หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

 

สรรหามาเล่า
ตอน คิดให้ดี หากจะนำเงินออกจากกองทุน

            สวัสดีค่ะ เพื่อนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกท่าน ทราบมาว่าหลายท่านคิดอยากจะลาออกจากการเป็นสมาชิกกองทุน เพื่อนำเงินออกจากกองทุนมาบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายหรือตามความจำเป็นต่าง ๆ ในปัจจุบัน แต่ท่านเคยถามตัวเองหรือไม่ว่า เมื่อยามที่ท่านเกษียณ ไม่มีใครจ้างให้ท่านทำงานแล้ว ท่านจะมีเงินจากไหนมาใช้จ่ายเลี้ยงดูครอบครัว หรือดูแลสุขภาพตัวเองยามป่วยไข้ โดยเฉพาะท่านที่เป็นเสาหลักของครอบครัว

            การที่ท่านออมเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะทำให้ท่านมีเงินใช้จ่ายหลังเกษียณได้อย่างมีความสุข เพราะนอกจากท่านจะได้รับเงินสะสมของท่านคืนแล้ว ท่านจะได้รับเงินเพิ่มอีกถึง 3 ส่วน ได้แก่ เงินสมทบจากนายจ้าง ผลประโยชน์ของเงินสะสมที่ท่านออม และผลประโยชน์ของเงินสมทบ ซึ่งผลประโยชน์ของเงินสองส่วนนี้มาจากการที่บริษัทจัดการซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการเงินกองทุนนำเงินสะสมของท่านและเงินสมทบของนายจ้างไปลงทุนเพื่อให้ออกดอกออกผลงอกเงยต่อไปเรื่อย ๆ ทำให้มูลค่าเงินในกองทุนเพิ่มขึ้น  

            บางท่านอาจคิดว่า หากลาออกจากการเป็นสมาชิกองทุนก็จะได้เงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ของทั้งสองส่วนมาใช้จ่ายโดยไม่ต้องรอเกษียณ ต้องขอเรียนว่า ขอให้ท่านคิดใหม่ เพราะเงินที่ท่านได้รับอาจไม่เต็มตามจำนวนที่คาดหวังไว้ เนื่องจากข้อบังคับกองทุนอาจกำหนดสิทธิให้สมาชิกที่ลาออกจากกองทุนได้รับเงินสมทบของนายจ้างตามอายุงานหรืออายุการเป็นสมาชิกกองทุน ยิ่งอายุงานหรืออายุการเป็นสมาชิกกองทุนของท่านน้อย ท่านอาจไม่ได้รับเงินสมทบจากนายจ้างเลย หรือได้รับในสัดส่วนที่น้อยตามไปด้วย นอกจากนั้น ไม่ว่าท่านจะได้รับเงินสมทบจากนายจ้างเต็มจำนวนหรือไม่ก็ตาม ท่านยังต้องนำเงินสมทบ ผลประโยชน์ของเงินสมทบ และผลประโยชน์ของเงินสะสมที่ท่านได้รับไปเสียภาษีตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร ส่งผลให้เงินที่ท่านได้รับมีจำนวนลดลงไปอีก ดังนั้น หากท่านนำเงินออกจากกองทุน นอกจากที่ได้รับเงินจำนวนน้อยซึ่งอาจไม่เพียงพอที่จะนำไปใช้จ่ายหรือชำระหนี้สินต่าง ๆ แล้ว ท่านยังตัดโอกาสตัวเองในการออม การได้เงินสมทบจากนายจ้าง และการได้รับผลประโยชน์จากเงินที่นำไปลงทุนด้วย

            สำหรับท่านที่อยากนำเงินออกจากกองทุน เนื่องจากบริษัทกำลังประสบปัญหา และเกรงว่าหากบริษัทเลิกกิจการไป เงินกองทุนจะหายไปด้วยนั้น ขอเรียนว่า ในความเป็นจริงแล้ว กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีสภาพเป็นนิติบุคคลแยกจากนายจ้าง หากนายจ้างไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้หรือถูกฟ้องล้มละลาย เงินในกองทุนจะยังคงอยู่ เจ้าหนี้ของนายจ้างไม่สามารถฟ้องร้องเอาเงินจากกองทุนไปได้ ดังนั้น จึงไม่มีความจำเป็นที่ต้องนำเงินออกจากกองทุนในกรณีดังกล่าว

            จากเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมด คงทำให้ท่านเลิกล้มความคิดที่จะลาออกจากการเป็นสมาชิกกองทุนและนำเงินออกมาจากกองทุน เพราะไม่เป็นผลดีต่อตัวท่านเลย ออมเงินไว้ตั้งแต่ตอนนี้ ท่านจะมีชีวิตที่ดีเมื่อยามชรา แล้วพบกันใหม่กับสรรหามาเล่าฉบับหน้า สวัสดีค่ะ
 

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th