หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

 

สรรหามาเล่า
ตอน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีทิศทางอย่างไรในไตรมาส 2/2551

            สวัสดีค่ะ กรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกท่าน ช่วงนี้มีกรรมการกองทุนบางท่านอยากทราบตัวเลขสถิติสำคัญ ๆ ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ณ สิ้นไตรมาส 2 เนื่องจากต้องการทราบว่า ในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจและสภาพตลาดไม่ค่อยเอื้ออำนวยต่อการลงทุนนัก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเติบโตเป็นอย่างไรบ้าง สรรหามาเล่าฉบับนี้จึงขอสรุปตัวเลขสถิติที่น่าสนใจให้ท่านทราบดังนี้ค่ะ

            ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2551 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ที่ 455,393 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.5% จากไตรมาสก่อนหน้า โดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลงทุนในตราสารหนี้มากที่สุด (79.2% ของ NAV) ตามด้วยตราสารทุน (11.4%) และเงินฝาก (6.7%) โดยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมากองทุนลงทุนในเงินฝากลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การลงทุนในตราสารหนี้ปรับเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในตราสารหนี้ภาครัฐ สำหรับการลงทุนในตราสารทุนยังอยู่ในระดับใกล้เคียงกับไตรมาสที่ผ่านมา ทั้งนี้ ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา มีเงินนำส่งเข้ากองทุน (เงินสะสมและเงินสมทบ) ทั้งสิ้น 34,928 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

                                                                                   

            สำหรับจำนวนกองทุนพบว่า ในไตรมาส 2 ปี 2551 มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เลิกกอง 3 กองทุน และจัดตั้งกองใหม่ 2 กองทุน ทำให้ ณ สิ้นไตรมาส 2 มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทั้งสิ้น 512 กองทุน โดย 71.5% เป็นกองทุนขนาดใหญ่กว่า 100 ล้านบาท และ 64.5% มีจำนวนสมาชิกกองทุนมากกว่า 500 คน โดยในไตรมาสนี้มีจำนวนกองทุนลดลงจากไตรมาสที่ผ่านมา 1 กองทุน ซึ่งกองทุนที่เลิกกองส่วนใหญ่ต้องการโอนย้ายเพื่อเข้าร่วม group fund ของบริษัทในเครือ หรือเข้าร่วม pooled fund แทนการจัดตั้ง single fund เอง

          แม้ว่าจำนวนกองทุนจะลดลง แต่จำนวนนายจ้าง ณ สิ้นไตรมาส 2/2551 เพิ่มขึ้น 2.4% จากไตรมาสก่อนหน้ามาอยู่ที่ 8,704 ราย ขณะที่จำนวนลูกจ้างอยู่ที่ประมาณ 2.0 ล้านคน เพิ่มขึ้น 1.2% จากไตรมาสที่ผ่านมา ซึ่งนายจ้างส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้นเลือกเข้าร่วม pooled fund มากกว่าจัดตั้ง single fund เอง โดยนายจ้างบางส่วนเลือกเข้าร่วมหลาย pooled fund เพื่อให้ลูกจ้างมีโอกาสเลือกได้หลายนโยบายการลงทุน

         โดยรวมในไตรมาส 2 ปี 2551 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพยังคงขยายตัวต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้า ทั้งนี้ เพื่อน ๆ สามารถติดตามข้อมูลสถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ที่ www.thaipvd.com แล้วพบกันใหม่ในสรรหามาเล่าฉบับหน้า สวัสดีค่ะ

                                         

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th