หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

 

การลงทุนในต่างประเทศ

 อัตราส่วนการลงทุนและข้อกำหนดอื่นๆ 

 1. อัตราส่วนการลงทุนในบริษัทใดบริษัทหนึ่งจะไม่เกิน 15%ของ NAV

 2. กรณีผู้ออกเป็นรัฐบาลต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ อัตราส่วนการลงทุนจะไม่เกิน 35% ของ NAV
 

 3. ในกรณีที่บริษัทจัดการมีการจัดตั้งกองทุนประเภท feeder fund ซึ่งนำเงินส่วนใหญ่ไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (master
fund) จะต้องลงทุนใน master fund ดังกล่าวตั้งแต่ 80 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และบริษัทจัดการต้องเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญแก่คณะกรรมการกองทุน

 4. ไม่กำหนดอัตราส่วนการลงทุนในตราสารภาครัฐต่างประเทศที่ได้  rating  อยู่ในสองอันดับแรก

 5. ไม่กำหนด issue size limit สำหรับการลงทุนในพันธบัตร

 6. ลงทุนในประเทศได้เฉพาะการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารที่เทียบเท่าเงินสดที่มีระยะเวลาการฝากเงินหรือมีอายุของตราสารต่ำกว่า 1 ปี และเป็น
การลงทุนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสำรองเงินไว้สำหรับการดำเนินงานรอการลงทุน หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน

 7. Benchmark bond index ที่สำนักงานยอมรับ ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

  •  เป็นดัชนีที่มีความน่าเชื่อถือ และองค์ประกอบของดัชนีมีการ  diversified  อย่างเหมาะสม
  •  มีการจัดทำโดย  index provider ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และมีวิธีการจัดทำที่โปร่งใสชัดเจน
  •  มีการเปิดเผยข้อมูลของ  index เป็นภาษาอังกฤษผ่านอินเตอร์เน็ต และต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของดัชนีได้ง่าย 

 

 การรายงาน

1. สำนักงานกำหนดให้บริษัทจัดการจัดส่งแบบรายงานแสดงสถานะการลงทุน ณ วันทำการสุดท้ายของเดือนให้สำนักงานทราบภายในวันที่ 15 ของทุกเดือนเริ่มตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2548 ทั้งนี้ แบบรายงานดังกล่าวประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้

  •  ชื่อกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีการลงทุนในต่างประเทศ ณ เดือนนั้นๆ
  •  จำนวนเงินที่บริษัทจัดสรรให้แต่ละกองทุน 
  •  วันที่ลงทุน รายการลงทุนในหลักทรัพย์ และจำนวนเงินที่ลงทุน 

2. เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินกำหนดให้บริษัทจัดการจัดส่งแบบรายงานยอดคงค้างการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ และแบบรายงานการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ทาง E- mail Address: FOG_RR@bot.or.th ภายใน 10 วันของเดือนถัดไป เริ่มตั้งแต่ข้อมูลของเดือนมีนาคม 2550 ซึ่งต้องจัดส่งรายงานภายในวันที่ 10 เมษายน 2550

 

วันที่อัพเดทล่าสุด 11/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th