หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

 

สรรหามาเล่า
ตอน มารู้จักกองทุนลักษณะ Master Fund กันดีกว่า

            สวัสดีครับ เพื่อนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกท่าน หลังจากที่ สรรหามาเล่า ฉบับที่แล้วได้พาเพื่อน ๆ มารู้จักกับ Employee’s Choice ซึ่งจะช่วยให้สมาชิกสามารถเลือกนโยบายการลงทุนได้ตามความต้องการของตนเองกันมาแล้ว โดย สามารถจัดตั้งได้ในรูปแบบของหลาย ๆ กองทุน ๆ ละหนึ่งนโยบาย ซึ่งเป็นรูปแบบที่รู้จักกันดีในปัจจุบัน หรือรูปแบบของหนึ่งกองทุนหลายนโยบาย (Master Fund) ซึ่งพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (ฉบับแก้ไข) ได้รองรับการจัดตั้งกองทุนประเภทนี้แล้ว สรรหามาเล่าฉบับนี้จะขอพาทุกท่านมารู้จักกับกองทุนประเภท Master Fund และอธิบายข้อดีต่าง ๆ ของการจัดตั้งกองทุนประเภทนี้เพิ่มขึ้นครับ

 

            กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีหลายนโยบาย (Master Fund) มีลักษณะที่สำคัญคือ หนึ่งกองทุนสามารถมีหลายนโยบายการลงทุนเพื่อให้สมาชิกสามารถเลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเองได้ เช่น สมาชิกกองทุนที่อายุยังน้อยและสามารถรับความเสี่ยงได้สูงอาจต้องการลงทุนในนโยบายการลงทุนในตราสารทุนเนื่องจากให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าและยังมีเวลาประเมินและปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนได้ทันในระยะยาว แต่สมาชิกที่ใกล้เกษียณอายุอาจต้องการเน้นลงทุนในนโยบายการลงทุนในตลาดเงินหรือตราสารหนี้ภาครัฐที่มีความเสี่ยงต่ำ ได้ผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษามูลค่าที่แท้จริงของเงิน เป็นต้น ดังนั้น กองทุนประเภท Master Fund จึงเปิดโอกาสให้สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในกองทุนเดียวกันไม่จำเป็นต้องเลือกนโยบายการลงทุนที่เหมือนกันอีกต่อไป แต่สามารถเลือกนโยบายที่เหมาะสมกับความต้องการและระดับความเสี่ยงที่ตนเองสามารถรองรับได้ ซึ่งแตกต่างจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพส่วนใหญ่ในปัจจุบันที่จะมีเพียงหนึ่งนโยบายการลงทุนเท่านั้น
 

            การจัดตั้งกองทุนที่มีหลายนโยบายสามารถช่วยลดความขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุน เช่น กองทุนที่มีหลายนโยบายจะมีคณะกรรมการกองทุนเพียงคณะเดียวซึ่งเป็นผู้แทนที่นายจ้างแต่งตั้งและสมาชิกจากทุกนโยบายเลือกตั้งเข้ามาเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนของสมาชิกกองทุนทั้งหมด นอกจากนั้น ค่าใช้จ่ายในการจัดการกองทุนก็อาจปรับลดลงด้วย เช่น ค่าสอบบัญชี เนื่องจากกองทุนที่มีหลายนโยบายจะจ้างผู้สอบบัญชีเพียงรายเดียว ซึ่งแตกต่างจากปัจจุบันที่ต้องจ้างผู้สอบบัญชีตามจำนวนกองทุนที่มี
 

            แม้ว่าการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีหลายนโยบายจะเป็นการจัดตั้งเพียงกองทุนเดียว แต่คณะกรรมการกองทุนสามารถคัดเลือกบริษัทจัดการเพื่อบริหารกองทุนได้มากกว่า 1 ราย ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญการลงทุนในแต่ละนโยบาย ยกตัวอย่างเช่น หากคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีสองนโยบายการลงทุน ต้องการคัดเลือกบริษัทจัดการสองราย โดยที่บริษัทจัดการแต่ละแห่งบริหารกันคนละหนึ่งนโยบายก็ได้ ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญของบริษัทจัดการแต่ละแห่ง
 

            เพื่อน ๆ สมาชิกจะเห็นได้ว่าการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีหลายนโยบาย (Master Fund) จะช่วยขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุนซึ่งสุดท้ายแล้วผลประโยชน์ก็จะเกิดกับตัวสมาชิกเองโดยสามารถเลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเองได้ ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุนก็มีโอกาสลดลงด้วย ทั้งนี้สมาชิกสามารถตรวจสอบมูลค่าต่อหน่วยได้จากรายงานทุก ๆ 6 เดือนที่จัดทำโดยบริษัทจัดการ แล้วพบกันใหม่ในสรรหามาเล่าฉบับหน้า สวัสดีครับ
 

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th