หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

 

สรรหามาเล่า
ตอน การแก้ไข พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

            สวัสดีค่ะ คณะกรรมการกองทุนและเพื่อนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกท่าน ช่วงนี้ท่านคงได้ยินข่าวเกี่ยวกับการแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง พ.ร.บ. ที่ได้มีการแก้ไขนี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 27 ม.ค.51 ทำให้หลายท่านอาจกังวลว่า การแก้ไข พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าวมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร และส่งผลกระทบอย่างไรต่อท่านบ้าง สรรหามาเล่าฉบับนี้ จึงขอเล่าให้ท่านฟังว่า ทำไมจึงต้องมีการแก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และมีประเด็นสำคัญใดบ้างที่ได้รับการแก้ไข

            สาเหตุที่ต้องมีการแก้ไข พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฉบับเดิมไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้กฎหมายมีความทันสมัยและเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกกองทุนอย่างแท้จริง จึงมีการแก้ไข พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฉบับดังกล่าว  

            ประเด็นสำคัญที่มีการแก้ไขมีทั้งหมด 5 ประเด็น ได้แก่

          1. การรับโอนเงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จากเดิมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่สามารถรับโอนเงินจาก กบข. ได้ แต่ พ.ร.บ. ที่แก้ไขใหม่ อนุญาตให้ทำได้ ดังนั้น ข้าราชการที่ย้ายมาทำงานกับภาคเอกชนก็สามารถโอนย้ายเงินจาก กบข. มายังกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทที่ตนย้ายเข้ามาทำงานใหม่ได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นการโอนเงินมาทั้งจำนวนเท่านั้น
          2. การจัดตั้งกองทุนที่มีหลายนโยบาย พ.ร.บ. ที่แก้ไขใหม่อนุญาตให้กองทุนหนึ่งสามารถมีนโยบายการลงทุนได้หลายนโยบาย หมายความว่า สมาชิกกองทุนสามารถเลือกลงทุนได้ในทุกนโยบายที่กองทุนจัดไว้ให้ตามสัดส่วนที่ตนเองต้องการ โดยที่คณะกรรมการกองทุนที่ต้องการให้สมาชิกสามารถเลือกลงทุนได้หลายนโยบาย ไม่มีความจำเป็นต้องจัดตั้งหลายกองทุน ๆ ละหนึ่งนโยบาย เหมือนแต่ก่อน
          3. การขอรับเงินเป็นงวด จากเดิมเมื่อสมาชิกสิ้นสมาชิกภาพจะต้องรับเงินจากกองทุนเพียงครั้งเดียวทั้งจำนวนภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นสมาชิกภาพ แต่ พ.ร.บ. ที่แก้ไขใหม่เปิดโอกาสให้สมาชิกที่เกษียณอายุการทำงานสามารถขอรับเงินเป็นงวดได้ และยังคงเป็นสมาชิกกองทุนต่อไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อบังคับกองทุน รวมทั้งยังมีสิทธิได้รับดอกผลจากเงินที่ยังไม่ได้ขอรับออกไปอีกด้วย
          4. การคงเงินไว้ในกองทุน พ.ร.บ. ที่แก้ไขใหม่อนุญาตให้ลูกจ้างที่สิ้นสมาชิกภาพ เนื่องจากออกจากงานสามารถคงเงินไว้ในกองทุนได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในข้อบังคับ โดยในข้อบังคับนั้นต้องให้สิทธิสมาชิกคงเงินได้ไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันที่ออกจากงาน รวมทั้งยังมีสิทธิได้รับดอกผลจากเงินที่คงไว้อีกด้วย
          5. การกำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาที่สมาชิกจะได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบ พ.ร.บ. ที่แก้ไขใหม่กำหนดให้ข้อกำหนดในเรื่องดังกล่าวจะต้องไม่ตัดสิทธิของลูกจ้างโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร

            สำหรับรายละเอียดในทางปฏิบัติ ขอให้ท่านติดตามการออกประกาศนายทะเบียนและการปรับปรุงประกาศเดิมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามอ่านบทความ ถามมาตอบไว...ThaiPVD ใน www.thaipvd.com ซึ่งจะตอบข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับการแก้ไข พ.ร.บ. ในแต่ละประเด็นอย่างละเอียด รวมทั้งแนวทางปฎิบัติต่าง ๆ ด้วย หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถส่งคำถามมาได้ที่ thaipvd@sec.or.th แล้วพบกันใหม่กับสรรหามาเล่าฉบับหน้า สวัสดีค่ะ
 

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th