หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

 

สรรหามาเล่า
ตอน ตะลอนทัวร์กับ ThaiPVD.com ตอนที่ 1

            สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านทุกท่าน เป็นที่ทราบกันนะคะว่าเมื่อเข้ามาในคอลัมน์นี้ก็จะต้องเป็นเรื่องราวต่าง ๆ ที่มาเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างแน่นอน ซึ่งในแต่ละสัปดาห์สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ได้รับคำถามเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจากสมาชิกและกรรมการกองทุนในหลาย ๆ เรื่อง ตั้งแต่วิธีการเริ่มจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ งานทะเบียนกองทุน ตลอดจนการสิ้นสุดสมาชิกและการชำระเงินแก่สมาชิกที่สิ้นสมาชิกภาพ นอกจากคำถามจากสมาชิกและกรรมการกองทุนแล้ว สำนักงานฯ ยังได้รับคำถามจากผู้ที่สนใจและนักศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลสถิติทั่วไปของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอีกด้วยค่ะ
 

 

            สรรหามาเล่าฉบับนี้จึงขอพาท่านผู้อ่านมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ ThaiPVD.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพครบถ้วนมากที่สุด และที่สำคัญเว็บไซต์นี้จัดทำโดย สำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งเป็นนายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพด้วยค่ะ มาติดตามกันนะคะว่ามีอะไรบ้าง

 

            หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่ยังไม่รู้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพคืออะไร จัดตั้งขึ้นได้อย่างไร หรืออยากจัดตั้งกองทุนแต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหน ท่านสามารถหาข้อมูลทั้งหมดได้ในเว็บไซต์ ThaiPVD.com ภายใต้หัวข้อ “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” และ “ขั้นตอนการจัดตั้งกองทุน” ซึ่งอยู่หน้าแรกของเว็บไซต์ โดยเนื้อหาทั้งสองส่วนได้อธิบายอย่างละเอียดว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพคืออะไร รวมถึงขั้นตอนการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่การจัดตั้งคณะกรรมการ การคัดเลือกบริษัทจัดการ การทำสัญญา การจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน การบริหารกองทุน และรายงานผลการดำเนินงาน

 

            เพื่อให้การบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรรมการกองทุนควรทราบถึงหน้าที่ของตนเองในฐานะตัวแทนของสมาชิกกองทุนทุกคนโดยสามารถอ่านได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ภายใต้หัวข้อ “คณะกรรมการกองทุน” นอกจากจะทำให้เข้าใจหน้าที่ของตนเองแล้วยังทราบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Code of practice) ซึ่งเน้นถึงหลักการ 3 ประการ คือ หลักความซื่อสัตย์ (Duty of loyalty) หลักความระมัดระวัง (Duty of care) และ หลักการติดตามดูแล (Duty to monitor) อีกด้วย นอกจากกรรมการกองทุนแล้ว ตัวสมาชิกเองก็ควรทราบถึงสิทธิที่สมาชิกพึงได้รับและหน้าที่ ๆ พึงปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบเงินนำส่งในส่วนของเงินสะสม และเงินสมทบว่าถูกต้องตามที่กำหนดในข้อบังคับกองทุนหรือไม่ หรือ การติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนจากรายงานทุก ๆ 6 เดือน ว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่สมาชิกคาดหวังหรือไม่ หรือผลการดำเนินงานของกองทุนเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีอ้างอิง เป็นต้น ซึ่งสมาชิกสามารถศึกษาได้ที่หัวข้อ “สมาชิกกองทุน” ค่ะ

 

            นอกจากขั้นตอนการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและสิทธิหน้าของของกรรมการกองทุนและสมาชิกที่กล่าวข้างต้นแล้ว ThaiPVD.com ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจอื่น ๆ อีกมากมายเช่น บทความต่าง ๆ ข้อมูลสถิติ และโปรแกรมคำนวณภาษี เป็นต้น ซึ่งท่านผู้อ่านสามารถติดตามได้ใน สรรหามาเล่า ฉบับหน้าค่ะ ระหว่างนี้อย่าลืมเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ www.ThaiPVD.com นะค่ะ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีค่ะ 

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th