หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

 

สรรหามาเล่า
ตอน มารู้จักนโยบายการลงทุน (1)    

            สวัสดีค่ะ เพื่อนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกท่าน ทุกต้นปีคณะกรรมการกองทุนจะทำการพิจารณาทบทวนและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ เพื่อให้ผู้จัดการกองทุนใช้เป็นแนวทางในการบริหารเงินกองทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสมาชิก ดังนั้น การพิจารณาเลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะสม จึงมีความสำคัญมากต่อผลประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ

            ยิ่งไปกว่านั้น ในปัจจุบันกฎหมายยังอนุญาตให้แต่ละกองทุนสามารถมีได้หลายนโยบายการลงทุน โดยสมาชิกสามารถเลือกลงทุนได้ในทุกนโยบายที่กองทุนจัดไว้ให้ ตามสัดส่วนที่สมาชิกแต่ละคนเป็นผู้กำหนด ดังนั้น ความรู้ความเข้าใจในนโยบายการลงทุนของสมาชิกจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดสรรเงินกองทุนให้ตรงกับความต้องการของสมาชิกแต่ละท่านอย่างแท้จริง แต่สำหรับเพื่อนสมาชิกที่ไม่คุ้นเคยกับนโนบายการลงทุนก็อย่าเพิ่งตกใจไป สรรหามาเล่าฉบับนี้และฉบับหน้าจะอธิบายให้ท่านเข้าใจนโยบายการลงทุนมากขึ้น เพื่อให้ท่านมีความรู้เพียงพอในการเลือกนโยบายการลงทุนได้ด้วยตนเอง

            นโยบายการลงทุน คือ การกำหนดขอบเขตในการบริหารเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งคณะกรรมการกองทุนจะต้องตกลงนโยบายการลงทุนกับบริษัทจัดการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้จัดการกองทุนใช้เป็นกรอบในการบริหารเงินกองทุน โดยปกตินโยบายการลงทุนจะต้องมีการระบุประเภทตราสารและสัดส่วนการลงทุนของตราสารแต่ละประเภทที่กองทุนอนุญาตให้ผู้จัดการกองทุนลงทุนได้ ตัวอย่างเช่น  

ประเภทตราสาร

สัดส่วนการลงทุน

(% ของ NAV)

เงินฝาก

10%

ตราสารหนี้

85%

ตราสารทุน

5%

            ในการกำหนดประเภทตราสารและสัดส่วนการลงทุน คณะกรรมการกองทุนและบริษัทจัดการจะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับสมาชิกของกองทุนโดยดูจากข้อมูลของกองทุน อาทิ ข้อมูลอายุของสมาชิก วัตถุประสงค์ของการลงทุน ระดับความเสี่ยงที่สมาชิกสามารถรับได้ ประมาณการเงินสะสม/เงินสมทบที่นำส่งเข้ากองทุนในแต่ละเดือน และข้อจำกัดในการลงทุน เป็นต้น

            สำหรับกองทุนที่เปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถเลือกนโยบายการลงทุนและสัดส่วนการลงทุนในแต่ละนโยบายได้ด้วยตนเอง คณะกรรมการกองทุนอาจจัดนโยบายการลงทุนไว้ให้สมาชิกหลายนโยบาย สมาชิกจะต้องพิจารณานโยบายการลงทุนอย่างละเอียด เพื่อจะได้วางแผนจัดสรรการลงทุนอย่างถูกต้อง เนื่องจากนโยบายการลงทุนมีความหลากหลาย ขึ้นกับวัตถุประสงค์ในการลงทุน อาทิ ต้องการผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูง หรือต้องการรักษาเงินต้น เป็นต้น ซึ่งสรรหามาเล่าฉบับหน้าจะอธิบายความแตกต่างของนโยบายการลงทุนแต่ละประเภท แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีค่ะ
 

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th