หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

สรรหามาเล่า
ตอน จะเลือกผู้สอบบัญชีของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างไร

            สวัสดีค่ะ หลังจากฉบับที่แล้ว เราพอทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ประโยชน์ และการจัดทำงบการเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปแล้ว สรรหามาเล่าฉบับนี้ ขอเล่าเรื่องที่ติดค้างกันไว้ในเรื่องการจัดตั้งผู้สอบบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อ ว่ามีเกณฑ์การเลือกอย่างไร

            ก่อนอื่นขอเรียนว่า การที่สำนักงาน ก.ล.ต. จัดให้มีผู้สอบบัญชีกองทุน เพื่อให้มีผู้เข้ามาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลงบการเงินของกองทุน การบันทึกบัญชีของกองทุนถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนดหรือไม่ เพื่อจะได้นำมาเปรียบเทียบกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพด้วยกันได้ ซึ่งหากข้อมูลถูกต้องก็จะสะท้อนให้เห็นมูลค่าเงินกองทุนที่ถูกต้องด้วย จึงเห็นควรกำหนดให้มีผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพเข้าตรวจสอบงบการเงินทั้งหมดของกองทุน

            สำนักงาน ก.ล.ต. จึงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้สอบบัญชีของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพว่าในการตรวจสอบงบการเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ต้องใช้ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน  ก.ล.ต. เพื่อให้สำนักงาน ก.ล.ต. สามารถกำกับดูแลได้อีกชั้นหนึ่ง เพราะถือว่าข้อมูลงบการเงินเป็นข้อมูลสำคัญอันสะท้อนให้เห็นมูลค่าของกองทุน และใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการบริหารจัดการของบริษัทจัดการกองทุนได้

            อย่างไรก็ดี การว่าจ้างผู้สอบบัญชีย่อมมีค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งมีทั้งกองทุนขนาดเล็กและใหญ่ตามประเภทนายจ้างหรือประเภทกองทุน สำนักงาน ก.ล.ต.จึงผ่อนผันให้กองทุนขนาดเล็กหรือจำนวนสมาชิกน้อย สามารถใช้ผู้สอบบัญชีทั่วไปได้ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของกองทุน และให้เป็นอำนาจของสมาชิกในการคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยกำหนดกลุ่มที่สามารถใช้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทั่วไปได้ เฉพาะ 2 กรณี คือ  

            (1) กรณีที่กองทุนมีสมาชิกของกองทุนไม่เกิน 100 คน หรือ

            (2) กรณีที่กองทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนไม่เกิน 100 ล้านบาท และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสมาชิกให้ใช้ผู้สอบบัญชีทั่วไปได้

            ทั้งนี้ ในการนับจำนวนสมาชิกหรือนับมูลค่ากองทุนให้พิจารณาจากจำนวนสมาชิกหรือมูลค่ากองทุน ณ วันสิ้นเดือนก่อนวันที่แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

            ในการพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของกองทุนที่มีหลายนโยบายการลงทุน (Master fund) ก็จะใช้เงื่อนไขเดียวกับเกณฑ์ข้างต้น คือนับจำนวนสมาชิก และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของทั้งกองทุน กล่าวคือนับรวมทุกนโยบายการลงทุน ไม่ได้นับตามรายนโยบายการลงทุน ดังนั้น ถึงแม้ว่าแต่ละนโยบายมีจำนวนสมาชิกและมูลค่ากองทุนตามเกณฑ์ที่ได้รับยกเว้นตามข้อ (1) หรือ (2) ข้างต้น แต่เมื่อนับรวมทุกนโยบายการลงทุนของกองทุน Master Fund ทำให้ไม่เข้าเงื่อนไขที่จะได้รับยกเว้นก็ต้องใช้ผู้สอบบัญชีที่สำนักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบ

            มาถึงตรงนี้ ท่านคณะกรรมการกองทุนที่อยู่ระหว่างการเลือกผู้สอบบัญชี คงพอเข้าใจเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วนะคะ และหากต้องการทราบรายชื่อผู้สอบบัญชีที่สำนักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบ สามารถค้นหารายชื่อได้ที่ www.thaipvd.comภายใต้หัวข้อ“ผู้ให้บริการ” ซึ่งจะมีข้อมูลทั้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ email address ครบถ้วน เพื่อให้ง่ายต่อการติดต่อค่ะ แล้วพบกันใหม่ในสรรหามาเล่าฉบับหน้า สวัสดีค่ะ

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th