หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

 

สรรหามาเล่า
ตอน ทางเลือกอื่นกับการออมเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ

            สวัสดีครับท่านผู้อ่าน สัปดาห์นี้ผมขอพาท่านผู้อ่านเปลี่ยนบรรยากาศมาพูดคุยถึงสาระดีๆ เกี่ยวกับวิธีการออมเพื่อเกษียณครับ เนื่องจากเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสไปเดินงาน “ตลาดนัดกองทุนรวม Mutual Fund Fair” ที่ศูนย์การค้า Esplanade ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีบูธจากบริษัทจัดการกองทุนมาร่วมงาน นอกจากนั้นในงานยังมีการเสวนาในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ประกอบกับในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ได้มีรายงานด้านวิชาการของหน่วยงานต่าง ๆ อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรของประเทศไทยโดยชี้ให้เห็นว่าประชากรไทยมีแนวโน้มอายุยืนมากขึ้น ดังนั้นการออมเพื่อเกษียณจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเพื่อที่จะสามารถใช้ชีวิตหลังเกษียณได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพโดยไม่เป็นภาระแก่ลูกหลานในการเลี้ยงดู

 

            สรรหามาเล่าฉบับนี้ ผมจึงขอเสนอทางเลือกในการออมเพื่อเกษียณอีกทางหนึ่งนอกเหนือจากการออมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ก็คือ การออมผ่านกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund) หรือที่นิยมเรียกกันสั้น ๆ ว่า กองทุนรวม RMF ครับ ซึ่งเป็นกองทุนที่ได้รับความสนใจอย่างมากในงาน “ตลาดนัดกองทุนรวม Mutual Fund Fair”

 

            กองทุนรวม RMF นั้นเป็นกองทุนที่บริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ได้รับใบอนุญาตการจัดการกองทุนรวม จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีนโยบายการลงทุนคล้ายกับกองทุนรวมทั่วไป ตั้งแต่นโยบายที่มีความเสี่ยงต่ำโดยเน้นลงทุนในตราสารหนี้ จนถึงนโยบายที่มีความเสี่ยงสูงที่เน้นลงทุนในตราสารทุนอย่างเดียว โดยมีหลักการคล้ายกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กล่าวคือมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนออมเงินระยะยาวเพื่อให้มีเงินไว้ใช้ดำรงชีวิตหลังเกษียณและยังได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นแรงจูงใจ กองทุนรวม RMF จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการออมเงินสำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือผู้ที่มีสวัสดิการดังกล่าวอยู่แล้วแต่ต้องการออมเงินมากขึ้นเนื่องจากไม่สามารถออมเงินเข้ากองทุนได้มากกว่าอัตราที่กำหนดในข้อบังคับกองทุน

 

            ผู้ที่ออมเงินผ่านกองทุนรวม RMF จะได้รับสิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนดังกล่าวในอัตราไม่เกินร้อยละ15 ของเงินได้พึงประเมินเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 500,000 บาทสำหรับปีภาษีนั้นโดยผู้มีเงินได้ต้องถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5 ปีนับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกและไถ่ถอนหน่วยลงทุนนั้นเมื่อผู้มีเงินได้มีอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปีบริบูรณ์ (ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 266 พ.ศ. 2551 ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร) ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกองทุนที่ต้องการให้ออมเงินระยะยาวจนถึงวัยเกษียณจึงนำเงินที่ออมพร้อมผลประโยชน์ที่ได้รับจากการบริหารการลงทุนออกไปใช้จ่าย


            ผู้ที่จะออมเงินผ่านกองทุนรวม RMF ควรศึกษาแนวทางการลงทุนของแต่ละกองทุน ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและรายละเอียดอื่น ๆ โดยดูได้จากเว็บไซต์ของแต่ละบริษัทจัดการซึ่งสามารถค้นหาได้ใน link ของเว็บไซต์ www.sec.or.th แล้วพบกับสรรหามาเล่าครั้งต่อไปในฉบับหน้า สวัสดีครับ 

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th