หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

 

สรรหามาเล่า
ตอน เยี่ยมเยียน Central Provident Fund Board - Singapore

            สวัสดีครับผู้อ่านทุกท่าน ท่านผู้อ่านหลายท่านคงทราบแล้วว่าประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจเติบโตต่อเนื่องอย่างแข็งแกร่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และยังได้รับคัดเลือกจาก Mercer Human Resource Consulting ให้เป็นประเทศที่มีคุณภาพความเป็นอยู่ที่ดีอันดับที่ 34 ของโลกในปี 2550 อีกด้วย นอกจากนั้น สิงคโปร์เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในการส่งเสริมการออมของประชากรที่มี Central Provident Fund Board (CPF) เป็นผู้กำกับดูแลการออมเพื่อเลี้ยงชีพภาคบังคับ โดยกองทุน CPF มีสมาชิกทั้งหมด 3.15 ล้านคน หรือประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งหมด ณ สิ้นเดือนกันยายน 2550 ซึ่งสูงมากทีเดียว สรรหามาเล่าฉบับนี้จึงขอเชิญชวนทุกท่านมารู้จักกับ Central Provident Fund Board (CPF) และระบบการออมของประเทศสิงคโปร์ว่าเป็นอย่างไร

            Central Provident Fund Board ก่อตั้งในปี 2498 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลการออมของสมาชิกเพื่อให้สมาชิกมีเงินออมอย่างเพียงพอเพื่อใช้จ่ายยามเกษียณ โดยสมาชิกจะส่งเงินที่หักจากเงินเดือนของตัวเองและนายจ้างจ่ายเงินสมทบทุกเดือนเข้ากองทุน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ Ordinary Account, Special Account และ Medisave Account โดยที่เงินใน Ordinary Account จะเป็นเงินออมสำหรับการซื้อที่อยู่อาศัย เพื่อการลงทุน และเพื่อการศึกษา ส่วน Special Account จะเป็นบัญชีเพื่อการเลี้ยงชีพ รวมถึงการลงทุนเพื่อการเกษียณด้วย และ Medisave Account จะเป็นบัญชีเงินออมสำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของตนเองและบุตร 

            นอกจากการออมเงินในบัญชีทั้งสามประเภทแล้ว CPF ยังเปิดโอกาสให้สมาชิกนำเงินในบัญชี Ordinary Account และ Special Account ไปลงทุนผ่าน CPF Investment Scheme (CPFIS) เพื่อให้เกิดดอกผลโดยผลกำไรและดอกผลที่ได้รับจากการลงทุนจะได้รับยกเว้นภาษี หรือหากสมาชิกไม่ต้องการรับความเสี่ยงก็สามารถฝากเงินไว้กับ CPF โดยที่ไม่ต้องนำเงินดังกล่าวไปลงทุนโดยได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยเท่านั้นโดยไม่เสียภาษีเช่นกัน นอกจากนั้น สมาชิก CPF ยังมีสิทธิร่วมเป็นผู้ถือหุ้นในธุรกิจหลักของประเทศ คือบริษัท Singapore Telecom ในราคาส่วนลดเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลและกำไรจากส่วนต่างราคา แต่อย่างไรก็ดี เงินปันผลและกำไรจากการขายหุ้นจะกลับไปอยู่ในบัญชี CPF ของสมาชิกจึงไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้เพราะขัดต่อวัตถุประสงค์ของ CPF ที่ต้องการให้สมาชิกออมเพื่อใช้จ่ายหลังเกษียณ

            เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจแก่สมาชิก CPF ว่าจะมีเงินเพียงพอในการดำเนินชีวิตหลังเกษียณ สมาชิกจะต้องดำรงเงินขั้นต่ำในกองทุน (CPF Minimum Sum) ซึ่ง CPF Board กำหนดไว้ที่ 99,600 ดอลล่าร์สิงคโปร์ต่อราย หากสมาชิกออมเงินมากกว่าจำนวนเงินขั้นต่ำจะสามารถถอนออกได้เมื่อมีอายุครบ 55 ปี เท่านั้น ทั้งนี้ สมาชิกสามารถนำเงินขั้นต่ำไปลงทุนได้หลายวิธี เช่นซื้อ annuity โดยจะได้รับเงินดำรงชีพตามจำนวนที่ตกลงจนเสียชีวิต ฝากธนาคาร หรือคงเงินไว้ในกองทุน CPF เดิม หากสมาชิกเลือกฝากธนาคารหรือคงเงินไว้กับ CPF สมาชิกจะได้รับเงินเป็นงวด ตั้งแต่อายุ 62 ปี ทุก ๆ เดือนจนกระทั่งเงินที่อยู่ในกองทุนหมด นอกจากการดำรงเงินขั้นต่ำแล้ว สมาชิกจะต้องจัดสรรเงินอีกจำนวนหนึ่งเพื่อออมในบัญชี Medisave ด้วยสำหรับค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ของตัวสมาชิกและบุตรของสมาชิกด้วย

          เห็นไหมครับว่า การออมจะส่งผลให้ท่านสามารถใช้ชีวิตหลังเกษียณได้อย่างมีคุณภาพโดยไม่เดือดร้อนเรื่องเงินทอง หรือเป็นภาระแก่ลูกหลาน แม้ว่าระบบการออมของเราจะไม่ใช่ภาคบังคับเหมือนสิงคโปร์ แต่เราก็ควรเริ่มออมตั้งแต่วันนี้เพื่อประโยชน์ของตัวเองในวันข้างหน้า ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการออมเพื่อการเลี้ยงชีพของประเทศสิงคโปร์ได้ที่ www.cpf.gov.sg แล้วพบกันใหม่ในสรรหามาเล่าฉบับหน้า สวัสดีครับ

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th