หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

 

สรรหามาเล่า
ตอน ก.ล.ต. กำกับดูแลธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างไร

            สวัสดีครับ ท่านสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หลังจากที่สรรหามาเล่า 2 ฉบับที่แล้วได้พูดถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกองทุนผู้ซึ่งดูแลกิจการของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สรรหามาเล่าฉบับนี้จะชวนทุกท่านมารู้จักบทบาทหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในฐานะผู้กำกับดูแลธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพใน 2 ส่วน ได้แก่ บริษัทจัดการและการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

            ในส่วนของการกำกับดูแลบริษัทจัดการ  ก.ล.ต. มุ่งเน้นการเสริมสร้างระบบและกลไกของตลาดทุนเพื่อให้มีความน่าเชื่อถือ ตลอดจนคำนึงถึงการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นสำคัญ โดยสำนักงานจัดให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและการควบคุมความเสี่ยงของการประกอบธุรกิจของบริษัทจัดการตามกรอบเวลาที่เหมาะสม ทั้งการเข้าตรวจสอบ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และการติดตามจากข้อมูลและรายงานจากบริษัทจัดการ ที่กำหนดให้มีการรายงานตามงวดเวลาเพื่อให้บริษัทจัดการบริหารกองทุนภายใต้กฎหมายและประกาศที่กำหนด

            การกำกับดูแลบริษัทจัดการดังกล่าวจะให้ความสำคัญตั้งแต่การพิจารณารับลูกค้ารายใหม่ การกำหนดนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า การจัดการลงทุนของกองทุนที่เหมาะสมและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสัญญาการจัดการกองทุนกำหนด การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน การเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนและการเปิดเผยข้อมูลต่อคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นไปตามที่กำหนด เป็นต้น

            สำหรับการกำกับดูแลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  ก.ล.ต.จะกำกับดูแลในเรื่องหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และการตรวจสอบงานทะเบียนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทจัดการมีระบบงานเกี่ยวกับการปฏิบัติการของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ซึ่งการตรวจสอบงานทะเบียนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประกอบด้วยงาน 2 เรื่องหลัก ๆ ได้แก่

            1.ระบบการควบคุมภายในของบริษัทจัดการ เพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานของบริษัทจัดการเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและรัดกุม ได้แก่ การจัดเก็บเอกสารและข้อมูลที่ง่ายต่อการค้นหา การรักษาความปลอดภัยของเอกสารและข้อมูล การดูแลสายการปฏิบัติงานในการสอบยันการปฏิบัติงานหน้าที่ของบุคลากรและขั้นตอนการปฏิบัติงาน    

            2.ระบบการปฏิบัติงานทะเบียนสมาชิกกองทุน ซึ่งประกอบด้วยงาน 3 ด้าน ได้แก่  การนำส่งเงินเข้ากองทุน  ทะเบียนสมาชิกกองทุน และการจ่ายเงินให้แก่สมาชิกที่สิ้นสมาชิกภาพ

            นอกจากที่ ก.ล.ต. กำกับดูแลธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพใน 2 ส่วนข้างต้นแล้ว ยังกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้รับฝากทรัพย์สินและผู้รับรองมูลค่าให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดด้วยครับ

            หลังจากที่เพื่อนสมาชิกได้ทราบระบบการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุน หน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนรวมทั้งหน้าที่ของ ก.ล.ต. ในการกำกับดูแลธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้ว  คงพอทำให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านอุ่นใจและมีความมั่นใจในระบบของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ในระดับหนึ่งนะครับว่าเงินกองทุนของท่านได้รับการดูแลเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความมั่นใจเพิ่มขึ้น เพื่อนสมาชิกควรหมั่นดูแลและตรวจสอบเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของท่านเองเป็นระยะ ๆ รวมทั้งติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการกองทุนและการบริหารกองทุนของบริษัทจัดการโดยการเข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีเพื่อจะได้ทราบข้อมูลต่าง ๆ และความเคลื่อนไหวของกองทุนในรอบปีที่ผ่านมารวมทั้งได้มีโอกาสซักถามและเสนอแนะสิ่งที่ท่านต้องการให้คณะกรรมการกองทุนดำเนินการเพิ่มด้วยครับ

            ท่านผู้อ่านสามารถค้นหาคำถามที่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสอบถามเข้ามาบ่อยได้ที่ www.ThaiPVD.com  ภายใต้หัวข้อ “คำถามที่ถูกถามบ่อย” นอกจากนั้นหากท่านมีคำถามเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ท่านสามารถสอบถามมาได้ที่ thaipvd@sec.or.th  สวัสดีครับ

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th