หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

 

การลงทุนในต่างประเทศ

 วงเงินที่ได้รับอนุมัติให้ลงทุน 

            ในปี 2551 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้อนุมัติวงเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเพิ่มเติม และเมื่อรวมกับวงเงินเดิมและวงเงินลงทุนในต่างประเทศที่ต่ำกว่า 50 ล้านเหรียญสหรัฐแล้ว คิดเป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น 30,000 ล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับผู้ลงทุนประเภท กองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทหลักทรัพย์(บล.) บุคคลทั่วไปที่ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศผ่านกองทุนส่วนบุคคลหรือบล. บริษัทต่างประเทศที่ระดมเงินในตลาดหลักทรัพย์ (foreign issuer) และการออกตราสารทางการเงินสกุลบาทที่อ้างอิงกับหลักทรัพย์ต่างประเทศ เช่น TCR  

 แนวทางการจัดสรรวงเงินลงทุนในต่างประเทศของสำนักงาน ก.ล.ต.
(โปรดอ่านรายละเอียดตามประกาศสำนักงานและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง-หัวข้อที่ 3 การลงทุนในต่างประเทศ)

  บริษัทจัดการที่ได้รับจัดสรรวงเงินลงทุนในต่างประเทศ 

ปี 2549

 

 

ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2549

  

ข้อมูล ณ เดือน กันยายน 2549

  

ข้อมูล ณ เดือน ตุลาคม 2549

  

ข้อมูล ณ เดือน พฤศจิกายน 2549

ปี 2550

 

    

ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม 2550

           

ข้อมูล ณ เดือน เมษายน 2550

           

ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 2550

    

ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2550

 

ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2550

 

ข้อมูล ณ เดือน กันยายน 2550

  

ข้อมูล ณ เดือน ตุลาคม 2550

          

ข้อมูล ณ เดือน พฤศจิกายน 2550

 

ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม 2550

ปี 2551

 

 

ข้อมูล ณ เดือน มกราคม 2551

 

ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2551

 

ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 2551

 

ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2551

 

ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม-ตุลาคม 2551

 

วันที่อัพเดทล่าสุด 11/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th