หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

 

สรรหามาเล่า
ตอน ข้อควรรู้เมื่อสิ้นสมาชิกภาพ

            สวัสดีค่ะ เพื่อนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกท่าน เชื่อว่าเพื่อน ๆ คงเคยได้ยินอดีตสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบ่นว่า ทำไมออกจากกองทุนตั้งนานแล้วยังไม่ได้รับเงินจากกองทุนซักที หรือทำไมถึงได้เงินสมทบของนายจ้างเพียงนิดเดียว เป็นต้น สรรหามาเล่าฉบับนี้จะขอแนะนำเรื่องที่ท่านควรทราบเมื่อสิ้นสมาชิกภาพ เพื่อไขข้อสงสัยต่าง ๆ จะได้ไม่ต้องเกิดข้อโต้แย้งกับนายจ้างค่ะ

            เรื่องหลัก ๆ ที่สมาชิกที่สิ้นสมาชิกภาพต้องสนใจและต้องทำความเข้าใจเป็นอย่างดี คือ เรื่องสิทธิของสมาชิกที่จะได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์เงินสมทบ และเรื่องวิธีการรับเงินจากกองทุน ดังนั้น เมื่อสมาชิกใกล้สิ้นสมาชิกภาพ ควรเข้าไปอ่านข้อบังคับกองทุนอย่างละเอียด โดยเฉพาะในส่วนของเงื่อนไขการจ่ายเงินสมทบพร้อมทั้งผลประโยชน์ของเงินสมทบ และวิธีจ่ายเงินจากกองทุน ทั้งนี้เนื่องจากสมาชิกจะได้รับเงินสะสมและผลประโยชน์ของเงินสะสมทั้งจำนวนในทุกกรณี แต่ในส่วนของเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบ ข้อบังคับกองทุนอาจกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ที่สมาชิกจะได้รับเงินก้อนดังกล่าวไว้ เช่น สมาชิกที่สิ้นสมาชิกภาพต้องมีอายุงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป จึงจะได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบทั้งจำนวน หรือสมาชิกที่ลาออกจากกองทุนโดยไม่ออกจากงานหรือกระทำความผิดอันเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง จะไม่มีสิทธิได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบ เป็นต้น ส่วนวิธีการจ่ายเงินจากกองทุน ข้อบังคับกองทุนอาจกำหนดไว้หลากหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเป็นเช็ค จ่ายเข้าบัญชีสมาชิกโดยตรง หรือวิธีการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกองทุนเห็นสมควร

            สำหรับท่านที่สิ้นสมาชิกภาพและประสงค์จะขอคงเงินไว้กับกองทุนหรือรับเงินเป็นงวด ก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดในเรื่องที่เกี่ยวข้องในข้อบังคับกองทุน ได้แก่ ระยะเวลาที่อนุญาตให้สมาชิกคงเงินไว้กับกองทุน (หากข้อบังคับกองทุนยังไม่ได้กำหนดระยะเวลาของการคงเงินไว้ ระยะเวลาที่สามารถคงเงินได้จะขึ้นกับการแสดงเจตนาของสมาชิกว่าต้องการขอรับเงินออกจากกองทุนเมื่อใด) ระยะเวลา/จำนวนงวดที่อนุญาตให้สมาชิกรับเงินงวด รวมทั้งสิทธิต่าง ๆ ที่สมาชิกจะได้รับหรือไม่ได้รับในระหว่างการคงเงินหรือรับเงินเป็นงวด เช่น เงินเพิ่ม เงินอุทิศ หรือการสมัครเป็นกรรมการกองทุน เป็นต้น นอกจากนั้น ยังต้องศึกษาคู่มือที่บริษัทจัดการได้จัดทำขึ้นเพื่อให้สมาชิกที่ขอคงเงินและรับเงินเป็นงวดทราบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งเป็นข้อตกลงที่บริษัทจัดการทำไว้กับกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียม วิธี/ระยะเวลาที่บริษัทจัดการจะจ่ายเงินให้แก่สมาชิกหลังจากที่สิ้นสุดระยะเวลาที่คงเงินและรับเงินงวดแล้ว ซึ่งอาจแตกต่างจากวิธี/ระยะเวลาการจ่ายเงินให้สมาชิกปกติที่สิ้นสมาชิกภาพ เป็นต้น ในกรณีที่สมาชิกสิ้นสมาชิกภาพแล้ว แต่รอแล้วรอเล่าก็ยังไม่ได้รับเงินซักที ก็ควรสอบถามไปยังกรรมการกองทุนหรือบริษัทจัดการ ซึ่งตามกฎหมาย บริษัทจัดการต้องจ่ายเงินทั้งหมดให้สมาชิกภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นสมาชิกภาพ อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติ บริษัทจัดการจะดำเนินการจ่ายเงินให้แก่สมาชิกเมื่อได้รับแจ้งการสิ้นสมาชิกภาพจากกรรมการกองทุนแล้ว โดยวิธีการจ่ายเงินเป็นไปตามที่กำหนดในข้อบังคับกองทุน ทั้งนี้ เงินกองทุนของท่านไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี ดังนั้น นายจ้างไม่สามารถยึดเงินหรือหักเงินกองทุนที่ท่านพึงได้รับไว้เพื่อการใด ๆ ได้

            หากเพื่อนสมาชิกมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อกำหนดต่าง ๆ ในข้อบังคับกองทุน อย่ารีรอที่จะสอบถามกรรมการกองทุนของบริษัทท่านเพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจน เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของเงินก้อนสุดท้ายของตัวท่านเอง แล้วพบกันใหม่ในสรรหามาเล่าฉบับหน้า สวัสดีค่ะ

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th