หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

สรรหามาเล่า
ตอน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพปี 2553 จะก้าวไปทางไหน

            สวัสดีค่ะท่านกรรมการและท่านสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกท่าน เริ่มต้นเดือนแรกกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปี 2553 หวังว่าคงเป็นการเริ่มต้นปีที่ดีของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของทุกท่าน NAV พุ่งขึ้นรับ January Effect นะคะ

            ปี 2553 สำนักงาน ก.ล.ต. ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เติบโตและเป็นประโยชน์ต่อการออมเพื่อวัยเกษียณของสมาชิกกองทุนให้มากที่สุด เรามาดูกันค่ะว่าในปี 2553 สำนักงาน ก.ล.ต. มีแผนจะดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในเรื่องอะไรบ้าง

            -  การสร้างวัฒนธรรมการลงทุนผ่านการออมระยะยาวโดยการสนับสนุนให้สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีโอกาสเลือกแผนการลงทุนที่สอดคล้องกับความต้องการลงทุนของตนเองโดยผลักดันให้นายจ้างจัดให้มีนโยบายการลงทุนมากกว่าหนึ่งแบบ (employee’s choice) ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะรัฐบาลได้จัดให้อยู่ในแผนพัฒนาตลาดทุนไทยและสำนักงาน ก.ล.ต. ก็ได้จัดให้อยู่ในแผนกลยุทธ์ของสำนักงานด้วย ซึ่งเป็นที่น่าดีใจว่าปีที่แล้วทั้งบริษัทจัดการลงทุนและนายจ้างต่างก็ตื่นตัวในเรื่องนี้ มีนายจ้างที่จัดให้มี  employee’s choice เพิ่มขึ้นถึง 73 % แต่เมื่อดูในภาพรวมเทียบกับจำนวนนายจ้างทั้งหมด ยังมีจำนวนแค่ 12 % เท่านั้นค่ะ จากแผนนี้ คาดว่าในปี 2553 นี้ จะมีนายจ้างจัดให้มี  employee’s choice เพิ่มขึ้น 100 %

            -  การผลักดันให้โอนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปยังกองทุนการออมเพื่อเกษียณอายุ (Retirement Mutual Fund: RMF) เพื่อเป็นประโยชน์แก่ลูกจ้างในการออมเงินเพื่อเกษียณอายุอย่างต่อเนื่องและให้มีทางเลือกในการลงทุนมากขึ้น

            -  การติดตามเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับคงเงินและรับเงินเป็นงวด ซึ่งเรื่องนี้  หากท่านผู้อ่านติดตาม update เรื่องนี้ในเว็บไซต์ thaipvd.com ก็คงพอจะทราบว่าได้คืบหน้าไปมากโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้เสนอไปแล้ว คาดว่าน่าจะออกเป็นกฎกระทรวงได้ในไม่ช้านี้ หากไม่มีสถานการณ์อะไรเปลี่ยนแปลงค่ะ

            -  การติดตามเรื่องเงินประเดิมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับนายจ้างที่จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วแต่มีเงินประเดิมซึ่งมิได้นำเข้ากองทุน รวมทั้งนายจ้างที่ยังมิได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและมีเงินประเดิมก่อนปี 2530 ซึ่งเรื่องนี้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นเจ้าภาพ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่จะออกเป็นกฎกระทรวง ซึ่งคาดว่าน่าจะออกมาได้ในไม่ช้านี้เช่นกัน นายจ้างที่ประสงค์จะนำเงินประเดิมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รอบนี้อาจจะเปิดเป็นรอบสุดท้ายแล้ว อย่าตกขบวนนะคะ

            -  การปรับปรุงเกณฑ์การลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อให้กองทุนมีทางเลือกในการลงทุนเพิ่มขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็ปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกและกองทุนให้มีความเสี่ยงจากการลงทุนน้อยที่สุดด้วย ซึ่งเกณฑ์ต่าง ๆ จะมีการรับฟังความคิดเห็นจากบริษัทจัดการลงทุนและท่านกรรมการกองทุนโดยผ่านสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพด้วย

            ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเรื่องหลัก ๆ แต่ยังมีเรื่องอื่น ๆ ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยังคงดำเนินการต่อเนื่อง ได้แก่ การร่วมมือกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในการให้ความรู้ ทำความเข้าใจกับกรรมการกองทุนและสมาชิกในเรื่องต่าง ๆ ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อให้กองทุนดำเนินการด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด  การจัดทำข้อมูลสถิติและการวิเคราะห์เพื่อให้เป็นมาตรฐานสากลและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานมากขึ้น นอกจากนั้น ยังคงศึกษาพัฒนาการของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในต่างประเทศเพื่อนำมาปรับใช้กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในบ้านเราให้พัฒนาต่อไป ก้าวไปพร้อมกับเรานะคะ  ทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ใน www.thaipvd.comสวัสดีค่ะ

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th