หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

 

สรรหามาเล่า
ตอน เยี่ยมเยียน Mandatory Provident Fund Schemes Authority (ตอนที่ 1)

            สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน หลายเดือนก่อนผมได้พาท่านผู้อ่านมาทำความรู้จักกับระบบการออมเพื่อเลี้ยงชีพของสาธารณรัฐสิงคโปร์กันไปแล้ว ซึ่งนับว่าเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จอย่างมากประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย แต่ก็มีอีกประเทศหนึ่งครับที่ประสบความสำเร็จไม่แพ้กัน เป็นประเทศที่สาว ๆ นักช็อปชาวไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีและนิยมเดินทางไปช่วงกลางปีและปลายปี นั่นก็คือเขตปกครองพิเศษฮ่องกงครับ ดังนั้นผมจึงขอเชิญชวนท่านผู้อ่านตีตั๋วเฟิร์สคลาสบินไปเยี่ยมเยียนเขตปกครองพิเศษแห่งนี้ด้วยกันเพื่อศึกษาถึงระบบการออมเพื่อการเลี้ยงชีพกันเลยครับว่ามีลักษณะอย่างไร เหมือนหรือแตกต่างจากของประเทศไทยอย่างไรบ้าง
 

 

            ระบบการออมเพื่อการเลี้ยงชีพของเขตปกครองพิเศษฮ่องกงมีหน่วยงานกลางในการกำกับดูแลคือ Mandatory Provident Fund Schemes Authority (MPFA) ซึ่งก่อตั้งในปี 2541 มีเป้าหมายหลักคือส่งเสริมให้ประชากรมีเงินออมอย่างเพียงพอเพื่อใช้จ่ายยามเกษียณโดยเป็นหน่วยงานกลางในการกำกับดูแลระบบการออมให้มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินออมของสมาชิก ซึ่ง MPFA ทำหน้าที่คล้ายกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยในการกำกับดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในฐานนะนายทะเบียนกองทุน ให้มีความโปร่งใสและมีการบริหารอย่างมืออาชีพ โดยทั้งสองหน่วยงานมีหน้าที่จดทะเบียนกองทุนรวมถึงให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และกำหนดแนวทางและตรวจสอบการทำงานของผู้ให้บริการให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดด้วย

 

            เขตปกครองพิเศษฮ่องกงมีการออมในระบบ MPF ซึ่งคล้ายกับการออมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของประเทศไทย นั่นคือเป็นการออมที่มีนายจ้างและลูกจ้างร่วมกันส่งเงินเข้ากองทุน และจะต้องจดทะเบียนกับ MPFA เพื่อให้การตรวจสอบการจัดการกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยหลังจากเริ่มออมเงินในระบบ MPF แล้ว สมาชิกสามารถเลือกนโยบายการลงทุนได้ตามความเหมาะสมและระดับความเสี่ยงที่สมาชิกแต่ละคนยอมรับได้ ไม่ว่าจะเลือกลงทุนใน กองทุนรวมตลาดเงินซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุด หรือสามารถลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ หรือตราสารทุน หากสมาชิกสามารถรับความเสี่ยงได้มากขึ้นและต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงขึ้น โดยที่สมาชิกสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนประเภทต่าง ๆ รวมถึง ระดับความเสี่ยง วิธีคำนวณค่าใช้จ่าย และคำอธิบายกองทุนอย่างละเอียดได้จากเว็บไซต์ของ MPFA

 

            สำหรับแนวทางการจัดตั้งกองทุนนั้น นายจ้างสามารถเลือกจัดตั้งได้ 3 ประเภทไม่ว่าจะเป็น Master Trust Schemes ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับกองทุนร่วมของประเทศไทยที่เหมาะกับนายจ้างขนาดเล็กเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการบริหารจะต่ำกว่ากว่ากองทุนที่มีนายจ้างเดียว หรือที่เรียกว่า Employer-Sponsored Schemes เนื่องจากค่าใช้จ่ายจะเฉลี่ยกันในแต่ละนายจ้างทำให้เกิด economy of scale นอกจากนั้น ยังมีกองทุนประเภท Industry Schemes สำหรับลูกจ้างในธุรกิจร้านอาหารและก่อสร้างเพื่อเปิดโอกาสให้ลูกจ้างในกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวที่มีการเปลี่ยนงานค่อนข้างบ่อย สามารถอยู่ในกองทุนเดิมได้ หากนายจ้างเดิมและนายจ้างรายใหม่อยู่ในกองทุนเดียวกัน


            เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับระบบการออมเพื่อการเลี้ยงชีพของเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ท่านผู้อ่านจะเห็นได้ว่าลักษณะการออมในกองทุน MFA นั้นคล้ายคลึงกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของประเทศไทยเป็นอย่างมาก แต่ท่านผู้อ่านอย่าเพิ่งรีบกลับปรเทศไทยนะครับเพราะสรรหามาเล่าฉบับหน้าผมจะพาท่านผู้อ่านมาเที่ยวเล่นที่ฮ่องกันกันต่อ สวัสดีครับ 

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th