หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

สรรหามาเล่า
ตอน เพราะเหตุใดสมาชิกจึงควรให้ความสำคัญต่องบการเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

            สวัสดีค่ะ สรรหามาเล่าฉบับนี้ ขอเล่าเรื่องเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เนื่องจากที่ผ่านมามีบางท่านสงสัยว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งไม่ใช่บริษัท จำเป็นต้องมีการทำงบการเงินเหมือนกับบริษัททั่วไปหรือไม่ และสมาชิกจะได้ประโยชน์อะไรบ้างจากงบการเงินของกองทุน

            วัตถุประสงค์ของการจัดทำงบการเงิน อันที่จริงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แม้ไม่ใช่บริษัทแต่เป็นนิติบุคคลประเภทหนึ่งที่มีสมาชิกกองทุนเป็นเจ้าของทรัพย์สินในกองทุน จึงจำเป็นสำหรับสมาชิกจะได้รู้การเติบโตของกองทุนที่ตนเองเป็นสมาชิกอยู่และที่สำคัญคือเพื่อให้สมาชิกกองทุนรับทราบและสามารถตรวจสอบได้ว่า บริษัทจัดการกองทุนได้บริหารกองทุนของตนเองอย่างไร ลงทุนในหลักทรัพย์อะไร เป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่สมาชิกหรือคณะกรรมการกองทุนเลือกหรือกำหนดไว้หรือไม่ หรือเพื่อตรวจสอบได้ว่ามีค่าใช้จ่ายใดที่ผิดปกติและไม่ควรหักจากกองทุน เป็นต้น

            จากความสำคัญของงบการเงินข้างต้น สำนักงาน ก.ล.ต. จึงได้กำหนดกฎเกณฑ์การจัดทำงบการเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส มีมาตรฐานสากล และเปรียบเทียบกันได้ โดยพอจะสรุปหลักเกณฑ์คร่าว ๆ ได้ดังนี้

            1. ให้บริษัทจัดการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ปัจจุบันหมายถึงมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 42 เรื่อง การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน ซึ่งงบการเงินของกองทุนจะ ประกอบด้วย งบดุล งบประกอบรายละเอียดการลงทุน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ และงบกระแสเงินสด รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลจำเป็นที่สำคัญ เป็นต้น โดยสมาชิกสามารถอ่านรายละเอียด และตรวจสอบรายการที่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินงานตามปกติ รวมทั้งติดตามความเคลื่อนไหวในการการลงทุนได้ในแต่ละส่วนข้างต้น

            2. เมื่อผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินของกองทุนแล้ว ก็ให้บริษัทจัดการกองทุนเสนองบการเงินและรายงานการสอบบัญชี ให้สมาชิกรับรองในที่ประชุมใหญ่สมาชิก ซึ่งในช่วงนี้ถือเป็นโอกาสที่สมาชิกสามารถตรวจสอบรายการในงบการเงิน และซักถามข้อมูลจากบริษัทจัดการถึงผลการลงทุน หรือรายการที่มีข้อสงสัยที่คณะกรรมการกองทุนยังไม่สามารถตอบได้กระจ่าง

            3. จากนั้น บริษัทจัดการจะต้องส่งรายงานผู้สอบบัญชีพร้อมงบการเงินของกองทุนข้างต้นให้สำนักงาน ก.ล.ต.ภายใน 150 วันนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชี และเปิดเผยให้สมาชิกดูที่ทำการด้วย

            4. ในกรณีที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นกองทุนประเภทหลายนโยบายการลงทุน (Master fund) สำนักงาน ก.ล.ต. ก็กำหนดให้จัดทำงบการเงินแยกตามรายนโยบายการลงทุน และมีงบการเงินรวมทุกนโยบายการลงทุนของกองทุน Master Fund นี้ด้วย เนื่องจากสมาชิกที่ลงทุนในแต่ละนโยบายการลงทุน จำเป็นต้องทราบมูลค่าทรัพย์สินของนโยบายที่ตนเลือกลงทุนว่าเป็นเท่าไร จึงต้องมีการแสดงมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย จำนวนหน่วย ซึ่งมาจากงบการเงินของแต่ละนโยบายการลงทุน ซึ่งงบการเงินแต่ละนโยบายการลงทุนดังกล่าว ต้องผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีด้วย

            เห็นแล้วใช่ไหมคะว่างบการเงินเป็นเรื่องที่สำคัญ ท่านสมาชิกกองทุนทุกท่านควรใส่ใจในการดูงบการเงินของกองทุนท่านว่าเป็นอย่างไร ได้จัดทำตามเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ โดยเฉพาะเมื่อมีการประชุมเพื่อรับรองงบการเงินก็ควรเข้าประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงเพื่อรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกเองค่ะ

            เมื่อการจัดทำงบการเงินของกองทุนเป็นเรื่องที่สำคัญ บุคคลที่จะเข้ามาตรวจสอบงบการเงินของกองทุนจึงต้องสำคัญด้วย หลายท่านอาจสงสัยว่าผู้สอบบัญชีที่เข้าตรวจสอบงบการเงินของกองทุน จะใช้ผู้สอบบัญชีทั่วไปได้หรือไม่ สรรหามาเล่าฉบับหน้าจะมาเล่าต่อเกี่ยวกับเกณฑ์การเลือกผู้สอบบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ต้องติดตามกันนะคะว่ากองทุนของท่านจะใช้ผู้สอบบัญชีแบบใด สวัสดีค่ะ

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th