หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

 

สรรหามาเล่า
ตอน ท่านพอใจการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงใด

            สวัสดีค่ะ กรรมการกองทุนและสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกท่าน คงไม่เกินจริงใช่ไหมคะ ถ้าจะพูดว่า ผลตอบแทนกองทุนในปีที่ผ่านมาไม่เป็นที่น่าพอใจ เพราะผลตอบแทนการลงทุนของกองทุนส่วนใหญ่ลดลงกันทั้งนั้น ความรู้สึกเช่นนี้เป็นเรื่องธรรมดาของผู้ที่ลงทุนค่ะ แต่ถ้าจะถามว่า ท่านพอใจการบริหารกองทุนของบริษัทจัดการหรือไม่  อันนี้ใช้ความรู้สึกไม่ได้นะคะ ต้องมาดูความเป็นจริงกันค่ะ

            ความเป็นจริงที่ว่าคืออะไร  ถ้ายังจำกันได้ เมื่อประมาณไตรมาส 3 ปี 2550 สำนักงาน ก.ล.ต. ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (benchmark)” และได้เผยแพร่เรื่องดังกล่าวผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งคอลัมน์ สรรหามาเล่าในเว็บไซต์ thaipvd.com และในหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ด้วย ซึ่ง benchmark ที่กล่าวถึงนี้ เป็นดัชนีที่ใช้วัดผลการดำเนินงานของกองทุนว่าดีเพียงใด benchmark ของแต่ละกองทุนก็แตกต่างกันออกไปตามนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุนว่าลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทใดและมีสัดส่วนการลงทุนเท่าใด ดังนั้นการที่ท่านกรรมการกองทุนหรือท่านสมาชิกจะพอใจการบริหารกองทุนของบริษัทจัดการหรือไม่ ต้องนำผลการดำเนินงานของกองทุนไปเปรียบเทียบกับ benchmark ที่บริษัทจัดการจัดทำขึ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนซึ่งสมาชิกสมารถขอดู benchmark ที่กำหนดได้จากกรรมการกองทุนค่ะ

            ท่านกรรมการกองทุนหรือท่านสมาชิกที่ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่อง benchmark และไม่ทราบว่าการกำหนด  benchmark ให้เหมาะสมกับนโยบายการลงทุนของกองทุนจะหามาได้อย่างไร หรือท่านกรรมการกองทุนที่เข้าสัมมนาแล้วแต่ชักจะลืม ๆ ไม่ต้องกังวลใจค่ะ เนื่องจากสำนักงาน ก.ล.ต. ได้จัดทำโปรแกรม E- learning ในเว็บไซต์ www.thaipvd.comในหัวข้อ Benchmark Quiz Room เพื่อให้ผู้สนใจเข้าไปศึกษาและทำแบบทดสอบสั้น ๆ เพื่อตรวจสอบความเข้าใจเนื้อหาดังกล่าวด้วยค่ะ

            โปรแกรม E-learning: Benchmark Quiz Room ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนเนื้อหา และส่วนแบบทดสอบ ส่วนเนื้อหาจะช่วยปูความรู้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้น advance โดยเนื้อหาประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ อาทิ benchmark คืออะไร ทำไมถึงต้องปรับปรุงเกณฑ์ benchmark หน้าที่ของคณะกรรมการเกี่ยวกับ benchmark และเกณฑ์เกี่ยวกับ benchmark มีอะไรบ้าง นอกจากนี้ ยังมีการยกตัวอย่างการคำนวณหา benchmark เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถเข้าใจวิธีการพิจารณาหา benchmark ได้ง่ายขึ้นอีกด้วยนะคะ

            สำหรับในส่วนของแบบทดสอบแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับ fundamental และ advance โดยในระดับ fundamental แบ่งแบบทดสอบออกเป็น 2 ชุด ซึ่งเนื้อหาในแบบทดสอบนี้มีจุดประสงค์เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ benchmark โดยไม่มีโจทย์คำนวณแต่อย่างไร จึงเหมาะกับผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการทำความรู้จัก benchmark และทราบเกณฑ์อย่างคร่าว ๆ  ขณะที่แบบทดสอบในระดับ advance จะประกอบด้วยคำถามที่ประยุกต์จากนโยบายการลงทุนจริงของกองทุนต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ทำแบบทดสอบลองพิจารณาหา benchmark ที่เหมาะสมด้วยตนเอง จึงเหมาะกับกรรมการกองทุนหรือผู้ที่เข้าใจเกณฑ์ benchmark เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ผู้ที่ทำแบบทดสอบทั้ง 2 ระดับ สามารถดูเฉลยพร้อมคำอธิบายได้ทันที เมื่อทำแบบทดสอบในแต่ละข้อเสร็จ โดยไม่ต้องรอให้ทำแบบทดสอบเสร็จทั้งชุดเหมือน E-learning อื่น ๆ

            หวังว่าท่านกรรมการกองทุนและสมาชิกจะเข้ามาศึกษาโปรแกรม E-learning: Benchmark Quiz Room กันเยอะ ๆ โดยเข้ามาศึกษาเนื้อหาก่อนทำแบบทดสอบ รับรองว่ามีคำอธิบายที่ชัดเจนและง่ายต่อความเข้าใจ แต่สำหรับท่านที่มีความรู้ดีอยู่แล้วก็สามารถเข้าไปทำแบบทดสอบได้เลย โดยสามารถเลือกทำแบบทดสอบชุดใดก่อนก็ได้ เมื่อท่านเข้าใจ benchmark เป็นอย่างดีและนำ benchmark ที่กำหนดไปเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนท่านแล้ว หากผลการดำเนินงานของกองทุนต่ำกว่า benchmark ท่านก็ควรสอบเหตุผลจากบริษัทจัดการ ที่นี้ก็คงจะตอบคำถามได้ว่า ท่านพอใจบริษัทจัดการที่บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทท่านเพียงใด
แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีค่ะ

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th