หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

 

สรรหามาเล่า
ตอน หน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนภายใต้หลักการกำกับดูแลที่ดี

            สวัสดีค่ะ ครั้งที่แล้ว เราได้พูดถึงบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกองทุนตามกฎหมายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยข้อที่สำคัญคือ หน้าที่ในการควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของกองทุน สรรหามาเล่าฉบับนี้จะขออธิบายลงในรายละเอียดให้เข้าใจถึงงานและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้คณะกรรมการกองทุนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตามที่กฎหมายกำหนด ดังนี้ค่ะ

          1. งานบริหารจัดการทั่วไป เช่น การจัดประชุมสมาชิกกองทุน เพื่อให้สมาชิกได้ทราบข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุน การคัดเลือกบริษัทจัดการและเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ซักถาม การแจ้งสิ้นสมาชิกภาพแก่บริษัทจัดการโดยเร็วเพื่อให้บริษัทจัดการจ่ายเงินให้สมาชิกได้ทันตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น
          2. งานข้อบังคับกองทุน เป็นเรื่องที่สำคัญมากเนื่องจากข้อบังคับกองทุนเป็นข้อตกลงมีลักษณะเป็นสัญญาระหว่างกองทุนและสมาชิกกองทุน คณะกรรมการกองทุนจึงมีหน้าที่กำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับกองทุนโดยไม่รอนสิทธิหรือผลประโยชน์ของสมาชิกและไม่ขัดต่อกฎหมาย
          3. งานสมาชิกสัมพันธ์ คณะกรรมการควรสื่อสารกับสมาชิกอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สมาชิกทราบข้อมูลและความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับกองทุนและเพื่อไม่ให้เกิดการโต้แย้งในภายหลัง ได้แก่ เปิดเผยและอธิบายรายละเอียดต่าง ๆ ในข้อบังคับกองทุนโดยเฉพาะเมื่อมีการแก้ไข  ให้ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนซึ่งปกติบริษัทจัดการจะแจ้งให้คณะกรรมการกองทุนทุกเดือนและการแจ้งสถานะเงินกองทุนของสมาชิกรายคน
          4.  งานบริหารเงินกองทุน ถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะคณะกรรมการกองทุนมีหน้าที่ดูแลเงินของสมาชิกให้เกิดประโยชน์ที่ดีที่สุดภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยทั่วไป หลักการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ดีมี 5 ประการ ประกอบด้วย
                -  หลักความมั่นคงของกองทุน  
                -  หลักความคงค่าเงินกองทุน
                -  หลักการให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด
                -  หลักการรักษาสภาพคล่อง
                -  หลักความโปร่งใส

           การที่คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามหลักการบริหารกองทุนที่ดีข้างต้นได้ ควรนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ ที่เรียกว่า “fiduciary duty” อันเป็นหลักการบริหารกองทุนที่ยอรับในระดับสากลมาใช้เป็นเข็มทิศให้คณะกรรมการกองทุนถือปฏิบัติ ซึ่งแบ่งเป็น 3 เรื่อง ได้แก่
               - หลักความซื่อสัตย์ (duty of loyalty)  คณะกรรมการกองทุนต้องบริหารกองทุนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณและไม่ดำเนินการใด ๆ ที่จะนำมาซึ่งเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างตนเองกับกองทุนรวมทั้งปฏิบัติต่อสมาชิกทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
              - หลักความระมัดระวัง (duty of care) คณะกรรมการกองทุนต้องจัดการกองทุนด้วยความระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกโดยคัดเลือกบริษัทจัดการที่มีระบบงานและบุคลากรที่ทำให้สมาชิกมั่นใจได้ว่าจะบริหารเงินได้อย่างดี รวมทั้งต้องกำหนดนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับความเสี่ยง ผลตอบแทนที่สมาชิกยอมรับได้
               - หลักการติดตามดูแล (duty of monitor) คณะกรรมการกองทุนต้องหมั่นติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งติดตามดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้

           เห็นไหมคะว่าคณะกรรมการกองทุนมีหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อกองทุนและต่อสมาชิกที่สำคัญหลายประการ การที่คณะกรรมการกองทุนจะปฏิบัติหน้าที่ได้ครบถ้วน จึงควรมีเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนและศึกษาแนวทางปฏิบัติ ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. ได้จัดทำ “แนวทางปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การกำกับดูแลที่ดี” โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ thaipvd.com ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงเพื่อให้เนื้อหาเป็นปัจจุบันโดยเฉพาะประกาศหรือเกณฑ์ต่าง ๆ และเพิ่มตัวอย่างให้เข้าใจง่ายขึ้นค่ะ อย่าลืมลองแวะเข้าไปศึกษานะคะ แล้วพบกันใหม่ สวัสดีค่ะ         

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th