
2) กลัวขาดทุนพอ ๆ กับกลัวไม่ได้กำไร 4 คะแนน
3) ต้องทำกำไรให้ได้  8 คะแนน

            

            (5) คุณเคยลงทุนหรือกำลังลงทุนแบบไหนบ้าง ถ้ามีมากกว่า 1 อย่าง ให้เลือกเพียงอย่างเดียวที่คะแนนสูงที่สุด

1) เงินฝากธนาคาร   0 คะแนน
2) ตราสารหนี้ เช่น พันธบัตร ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ 
 
3 คะแนน
3) หุ้น/กองทุนรวมตราสารทุน  6 คะแนน
 4) หลักทรัพย์ต่างประเทศ/กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ 8 คะแนน

 

            (6) ถ้าลงทุนซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ไปหุ้นละ100 บาท แต่อีก 3 เดือนต่อมา ราคาหุ้นตกลงมาเหลือ 75 บาท คุณคิดว่าจะทำอย่างไร?

1) ถอยดีกว่า...ขายหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมดเลย  0 คะแนน
2) ถอยหลังมาตั้งตัว...ขายหุ้นที่ถืออยู่บางส่วน  2 คะแนน
3) อยู่เฉย ๆ ก่อนดีกว่า...เผื่ออะไร ๆ จะดีขึ้น 5 คะแนน
4) ลองเสี่ยงดูสักตั้ง...ช้อนซื้อหุ้นเพิ่มเข้ามาอีกเผื่อราคาขึ้นจะได้มีกำไร 8 คะแนน

 

            (7) ด้วยเงิน 100,000 บาท ที่คุณจัดสรรไว้เพื่อการลงทุน ตามแผนที่ 1-5 มีผลตอบแทนแสดงไว้ทั้งด้านบวกและลบ ให้คุณเลือกแผนการลงทุนที่คุณเห็นว่า ผลตอบแทนจากการลงทุนตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด

แผนการลงทุน

ผลตอบแทนเฉลี่ย
ในรอบปี

ผลตอบแทน
หากโชคช่วยท่าน

ผลตอบแทน
หากท่านโชคร้าย

คะแนน

แผน 1 กำไร 7,000 บาท กำไร 16,000 บาท ขาดทุน 6,000 บาท 0 คะแนน
แผน 2 กำไร 9,000 บาท กำไร 25,000 บาท ขาดทุน 12,000 บาท 3 คะแนน
แผน 3 กำไร 10,000 บาท กำไร 34,000 บาท ขาดทุน 18,000 บาท 6 คะแนน
แผน 4 กำไร 12,000 บาท กำไร 43,000 บาท ขาดทุน 24,000 บาท 8 คะแนน
แผน 5 กำไร 13,000 บาท กำไร 50,000 บาท ขาดทุน 28,000 บาท 10 คะแนน

 

 วิธีการสไตล์การดำรงชีวิตที่ต้องการในวัยเกษียณ

            สามารถระบุสไตล์ของคุณได้จากการใช้ผลจากการตอบแบบสอบถามในหัวข้อวัยและการยอมรับความเสี่ยงและผลตอบแทน  โดยยอดรวมคะแนนในแต่ละหัวข้อ คือ ยอดรวมเวลา (ข้อ 1- 2) กับยอดรวมความเสี่ยง (ข้อ 3 - 7) ว่าเป็นเท่าไร และนำตัวเลขแต่ละหัวข้อ มาวางลงในตารางด้านล่างต่อไปนี้ เพื่อหาคำตอบว่าแท้จริงแล้ว คุณอยู่ในกลุ่มตัวโน้ตตัวไหน โด-เร-มี-ฟา-ซอล แล้วถอดรหัสออกมาเป็นสไตล์การลงทุนและสไตล์การดำรงชีวิตที่ต้องการในวัยเกษียณ ที่เหมาะสมกับความเป็นตัวคุณมากที่สุด ตัวอย่างเช่น ได้คะแนนยอดรวมเวลา 11 และได้คะแนนยอดรวมความเสี่ยง 28

            ผลคะแนน (click)

 

วันที่อัพเดทล่าสุด 11/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th