หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

สรรหามาเล่า
ตอน employee’s choice ทางเลือกที่สมาชิกพอใจ

            สวัสดีค่ะ ท่านกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและเพื่อนสมาชิกทุกท่าน สรรหามาเล่าฉบับนี้ขออัพเดทเรื่อง employee’s choice หรือ สมาชิกเลือกนโยบายการลงทุนได้ด้วยตนเองให้ท่านได้ทราบ เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา มีหลายบริษัท/องค์กรให้ความสนใจกับการจัดให้มี employee’s choice ให้แก่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัท โดยปัจจุบันประมาณ 10% ของบริษัท/องค์กรที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดให้มี employee’s choice แล้ว ขณะที่หลายบริษัทอยู่ระหว่างการจัดเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกกองทุนสามารถเลือกนโยบายการลงทุนได้ด้วยตนเอง ท่านเคยสงสัยไหมคะว่า เพราะเหตุใดองค์กรเหล่านี้จึงสนับสนุนการจัดให้มี employee’s choice ให้แก่สมาชิกกองทุน

            โดยปกติ หากกองทุนมีนโยบายการลงทุนเพียงนโยบายเดียว คณะกรรมการกองทุนจะเป็นผู้ตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมแทนสมาชิกทุกคนในกองทุน โดยก่อนที่คณะกรรมการกองทุนจะทำการพิจารณาเลือกนโยบายการลงทุน บริษัทจัดการจะต้องจัดเก็บข้อมูลของลูกค้า (customer’s profile) ในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ ช่วงอายุของสมาชิกกองทุน ประมาณการเงินสะสม/สมทบที่นำส่งเข้ากองทุนในแต่ละเดือน วัตถุประสงค์การลงทุน ระดับความเสี่ยงที่สมาชิกกองทุนสามารถรับได้ และข้อจำกัดอื่น ๆ เป็นต้น เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนการลงทุนที่เหมาะสม (suitability) เสนอต่อคณะกรรมการกองทุน ก่อนที่คณะกรรมการกองทุนจะคัดเลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมที่สุดเพียงนโยบายเดียวให้แก่สมาชิก

            แม้ว่าจะมีการพิจารณาเลือกนโยบายการลงทุนมาอย่างดีแล้ว แต่นโยบายการลงทุนเพียงนโยบายเดียวไม่สามารถเหมาะกับสมาชิกทุกคนในกองทุนได้ เนื่องจากสมาชิกแต่ละคนมีปัจจัยในการเลือกนโยบายการลงทุนต่างกัน อาทิ ภาระค่าใช้จ่าย ความคาดหวังจากการลงทุน และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เป็นต้น

            นอกจากนี้ การจัดให้มี employee’s choice ยังเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกกองทุนสามารถวางแผนการลงทุนของตนเองได้คล่องตัวขึ้น และส่งเสริมให้สมาชิกสนใจในการหาความรู้ด้านการลงทุนมากขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเองด้วย

            สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สนใจจะจัดให้มี employee’s choice แต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ขอเรียนว่าขั้นตอนต่าง ๆ ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด เนื่องจากขณะนี้หลายบริษัทจัดการมีการจัดตั้ง master pooled fund หรือกองทุนร่วมที่มีหลายนโยบายการลงทุน เพื่อรองรับการจัดให้มี employee’s choice ให้แก่สมาชิกกองทุน หรือในกรณีที่เป็นกองทุนเดี่ยวและต้องการมี employee’s choice ก็ไม่จำเป็นต้องจัดตั้งกองทุนเพิ่มเหมือนเมื่อก่อน เนื่องจากตอนนี้กฎหมายอนุญาตให้หนึ่งกองทุนสามารถมีหลายนโยบายได้    

            เชื่อว่าคงมีหลายนายจ้างสนใจจัดให้มี employee’s choice กับสมาชิกกองทุน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการกองทุนก็ยังมีบทบาทในการคัดกรองนโยบายการลงทุนที่จะมาเป็นตัวเลือกให้สมาชิก และควรส่งเสริมให้ความรู้ด้านการลงทุนแก่สมาชิกกองทุน รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาหากสมาชิกมีข้อสงสัยใด ๆ ในการเลือกนโยบายการลงทุน เพื่อให้สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจเพียงพอที่จะเลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง

            สำหรับกรรมการกองทุนหรือสมาชิกกองทุนที่สนใจหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดให้มี employee’s choice ของบริษัทตนเอง ขอแนะนำให้สมัครเข้าอบรมหลักสูตร “Employee’s choice ทางเลือกที่สมาชิกพอใจ” ของสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ โดยสามารถติดต่อขอรายละเอียดได้ที่เบอร์ 0-2294-7430-2 แล้วพบกันใหม่ สวัสดีค่ะ

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th