หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

 

การลงทุนในต่างประเทศ

            ในปัจจุบัน สำนักงาน ก.ล.ต. ได้เปิดโอกาสให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศได้ เพื่อให้ portfolio ของกองทุนมีความหลากหลาย สามารถกระจายการลงทุนได้มากขึ้น และมีโอกาสเพิ่มผลตอบแทนแก่กองทุน

            โดยที่การลงทุนในต่างประเทศยังคงมีความเสี่ยงในระดับหนึ่ง ดังนั้น ในระยะแรก สำนักงาน ก.ล.ต. จึงเปิดโอกาสให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพลงทุนได้เฉพาะในสินทรัพย์ที่มีความน่าเชื่อถือในระดับ "investment grade" รวมทั้งกำหนดอัตราส่วนการลงทุนที่จะไม่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อกองทุนมากเกินไป

            กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่จะไปลงทุนในต่างประเทศได้นั้น  จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนเสียก่อน

 

ประเภทหลักทรัพย์และทรัพย์สินที่ลงทุนได้
อัตราส่วนการลงทุนและข้อกำหนดอื่นๆ
วงเงินที่ได้รับอนุมัติให้ลงทุน
ประกาศที่เกี่ยวข้อง

 

 

วันที่อัพเดทล่าสุด 11/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th