หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

 

สรรหามาเล่า
ตอน มารู้จัก total return index ในฐานะ benchmark กันเถอะ 

            สวัสดีค่ะ เพื่อนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หลายท่านคงเคยได้ยินเกี่ยวกับตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (benchmark) ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาบ้างแล้ว ซึ่งตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เหมาะสมนั้น จะต้องเป็นตัวชี้วัดผสม (composite benchmark) ที่สอดคล้องกับทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนตามน้ำหนักที่สามารถสะท้อนความเสี่ยงการลงทุนของนโยบายการลงทุนได้

            สำหรับสรรหามาเล่าฉบับนี้จะขอลงในรายละเอียดมากขึ้น โดยขอแนะนำให้ท่านรู้จักตัวชี้วัดตัวใหม่ของทรัพย์สินประเภทตราสารทุนนอกเหนือจากอัตราผลตอบแทนของ SET Index และ SET 50 Index ที่ท่านรู้จักเป็นอย่างดีแล้ว ซึ่งตัวชี้วัดตัวใหม่นี้ ก็คือ อัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวม (Total Return Index: TRI) นั่นเอง  

            เพื่อนสมาชิกบางท่านอาจไม่คุ้นเคยกับดัชนีผลตอบแทนรวม เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพิ่งเผยแพร่ข้อมูลดัชนีผลตอบแทนรวมเป็นรายวันเมื่อช่วงปลายปี 2548 ที่ผ่านมา ดัชนีผลตอบแทนรวมเกิดจากแนวคิดที่ต้องการมีดัชนีที่สามารถสะท้อนผลตอบแทนทุกอย่างที่ได้จากการลงทุนในตราสารทุน ซึ่งได้แก่ ผลตอบแทนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที่ลงทุน (capital gain/loss) เงินปันผล (dividend) และสิทธิในการจองซื้อหุ้น (right) โดยดัชนีผลตอบแทนรวมแตกต่างจากดัชนีราคาหุ้นทั่วไปตรงที่ว่าสามารถสะท้อนผลตอบแทนทั้งหมดที่นักลงทุนจะได้รับจากการลงทุนไม่ใช่สะท้อนแค่เพียงการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นเพียงอย่างเดียว

            ความแตกต่างของการใช้อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคา อาทิ SET Index และ SET 50 Index และดัชนีผลตอบแทนรวม อาทิ SET TRI และ SET 50 TRI เป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ก็คือ การใช้อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาเป็นตัวชี้วัดอาจทำให้ผลตอบแทนของกองทุนสูงกว่าตัวชี้วัดอยู่เสมอ เนื่องจากตัวชี้วัดดังกล่าวไม่ได้รวมเงินปันผลที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับในช่วงเวลาที่ลงทุนและผลตอบแทนที่จะเพิ่มขึ้นได้อีกจากการนำเงินปันผลมาลงทุนซ้ำ ขณะที่ผลตอบแทนของกองทุนที่ใช้เปรียบเทียบกับตัวชี้วัดจะรวมผลตอบแทนทุกอย่างที่กองทุนได้รับจากการลงทุน ดังนั้น หากกองทุนใช้ตัวชี้วัดที่คำนวณจากดัชนีราคาทั้ง ๆ ที่กองทุนลงทุนในตราสารทุนที่ให้เงินปันผล ผลตอบแทนของกองทุนอาจสูงกว่าตัวชี้วัด ทั้ง ๆ ที่ผู้จัดการกองทุนไม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการบริหารกองทุนมากนัก

            ในปัจจุบันกองทุนรวม กองทุนบำเหน็จบำนาญ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในต่างประเทศนิยมใช้ดัชนีผลตอบแทนรวมเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของกองทุนอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งผู้จัดการกองทุนในต่างประเทศส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า การใช้อัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของกองทุนในส่วนของตราสารทุนมีความเหมาะสมและยุติธรรม แม้ว่าจะทำให้ผู้จัดการกองทุนต้องพยายามในการเอาชนะตัวชี้วัดมากขึ้นก็ตาม แล้วพบกันใหม่ในสรรหามาเล่าฉบับหน้า สวัสดีค่ะ
 

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th