หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

 

สรรหามาเล่า
ตอน มารู้จัก UK Occupational Pensions กันเถอะ

            สวัสดีปีฉลูค่ะ หยุดติตต่อกัน 5 วัน เพื่อนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกท่านไปพักผ่อนที่ไหนกันมาบ้างคะ เริ่มต้นปี 2552 เราอย่าเพิ่งเครียดกันเลย มาคุยเรื่องสบาย ๆ กันดีกว่านะคะ สรรหามาเล่าฉบับนี้ขอพาทุกท่านไปเที่ยวสหราชอาณาจักร เพื่อไปรู้จักกับ occupational pension schemes ของสหราชอาณาจักรค่ะ อันที่จริงสหราชอาณาจักรมีระบบ pension หลากหลายรูปแบบไว้รองรับ อาทิ personal pensions, stakeholder pensions และ state pensions เพื่อให้ครอบคลุมประชากรมากที่สุด ถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีการพัฒนาระบบ pension มาช้านาน และมีนโยบายสนับสนุนการออมกันอย่างเต็มที่ แต่ที่เลือกแนะนำให้เพื่อนๆ รู้จัก occupational pensions หรือที่บางคนรู้จักในนาม company pensions เนื่องจากใกล้เคียงกับระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของไทยมากที่สุด เพราะเป็น worked-based pension เหมือนกัน และยังมีลักษณะอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันอีกค่ะ

             Occupational pension schemes เป็นระบบ pension ประเภทหนึ่งที่นายจ้างจัดให้ลูกจ้าง โดยสามารถจัดตั้งในลักษณะ defined benefit schemes หรือ defined contribution schemes ก็ได้ ซึ่งถ้าเป็น defined contribution schemes ก็จะเหมือนกับระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของไทยที่นายจ้างและลูกจ้างจะร่วมกันส่งเงินเข้า schemes โดยลูกจ้างในสหราชอาณาจักรส่วนใหญ่ส่งเงินเข้า schemes ในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน

             นายจ้างทุกรายไม่จำเป็นต้องจัด occupational pensions ให้ลูกจ้าง แต่โดยปกติบริษัทขนาดใหญ่จะจัดตั้ง occupational pensions ให้เป็นสวัสดิการแก่ลูกจ้าง ขณะที่ลูกจ้างทุกรายอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้า scheme เช่นกัน ทั้งนี้ จากการสำรวจของ National Association of Pension Funds พบว่า 6% ของหน่วยงานภาครัฐ และ 14% ของบริษัทเอกชนมีการจำกัดสิทธิของลูกจ้างชั่วคราวในการเข้าเป็นสมาชิก

            Occupational pension schemes จะถูกจัดตั้งในรูปแบบทรัสต์เพื่อให้มีการแยกทรัพย์สินของนายจ้างออกจาก scheme โดยเด็ดขาด มีทรัสตีเป็นผู้ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ตั้งแต่การจัดตั้ง scheme การรับสมาชิก การกำหนดกฎของ scheme การส่งเงินเข้า-จ่ายเงินออกจาก scheme การเปิดเผยข้อมูลให้สมาชิก ตลอดจนการกำหนดนโยบายการลงทุน การบริหารเงินลงทุน และการดูแลทรัพย์สิน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ทรัสตีอาจจ้างผู้จัดการกองทุนให้บริหารเงินลงทุนแทน รวมทั้งจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยดูแลงานบางด้านของ scheme ได้

             ลูกจ้างที่ย้ายงานสามารถคงเงินไว้ใน occupational pension scheme ของนายจ้างเดิมเพื่อลงทุนต่อไป โดยไม่ต้องส่งเงินเข้า scheme ได้ ขณะเดียวกันก็สามารถเป็นสมาชิกของ occupational pension scheme ของนายจ้างใหม่ได้ในเวลาเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ลูกจ้างที่ไม่อยากมีหลาย schemes ก็สามารถโอนย้ายเงินจาก scheme ของนายจ้างรายเก่าไปรายใหม่ได้เช่นกัน นอกจากนี้ สมาชิกของ occupational pension scheme ยังได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอีกด้วย

             หากจะย้อนมาดูระบบการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของประเทศไทยเรา ก็จะเห็นว่ามีลักษณะใกล้เคียงกับ occupational pension schemes ของสหราชอาณาจักรซึ่งมีการพัฒนาระบบ pension มาช้านาน แต่อาจจะมีข้อแตกต่างกันบ้างในวิธีปฏิบัติ ทีนี้เพื่อน ๆ คงมั่นใจได้ว่าระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของไทยก็มีการพัฒนาไม่น้อยไปกว่าประเทศอื่นและจะต้องพัฒนาต่อไปซึ่งพวกเราทุกคนต้องช่วยกันค่ะ แล้วพบกันกับสรรหามาเล่าฉบับหน้า สวัสดีค่ะ

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th