หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

 

สรรหามาเล่า
ตอน อยากมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเหมือนบริษัทอื่น จะทำอย่างไรดี 

            สวัสดีค่ะ เชื่อว่าในปัจจุบันคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในวัยทำงานคงรู้จักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่มากก็น้อย เนื่องจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพถือเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งที่นายจ้างจัดให้ลูกจ้าง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกจ้างมีเงินออมไว้ใช้จ่ายยามเกษียณ โดยทั้งนายจ้างและลูกจ้างจะช่วยกันส่งเงินเข้ากองทุน และให้บริษัทจัดการนำเงินดังกล่าวไปบริหารให้ออกดอกออกผล นอกจากนี้ นายจ้างและลูกจ้างยังได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามเงื่อนไขของกรมสรรพากรอีกด้วย

            อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลสถิติพบว่านายจ้างในประเทศไทยมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ถึง 5% เมื่อเทียบกับจำนวนนายจ้างทั้งหมด ทำให้มีลูกจ้างจำนวนไม่น้อยที่ไม่มีโอกาสในการออมเงินผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเลย แต่จากการพูดคุยกับนายจ้างและลูกจ้างบางส่วน ก็เป็นที่น่ายินดีที่พบว่าในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ ยังมีนายจ้างและลูกจ้างที่สนใจอยากจะจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร สรรหามาเล่าฉบับนี้จึงขอแนะนำขั้นตอนการเตรียมการต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพค่ะ

            เนื่องจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นจากความร่วมมือของทั้งนายจ้างและลูกจ้าง อันดับแรกจึงต้องมีการจัดโครงการประชาสัมพันธ์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานในองค์กรรู้จักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก่อน โดยควรให้พนักงานทราบถึงประโยชน์ของการมีกองทุน แนวทางการจัดตั้ง วิธีการดำเนินงานของกองทุน และการคัดเลือกบริษัทจัดการ เป็นต้น

            หลังจากที่นายจ้างและลูกจ้างเข้าใจถึงประโยชน์ของการมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนและบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนพอสมควร รวมทั้งได้ตกลงกันแน่นอนแล้วว่าจะจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ขั้นตอนต่อมาควรจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อดำเนินการในเรื่องต่อไป อาทิ การจัดตั้งคณะกรรมการกองทุน และการคัดเลือกบริษัทจัดการ เป็นต้น

            ในการคัดเลือกบริษัทจัดการ คณะทำงาน/คณะกรรมการกองทุนต้องศึกษาข้อมูลของแต่ละบริษัทจัดการเพื่อคัดเลือกบริษัทจัดการที่เหมาะสมจะบริหารเงินกองทุนของบริษัทตน โดยอาจพิจารณาจากระบบงานต่าง ๆ อาทิ บลจ. มีขั้นตอนในการตัดสินใจลงทุนที่รอบคอบ มีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน มีระบบงานทะเบียนสมาชิกที่รวดเร็วและมีมาตรฐาน มีผลการดำเนินงานในอดีตที่ดี มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจ เป็นต้น รวมทั้งบริษัทจัดการและบุคลากรต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ ท่านสามารถหารายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของบริษัทจัดการเพื่อติดต่อให้เข้ามาเสนอบริการและข้อมูลต่าง ๆ ที่จะใช้ประกอบการตัดสินใจได้ที่ www.thaipvd.com

            หลังจากที่ทำสัญญากับบริษัทจัดการแล้ว บริษัทจัดการจะช่วยดำเนินการ/ประสานงานในเรื่องต่าง ๆให้ รวมถึงการเป็นตัวแทนของกองทุนในการยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนกับสำนักงาน ก.ล.ต. ในฐานะนายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพด้วย ขณะที่นายจ้างควรเตรียมความพร้อมในองค์กร โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานทะเบียนสมาชิกโดยตรง เพื่อให้งานข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ รวมทั้งการนำส่งเงินเข้ากองมีความถูกต้องด้วยค่ะ

         เชื่อว่าเมื่อเพื่อน ๆ  ได้อ่านบทความนี้แล้ว คงรู้แล้วว่าการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ยากอย่างที่คิด หวังว่าเพื่อน ๆ จะเร่งดำเนินการจัดตั้งกองทุน เพื่อให้เป็นสวัสดิการแก่ลูกจ้างต่อไป แล้วพบกันใหม่วันพฤหัสบดีหน้า สวัสดีค่ะ

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th