หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

สรรหามาเล่า
ตอน ทำไมบริษัทฉันไม่มีกองทุนเหมือนเธอ

            สวัสดีค่ะ ในช่วงที่ผ่านมา มีคนจำนวนมากได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ thaipvd.com แล้วเขียน email เข้ามาขอสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพราะเห็นประโยชน์ของการเป็นสมาชิกกองทุน ท่านเหล่านี้ยังไม่ได้มีโอกาสเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทั้งๆ ที่มีความพร้อม ท่านทราบไหมคะว่า ทำไมบริษัทจำนวนมากจึงไม่จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

            กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นรูปแบบหนึ่งของการให้สวัสดิการแก่ลูกจ้าง เนื่องจากนายจ้างจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองเพื่อช่วยลูกจ้างออมอีกทางหนึ่ง ทำให้เงินออมของลูกจ้างจะเติบโตจากเงินสะสมของลูกจ้างเองและเงินสมทบของนายจ้างที่ต้องนำเข้ากองทุนทุกเดือน รวมทั้งผลประโยชน์ที่เกิดจากการลงทุน และลูกจ้างยังได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอีกด้วย ดังนั้น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงเป็นแรงจูงใจหนึ่งที่ทำให้ลูกจ้างทำงานกับบริษัทนานขึ้น

            สาเหตุที่บริษัทหลายแห่งยังไม่จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอาจเกิดจากหลายปัจจัยด้วยกัน เนื่องจากการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต้องเกิดจากความร่วมมือของทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง นายจ้างอาจจะกังวลว่าการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนทุกเดือนเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น หรือยังไม่มีความพร้อมด้านบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในเรื่องต่างๆ เช่น การนำส่งเงินเข้ากองทุน การจัดทำทะเบียนสมาชิก หรืองานธุรการ นายจ้างอาจตัดสินใจไม่จัดตั้งกองทุนในขณะนั้น หรือหากอัตราการเข้า-ออกของพนักงานสูงมาก จะทำให้เกิดภาระต่องานเอกสารของกองทุนค่อนข้างมาก และพนักงานยังไม่ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากการเป็นสมาชิกกองทุนก็ลาออกนายจ้างก็อาจตัดสินใจไม่จัดตั้งกองทุนเช่นกัน

            นอกจากนี้ ความพร้อมของลูกจ้างก็เป็นสิ่งสำคัญ เพราะหากนายจ้างต้องการจัดตั้งกองทุนเพื่อเป็นการสร้างวินัยในการออมระยะยาวให้แก่ลูกจ้าง แต่หากลูกจ้างส่วนใหญ่ไม่เข้าใจถึงประโยชน์ของการมีกองทุน และไม่ต้องการถูกหักเงินสะสมเข้ากองทุนทุกเดือน การตั้งกองทุนก็จะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพนักงานส่วนใหญ่

            อย่างไรก็ตาม มีหลายบริษัทที่อยากจะจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงจุดใด สรรหามาเล่าจึงขอแนะนำขั้นตอนเริ่มต้นคร่าวๆ ดังนี้

  • นายจ้างจัดตั้งคณะทำงานที่จะเข้ามารับผิดชอบในการผลักดันให้เกิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • คณะทำงานศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมทั้งขั้นตอนการจัดตั้งกองทุน ซึ่งสามารถหาข้อมูลเบื้องต้นได้ที่ www.thaipvd.com
  • คณะทำงานรวบรวมข้อมูลต่างๆ ของบริษัท เพื่อประเมินในเบื้องต้นว่าบริษัทมีความเหมาะสมและความพร้อมมากน้อยเพียงใดในการจัดตั้งกองทุน
  • เมื่อคณะทำงานเห็นว่ามีความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกองทุน ก็ให้เริ่มประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับพนักงาน อาทิ ขั้นตอนการออมเงินผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และประโยชน์ที่จะได้รับ
  • หลังจากที่ฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างมีความพร้อมในการจัดตั้งกองทุนแล้ว ให้ดำเนินการสรรหาบุคคลที่จะเข้ามาเป็นคณะกรรมการกองทุนทั้งจากฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง
  • คณะกรรมการกองทุนจะเข้ามาดำเนินการในขั้นตอนต่อๆ ไป อาทิ การคัดเลือกบริษัทจัดการ การรับสมัครสมาชิก การกำหนด
    ข้อบังคับกองทุน การกำหนดนโยบายการลงทุน และการเปิดเผยข้อมูลต่อสมาชิก เป็นต้น

              หวังว่า สรรหามาเล่าฉบับนี้จะช่วยให้บริษัทที่ยังไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ทราบขั้นตอนในการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันแล้ว คราวนี้พนักงานในบริษัทก็จะมีโอกาสสมัครเป็นสมาชิกกองทุนได้เช่นเดียวกับพนักงานในบริษัทอื่นๆ และองค์กรต่างๆ ที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วกว่า 7,500 แห่ง แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีค่ะ
 

 

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th