หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

 

สรรหามาเล่า
ตอน มารู้จักนโยบายการลง
ทุน (2)

            สวัสดีค่ะ เพื่อนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกท่าน หลังจากที่ท่านได้ทราบแล้วว่านโยบายการลงทุนคืออะไร และทำไมท่านต้องให้ความสำคัญกับนโยบายการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ท่านเป็นสมาชิกอยู่ สรรหามาเล่าฉบับนี้จะขอแนะนำให้ท่านรู้จักนโยบายการลงทุนประเภทต่าง ๆ เพื่อให้ท่านทราบว่านโยบายการลงทุนแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันอย่างไร

            นโยบายการลงทุนมีอยู่หลากหลายประเภทด้วยกันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการลงทุน แต่นโยบายการลงทุนที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป อาจแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่

            1. นโยบายตราสารแห่งทุน คือ นโยบายการลงทุนที่เน้นลงทุนในตราสารแห่งทุน อาทิ หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
เป็นต้น ทั้งนี้ นโยบายตราสารแห่งทุนกำหนดไว้ว่า จะต้องลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ส่วนอีกร้อยละ 35 สามารถลงทุนในตราสารประเภทอื่น ๆ ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. อนุญาตให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพลงทุนได้ หรืออาจลงทุนในตราสารแห่งทุนอีกก็ได้ นโยบายการลงทุนประเภทนี้ถือว่ามีความเสี่ยงที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่ค่อนข้างมาก แต่กองทุนก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนในอัตราที่ค่อนข้างสูงเช่นกัน

            2. นโยบายตราสารแห่งหนี้ คือ นโยบายการลงทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ อาทิ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ หู้นกู้ ตั๋วสัญญาใช้เงิน เป็นต้น โดยสามารถเลือกลงทุนได้ทั้งตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว แล้วแต่ความต้องการของแต่ละกองทุน ทั้งนี้ นโยบายตราสาร
แห่งหนี้ไม่มีการระบุชัดเจนว่าจะต้องลงทุนในตราสารแห่งหนี้เป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพียงแต่เน้นการลงทุนในตราสารหนี้เป็นหลัก จึงถือได้ว่า นโยบายการลงทุนประเภทนี้มีระดับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับนโยบายตราสารแห่งทุน

            3. นโยบายการลงทุนแบบผสม คือ นโยบายการลงทุนที่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุนในขณะใดขณะหนึ่งน้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือ นโยบายการลงทุนที่ไม่ได้กำหนดประเภทตราสารและสัดส่วนการลงทุนที่ชัดเจน แต่ให้อำนาจการตัดสินใจในการลงทุนกับผู้จัดการกองทุน โดยพิจารณาให้เหมาะกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งนโยบายการลงทุนประเภทนี้ ถือได้ว่ามีความเสี่ยงและผลตอบแทนที่
คาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อเทียบกับนโยบายตราสารแห่งทุนและนโยบายตราสารแห่งหนี้

             นอกจากนี้ ยังมีนโยบายการลงทุนพิเศษต่าง ๆ อาทิ นโยบายการลงทุนในตลาดเงิน นโยบายการลงทุนที่เน้นลงทุนในต่างประเทศ และนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุน เป็นต้น หวังว่าหลังจากที่ท่านได้อ่านสรรหามาเล่าฉบับนี้แล้ว ท่านจะเข้าใจนโยบายการลงทุนแต่ละประเภทมากขึ้น โดยเฉพาะท่านที่เป็นสมาชิกกองทุนที่เปิดโอกาสให้ท่านเลือกนโยบายการลงทุนด้วยตัวท่านเอง การทำความเข้าใจกับนโยบายการลงทุนแต่ละประเภทจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อท่าน แล้วพบกันใหม่ในสรรหามาเล่าฉบับหน้า สวัสดีค่ะ

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th