หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

 

สรรหามาเล่า
ตอน 1 ปีที่ผ่านมา มีอะไรในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

            สวัสดีค่ะ เผลอแป๊บเดียว กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราโตขึ้นอีก 1 ปีแล้วนะคะ เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่า 1 ปีที่ผ่านไป มีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราบ้าง และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในฐานะนายทะเบียนและผู้กำกับดูแลการบริหารกองทุนของบริษัทจัดการได้ดำเนินการอะไรบ้างค่ะ

            เริ่มตั้งแต่ต้นปีที่ พ.ร.บ. ฉบับแก้ไขใหม่มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2551 ก.ล.ต. ก็ได้ประสานงานกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและกรมสรรพากรเพื่อขอให้อออกกฎหมายยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่สมาชิกที่ขอคงเงินและรับเงินเป็นงวด มีการจัดประชุมชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจให้ทุกบริษัทจัดการทราบเพื่อนำไปสื่อสารกับคณะกรรมการกองทุน นอกจากนั้น ยังร่วมกับสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบรรยายทำความเข้าใจกับกรรมการกองทุนในประเด็นของการแก้ไข พ.ร.บ. ฉบับใหม่ แต่ก็นั่นแหละค่ะ เมื่อมีการแก้ไขก็ต้องมีผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย แต่ก็ขอเรียนว่า การแก้ไขกฎหมายมีการผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากบุคคลต่าง ๆ ทั้งกระทรวงการคลัง คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา ซึ่งกฎหมายที่ออกมามีการแก้ไขเพิ่มเติมจากที่ ก.ล.ต. เสนอ แต่ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ของสมาชิกส่วนใหญ่ซึ่งปัจจุบันกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรามีกว่า 500 กว่ากองทุน มีสมาชิก 2 ล้านคนแล้ว  

            ในฐานะนายทะเบียน ก.ล.ต. ได้อนุมัติรับจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับกองทุน โดยพิจารณาว่าจะไม่ขัดต่อกฎหมายจำนวนประมาณ 5,500 คำขอ ซึ่งก็น่าดีใจว่าส่วนใหญ่เป็นคำขอจดทะเบียนเพื่อให้สมาชิกได้รับสิทธิประโยชน์ตาม พ.ร.บ. ที่แก้ไขใหม่ แต่สิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้น คือ เรื่องร้องเรียนที่มีเข้ามามากขึ้นล้วนเป็นเรื่องที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันไม่ได้ในเรื่องการจ่ายเงินกองทุน เรื่องนี้ต้องขอเรียนว่า ก.ล.ต. ไม่ได้มีอำนาจตามกฎหมายที่จะบังคับให้นายจ้างจ่ายเงิน การดำเนินการจึงเป็นเพียงคนกลางที่เจรจาไกล่เกลี่ยให้เท่านั้นซึ่งบางครั้งก็สำเร็จแต่บางครั้งก็ต้องให้ไปสู่กระบวนการยุติธรรมค่ะ อย่างไรก็ตาม คงต้องขอร้องนายจ้างให้เห็นใจลูกจ้างเพราะเงินกองทุนเป็นเงินก้อนสุดท้ายที่ลูกจ้างใช้ดำรงชีพหลังจากออกจากกองทุนหรือออกจากงานโดยเฉพาะเงินสะสมของลูกจ้าง จะไม่จ่ายไม่ได้เด็ดขาดค่ะ

            ภารกิจของ ก.ล.ต. ที่ให้ความสำคัญมากอีกประการหนึ่งคือ การให้ความรู้และข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแก่กรรมการกองทุน สมาชิก และบุคคลอื่น ๆ เพราะนอกจากบรรยายแล้ว ก.ล.ต. ยังได้จัดทำบทความสรรหามาเล่า และถามมาตอบไว ลงหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ thaipvd.com ทุกสัปดาห์ซึ่งเน้นประเด็นเรื่องกฎหมายใหม่ จัดทำโปรแกรม e-learning: benchmark quiz room พร้อมแบบทดสอบในเว็บไซต์ เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองในเรื่องการวัดผลการดำเนินงานของกองทุน จัดทำ e-newsletter และมีอะไรใหม่ใน thaipvd.com เพื่อส่งข่าวสารที่เป็นปัจจุบันให้แก่เพื่อนที่เป็นสมาชิกเว็บไซต์ รวมทั้งตอบข้อหารือในประเด็นต่าง ๆ ที่เพื่อนสมาชิกสงสัยและสอบถามกันเข้ามาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น ยังได้จัดทำข้อมูลสถิติและรายงานการเติบโตของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นรายไตรมาสไว้ในเว็บไซต์ด้วยค่ะ สำหรับนายจ้างที่ยังไม่ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งยังมีอยู่อีกมาก ก.ล.ต. ก็ออกไปให้ความรู้ ความเข้าใจทั้งออกบูธและไปบรรยายตามสถาบันต่าง ๆ เพื่อให้นายจ้างเห็นประโยชน์และมั่นใจระบบการออมของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและการบริหารกองทุนของบริษัทจัดการอันจะนำไปสู่การจัดตั้งกองทุนในระบบเพื่อเป็นประโยชนแก่ลูกจ้างอีกด้วย

            ที่กล่าวมา เป็นเพียงแค่ส่วนเดียว ยังมีงานด้านกำกับดูแลบริษัทจัดการในการบริหารกองทุน ซึ่งมีทั้งการเข้าไปตรวจสอบที่บริษัทจัดการและตรวจสอบรายงานที่บริษัทจัดการส่งมาให้เป็นประจำ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ทั้งนั้เพื่อให้เงินกองทุนของสมาชิกมีความปลอดภัยมากที่สุด รวมทั้งงานด้านพัฒนาซึ่งเป็นการศึกษา best practice ของต่างประเทศเพื่อให้มีการออกเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อกองทุนและง่ายต่อการปฏิบัติของบริษัทจัดการมากขึ้นค่ะ

            เห็นไหมคะ เพียงแค่ 1 ปี ก.ล.ต. ได้ดำเนินการต่าง ๆ มากมายเพื่อให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและปลอดภัย ขอให้เพื่อนสมาชิกมั่นใจในการดำเนินการของ ก.ล.ต. ที่พร้อมเป็นทั้งผู้กำกับดูแลและที่ปรึกษา ในปีหน้าเราจะพบกันสัปดาห์เว้นสัปดาห์นะคะ อย่าลืมติดตามความคืบหน้าในเรื่องต่าง ๆ ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างใกล้ชิดได้จากบทความและเว็บไซต์ thaipvd.com ลาทีปีชวดค่ะ

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th