หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

 

การลงทุนในต่างประเทศ

ประเภทหลักทรัพย์และทรัพย์สินที่ลงทุนได้

ประเภทหลักทรัพย์

คุณสมบัติ

1. ตราสารหนี้

 

 • พันธบัตรหรือตราสารหนี้ของรัฐบาล/องค์การระหว่างประเทศ*
 • ตราสารหรือผู้ออก (issue rating / issuer rating ได้รับการจัดอันดับเป็น investment grade
 • พันธบัตรหรือตราสารหนี้ของรัฐวิสาหกิจ*
 • ตราสาร (issue rating) ได้รับการจัดอันดับเป็น investment grade
* ทั้งนี้เสนอขายในประเทศไทยและเสนอขายในต่างประเทศ 
 • ตราสารหนี้ภาคเอกชน

 

        - ตราสารหนี้ออกโดยนิติบุคคลต่างประเทศ
 • อยู่ใน benchmark bond index ที่สำนักงานยอมรับและตัวตราสาร (issue rating) ได้รับการจัดอันดับเป็น investment grade 
 • มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์

        - ตราสารหนี้ออกโดยนิติบุคคลต่างประเทศที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ลงทุน

 • ผู้ออก (issuer rating) ได้รับการจัดอันดับอยู่ในสองอันดับแรก
 • มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์

2. หุ้น

 • มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพยที่อยู่ภายใต้องค์กรกำกับดูแลที่เป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO)หรือมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE)
   
 • มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ 

3. หน่วยลงทุน

 • หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ
      

 

 


 

 • มีการจัดตั้งและจัดการในประเทศที่มีองค์กรกำกับดูแลเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของ WFE
 • ลงทุนในทรัพย์สินประเภทและชนิดเดียวกันกับทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ยกเว้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนทองคำโดยตรง
 • เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่เป็น  retail fund
   
 • ต้องไม่ใช่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมประเภท hedge fund

 4. ตราสารอนุพันธ์

 • มีการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายที่อยู่ภายใต้องค์กรกำกับดูแลที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของ WFE
 • มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์
 • เป็นการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง โดยบริษัทจัดการต้องมีระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม 
   

 5. Structured Note

 • ผู้ออก (issue rating / issuer rating) ได้รับการจัดอันดับเป็น investment grade
 • ต้องไม่มีข้อกำหนดให้กองทุนมีหน้าที่ต้องชำระหนี้มากกว่ามูลค่าที่ได้ลงทุนไป
 • อัตราผลตอบแทนไม่อ้างอิงกับตัวแปรที่เกี่ยวกับ hedge fund และ commodity เว้นแต่เป็น hedge fund index ที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน และตัวแปรที่เป็นทองคำ น้ำมันดิบ ในกรณี commodity

 

วันที่อัพเดทล่าสุด 11/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th