หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

 

สรรหามาเล่า
ตอน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเกี่ยวข้องกับใครบ้าง

            สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านทุกท่านในช่วงปีที่ผ่านมา ได้มีโอกาสพบปะกับท่านกรรมการกองทุนต่าง ๆ นายจ้างที่สนใจจะจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมทั้งเพื่อนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หลายท่านหรือจะเรียกว่าส่วนใหญ่ก็ว่าได้ ยังไม่ค่อยทราบว่าการดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีบุคคลและหน่วยงานใดเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างและมีหน้าที่อะไร เกี่ยวข้องอย่างไร สรรหามาเล่าฉบับนี้จึงขอถือโอกาสนี้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาพรวมของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อให้ท่านผู้อ่านได้เห็นความสำคัญตลอดจนความสัมพันธ์ของบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันค่ะ

                                                              

             ดังที่ทราบกันว่า กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเกิดจากการจัดตั้งร่วมกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง มีลักษณะเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากนายจ้าง โดยมีคณะกรรมการกองทุนเป็นตัวแทนในการควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของกองทุนและดูแลเงินกองทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ นายจ้างจึงเป็นบุคคลสำคัญที่ก่อให้เกิดกองทุนโดยมีหน้าที่สำคัญในการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนและหักเงินสะสมของลูกจ้างที่เป็นสมาชิกเข้ากองทุนเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ลูกจ้างให้มีเงินไว้ใช้จ่ายยามเกษียณ ในขณะที่ลูกจ้างก็มีหน้าที่จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน ปฏิบัติตามข้อบังคับกองทุน รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของกองทุน

            ในการบริหารเงินกองทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะจ้างบริษัทจัดการเข้ามาบริหารเงินกองทุน รวมทั้งให้บริษัทจัดการเป็นตัวกลางในการติดต่อกับสำนักงาน ก.ล.ต. ในฐานะนายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในเรื่องต่าง ๆ อาทิ การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การแก้ไขข้อบังคับกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนเป็นไปตามกฎหมายและเกณฑ์การกำกับดูแลที่กำหนด จึงต้องมีผู้ให้บริการอื่น ๆ เข้ามาตรวจทานการปฏิบัติงานของบริษัทจัดการให้มีความถูกต้องอีกครั้ง ได้แก่ ผู้สอบบัญชี ทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของงบการเงินของกองทุน และผู้รับรองมูลค่าทำหน้าที่รับรองความถูกต้องของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการคำนวณ นอกจากนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ยังกำหนดให้บริษัทจัดการต้องแยกทรัพย์สินของกองทุนออกจากทรัพย์สินของตนโดยนำไปฝากไว้กับผู้รับฝากทรัพย์สินซึ่งเป็นอีกนิติบุคคล ทำหน้าที่ดูแล ตรวจสอบความถูกต้อง และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รวมทั้งติดตามผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุน ซึ่งผู้รับฝากทรัพย์สินจะต้องไม่ใช่นายจ้างหรือบริษัทจัดการที่บริหารเงินของกองทุน และต้องมีระบบการเก็บรักษาทรัพย์สินที่ดี มั่นคง ปลอดภัย

            สำหรับสำนักงาน ก.ล.ต. นอกจากการทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้ว ยังทำหน้าที่กำกับดูแลงานผู้ให้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้แก่ บริษัทจัดการ ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้รับรองมูลค่า NAV และผู้สอบบัญชี

            ขณะที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุนมีส่วนช่วยสร้างมาตรฐานและพัฒนาการประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน โดยทำหน้าที่ประสานงานระหว่างบริษัทจัดการต่าง ๆ และสำนักงาน ก.ล.ต. ในการออกเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ อาทิ การประชุมร่วมกันเพื่อหารือเกี่ยวกับการออกประกาศ หรือการซักซ้อมความเข้าใจในวิธีปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อให้บริษัทจัดการถือปฏิบัติร่วมกันโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ขณะเดียวกันสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการประสานงาน และแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลระหว่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านวิชาการ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

          จะเห็นได้ว่า การดำเนินการของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีบุคคลและมีหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะช่วยกันดูแลผลประโยชน์ให้แก่สมาชิกอย่างเต็มที่ค่ะ หวังว่าท่านผู้อ่านจะเข้าใจหน้าที่และความสำคัญของบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันและคงอุ่นใจกับระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของประเทศไทยเรามากขึ้นนะคะ ฉบับหน้าเราจะมารู้จักหน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการกองทุนที่กำหนดตามกฎหมายกันค่ะ สวัสดีค่ะ

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th