หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

 

สรรหามาเล่า
ตอน เลือกรับเงินเป็นงวด ดีกับตัวท่านอย่างไร

            สวัสดีครับ สมาชิกและคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกท่าน หลังจากที่พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ วันที่ 27 มกราคม 2551 ที่ผ่านมา โดยมีการแก้ไขใน 5 ประเด็นหลัก ๆ ซึ่งรวมถึงประเด็นที่เปิดโอกาสให้สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สิ้นสมาชิกภาพเนื่องจากการเกษียณสามารถเลือกรักเงินเป็นงวดได้ สรรหามาเล่าฉบับนี้จึงขอเชิญชวนท่านผู้อ่านทุกท่านมาทำความเข้าใจถึงเหตุผลที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) เสนอแก้ไขโอกาสให้สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเลือกรับเงินเป็นงวดได้ และข้อดีต่าง ๆ ของการรับเงินเป็นงวด

            การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามความสมัครใจของนายจ้างและลูกจ้างนั้น มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้สมาชิกกองทุนมีเงินออมเพื่อใช้จ่ายยามเกษียณและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ อย่างไรก็ดีในอดีตเมื่อสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสิ้นสมาชิกภาพจะต้องรับเงินจากกองทุนเพียงครั้งเดียวทั้งจำนวนภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นสมาชิกภาพ หากสมาชิกขาดการวางแผนทางการเงินที่ดี และใช้จ่ายโดยไม่ระมัดระวัง ส่งผลให้เงินที่ออมมาตลอดจากการทำงานลดลงไปอย่างรวดเร็วและไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพหลังเกษียณ ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เพื่อเพิ่มทางเลือกให้สมาชิกที่เกษียณซึ่งจะช่วยให้ผู้เกษียณยังคงมีกระแสเงินสดไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้โดยไม่ขาดแคลนอันเป็นการส่งเสริมให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการออมเพื่อเกษียณอย่างแท้จริงโดยระยะเวลาและแนวทางการรับเงินเป็นงวดจะขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการกองทุนและบริษัทจัดการและกำหนดในข้อบังคับกองทุนที่สมาชิกสังกัดอยู่ ทั้งนี้ สมาชิกและนายจ้างไม่ต้องนำส่งเงินสะสมและเงินสมทบระหว่างที่รับเงินงวดจากกองทุน

             หากสมาชิกที่เกษียณแล้วตัดสินใจเลือกรับเงินเป็นงวด สมาชิกยังคงความเป็นสมาชิกกองทุนอยู่ตามกฎหมาย นอกจากนั้น บริษัทจัดการสามารถนำเงินที่สมาชิกยังไม่ได้รับออกไปลงทุนเพื่อให้เกิดดอกผลตามนโยบายการลงทุนที่สมาชิกเลือกไว้ตามระดับความเสี่ยงที่สมาชิกสามารถรับได้ ซึ่งการนำเงินไปลงทุนจะช่วยรักษามูลค่าที่แท้จริงของเงินไม่ให้ลดลงจากอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี การลงทุนนั้นย่อมมีความเสี่ยง สมาชิกที่เกษียณอาจต้องการลงทุนเพื่อรักษาเงินต้นของตนเองโดยได้รับผลตอบแทนในอัตราที่แน่นอน เช่น การลงทุนในตราสารหนี้ เป็นต้น

             หลังจากที่เพื่อนสมาชิกได้รับทราบถึงเหตุผลที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพิ่มทางเลือกให้สมาชิกสามารถรับเงินเป็นงวดจากกองทุนและผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่สมาชิกจะได้รับแล้ว จึงขอเชิญชวนสมาชิกที่เกษียณเลือกรับเงินงวดกันนะครับ อย่างไรก็ดี เพื่อนสมาชิกอย่าลืมว่าการลงทุนนั้นย่อมมีความเสี่ยง ดังนั้น ผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนของเงินที่ยังไม่ได้รับจากกองทุนอาจจะมากกว่า หรือ น้อยกว่าผลตอบแทนที่สมาชิกคาดว่าจะได้นะครับ แล้วพบกันใหม่ในสรรหามาเล่าฉบับหน้า สวัสดีครับ
 

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th