หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

 

สรรหามาเล่า
ตอน customer's profile และ suitability สำคัญต่อการกำหนดนโยบายการลงทุนอย่างไร    

            สวัสดีค่ะ กรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและเพื่อนสมาชิกทุกท่าน เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD ได้ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการมี employee's choice และได้กล่าวถึงการจัดทำ customer's profile และ suitability ทำให้มีผู้สงสัยสอบถามเข้ามาว่า customer's profile และ suitability คืออะไรและมีความสำคัญอย่างไร สรรหามาเล่าฉบับนี้จึงขอเล่าให้ท่านฟังดังนี้ค่ะ

             การกำหนดนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุนไม่ว่าจะมีนโยบายเดียวหรือมีหลายนโยบายให้สมาชิกเลือกได้ก็ตาม คณะกรรมการกองทุนซึ่งมีหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของกองทุนและรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกกองทุน ควรเลือกนโยบายการลงทุนที่บริษัทจัดการเสนอให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับลักษณะ ความต้องการ และความเสี่ยงที่สมาชิกยอมรับได้ แต่เนื่องจากสมาชิกกองทุนมีความหลากหลายทั้งด้านอายุ ผลตอบแทนที่ต้องการ และการยอมรับความเสี่ยง บริษัทจัดการในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพด้านการลงทุน จึงควรให้บริการในการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและเสนอนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับแต่ละกองทุน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสมาคมบริษัทจัดการลงทุนจึงได้กำหนดให้บริษัทจัดการต้องจัดทำข้อมูลลูกค้า (customer's profile) ได้แก่ ข้อมูลลูกจ้าง/สมาชิกกองทุน โดยจัดเก็บเป็นเปอร์เซ็นต์ตามช่วงอายุ ประมาณการเงินสะสม/เงินสมทบที่นำส่งเข้ากองทุนในแต่ละเดือน วัตถุประสงค์การลงทุน ขอบเขตความเสี่ยงที่ลูกค้าสามารถรับได้ และข้อจำกัดการลงทุน โดยบริษัทจัดการสามารถจัดเก็บข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม และให้บริษัทจัดการดำเนินการเมื่อลูกค้าเริ่มจัดตั้งกองทุนหรือโอนย้ายกองทุนมาอยู่ภายใต้การจัดการ รวมทั้งลูกค้าปัจจุบันที่อยู่ภายใต้การจัดการด้วย โดยให้บริษัทจัดการแจ้งลูกค้าให้ปรับปรุงข้อมูลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

            การจัดทำ customer's profile นั้น ก็เพื่อให้บริษัทจัดการมีข้อมูลเพียงพอในการรู้จักลูกค้า (know your customer) ของตนเป็นอย่างดี และที่สำคัญเพื่อให้สามารถจัดแผนการลงทุนเสนอต่อลูกค้าได้อย่างเหมาะสม (suitability) เนื่องจากนโยบายการลงทุนแต่ละแบบจะเหมาะสมกับกลุ่มคนที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น ในการเสนอนโยบายการลงทุนให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาจึงต้องอาศัยข้อมูลในการวิเคราะห์ เพื่อคัดกรองนโยบายการลงทุนที่คิดว่าเหมาะกับกองทุนนั้น ๆ และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กองทุน คณะกรรมการกองทุนจึงควรให้ความสำคัญและร่วมมือกับบริษัทจัดการในการให้และจัดเก็บข้อมูล เนื่องจากบริษัทจัดการจะไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างครบถ้วนหากไม่ได้รับความร่วมมือจากกรรมการกองทุน นอกจากนั้น ท่านอย่าลืมว่ากองทุนได้จ่ายค่าธรรมเนียมให้บริษัทจัดการบริหารเงินกองทุน ดังนั้น จึงควรให้บริษัทจัดการได้แสดงความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล เสนอนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมรวมทั้งให้คำแนะนำอย่างมืออาชีพได้อย่างเต็มที่ด้วย

             เชื่อว่าต่อไปนี้คณะกรรมการกองทุนจะให้ความสำคัญต่อการจัดทำ customer's profile และ suitability และไม่คิดว่าการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นเรื่องยุ่งยากอีกต่อไป ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อกองทุนของท่านเอง แล้วพบกันใหม่ในวันพฤหัสหน้า สวัสดีค่ะ

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th