หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

สรรหามาเล่า
ตอน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพไตรมาส 3/2552 เติบโตมากน้อยแค่ไหน

            สวัสดีค่ะ กรรมการกองทุนและเพื่อน ๆ สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกท่าน หลังจากที่เราคลายความกังวลจากการที่ทราบตัวเลขการเติบโตของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพครึ่งปีที่ผ่านมาแล้ว เรามาติดตามกันต่อว่าเริ่มครึ่งปีหลัง ไตรมาส 3/2552  สถานการณ์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องหรือไม่ อย่างไรนะคะ

            ในไตรมาส 3/2552 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (NAV) ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากไตรมาสที่แล้ว อยู่ที่ 510,652 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.9% โดยตราสารหนี้ยังคงครองแชมป์สัดส่วนการลงทุนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิสูงสุดอยู่ดีค่ะ (77.1% ต่อ NAV) ตามด้วยเงินฝาก (11.1% ต่อ NAV) และตราสารทุน (8.8%) ตามลำดับ ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนมีการขยายตัวค่อนข้างสูง ส่วนหนึ่งเนื่องจากการปรับตัวขึ้นของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

            สำหรับจำนวนเงินเข้า-ออกจากกองทุน ยังคงอยู่ในภาวะปกติค่ะ คือ มีเงินนำส่งเข้ากองทุนทั้งสิ้น 14,364 ล้านบาท เป็นสัดส่วนของเงินสะสม 45.5% และเงินสมทบ 54.5% ลดลงจากไตรมาสก่อน 23.8% ขณะที่มีเงินจ่ายออกจากกองทุนทั้งสิ้น 7,035 ล้านบาท ลดลง 40.8% ส่วนใหญ่เป็นการจ่ายคืนให้สมาชิก (94.9%) และครึ่งหนึ่งยังคงเป็นการจ่ายเงินให้แก่สมาชิกที่ลาออกจากงานค่ะ

            จำนวนกองทุน ณ สิ้นไตรมาส 3/2552 มีทั้งกองทุนที่ตั้งใหม่และเลิกกองทุนโดยมีจำนวนกองทุนสุทธิทั้งสิ้น 507 กองทุน ลดลงจากไตรมาสที่แล้ว 2 กองทุน สำหรับกองทุนที่เลิก ส่วนใหญ่เป็นการเข้าร่วมกองทุนหลายนายจ้าง มีเพียง 1 กองทุนที่เลิกเนื่องจากนายจ้างเลิกกิจการ ในจำนวน 507 กองทุนนี้ ส่วนใหญ่เป็นกองทุนขนาดใหญ่กว่า 100 ล้านบาท และมีจำนวนสมาชิกมากกว่า 500 คน หากพิจารณาจากลักษณะกองทุนพบว่ากว่าครึ่งเป็นกองทุนหลายนายจ้าง (60.1%) ขณะที่ 6.3% เป็นกองทุนหลายนโยบายการลงทุน (master fund) อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสนี้พบว่ามีกองทุนที่เป็น master fund เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมาถึง 12 กองทุน (เพิ่มขึ้น 60% จากไตรมาสที่ผ่านมา) ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีในการขยายตัวของการที่นายจ้างจัดให้สมาชิกสามารถเลือกนโยบายการลงทุนได้ด้วยตนเอง (employee’s choice)

            มาดูจำนวนนายจ้าง ลูกจ้างกันบ้างนะคะ จากไตรมาสที่แล้วที่มีจำนวนนายจ้างลดลง แต่ในไตรมาส 3/2552 จำนวนนายจ้างที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกลับปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.9% สำหรับจำนวนลูกจ้างยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากไตรมาสที่แล้ว แต่ก็เพียงเล็กน้อยประมาณ 1% เท่านั้นค่ะ

            โดยรวมในไตรมาส 3/2552 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพยังคงขยายตัวจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและจำนวนนายจ้างที่เริ่มเพิ่มขึ้น แสดงถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่น่าจะดีขึ้นซึ่งนายจ้างยังคงดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและนายจ้างเห็นความสำคัญของการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นสวัสดิการแก่ลูกจ้างเพิ่มขึ้นจึงมีนายจ้างเข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีสัญญาณที่ดีจากการมี employee’s choice เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในไตรมาส 3/2552 จำนวนลูกจ้างจะลดลงน้อยกว่าไตรมาสที่แล้ว แต่นายทะเบียนก็ยังคงต้องติดตามแนวโน้มในไตรมาสอื่น ๆ ต่อไปและเชื่อว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติที่เพิ่มขึ้นในไม่ช้านี้ค่ะ

            ท่านผู้อ่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดข้อมูลได้จากรายงานการเติบโตของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประจำไตรมาส 3/2552 ใน www.thaipvd.comหัวข้อ ข้อมูลสถิติ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้ากับสรรหามาเล่าซึ่งรวมเรื่องราวของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ผ่านมาในรอบ 1 ปี อย่าพลาดนะคะ  สวัสดีค่ะ

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th