หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

 

สรรหามาเล่า
ตอน เรื่องควรรู้สำหรับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

            สวัสดีค่ะ เพื่อนสมาชิกทุกท่าน จากการได้พูดคุยกับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหลายท่าน ทำให้ทราบว่า ยังคงมีสมาชิกบางส่วนที่ไม่ทราบว่า ตนเองมีสิทธิและหน้าที่อย่างไรในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และมีเรื่องใดบ้างที่ควรให้ความใส่ใจ ดังนั้น เพื่อให้สมาชิกสามารถรักษาสิทธิและปกป้องผลประโยชน์ของตนเองได้ สรรหามาเล่าฉบับนี้ จึงขอเสนอเรื่องที่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพควรทราบและควรใส่ใจ ได้แก่

            1. การตรวจสอบยอดเงินสะสมและเงินสมทบ สมาชิกควรตรวจสอบว่ายอดเงินสะสมที่ถูกนำเข้ากองทุนทุกเดือนถูกต้องตามอัตราเงินสะสมที่ตกลงไว้กับกองทุนหรือไม่ โดยสมาชิกสามารถดูยอดเงินสะสมที่ถูกหักในแต่ละเดือนได้จากใบรับรองการจ่ายเงินเดือน และควรเก็บใบรับรองดังกล่าวไว้ตรวจสอบกับ
ใบแจ้งยอดเงินราย 6 เดือนอีกครั้ง เพื่อเช็คว่ายอดเงินสะสมรวม 6 เดือนถูกต้องหรือไม่ นอกจากการตรวจสอบยอดเงินสะสมแล้ว ในใบแจ้งยอดเงินราย 6 เดือน สมาชิกควรตรวจสอบยอดเงินสมทบ และจำนวนหน่วยด้วย

            2. การติดตามผลการดำเนินการของกองทุน สมาชิกควรติดตามผลการดำเนินงานของกองทุน เพื่อจะได้ทราบว่าเงินกองทุนที่บริษัทจัดการนำไปลงทุนได้ผลตอบแทนเป็นอย่างไร ซึ่งการติดตามผลการดำเนินงานสามารถทำได้หลายวิธี อาทิ ดูจากมูลค่าต่อหน่วยในใบแจ้งยอดเงินราย 6 เดือน หรือดูจากอัตรา
ผลตอบแทนสะสมเทียบกับเกณฑ์อ้างอิงสะสมในรายงานผลการดำเนินงานของกองทุน เป็นต้น หากสมาชิกพบว่าผลการดำเนินงานขาดทุนหรือต่ำกว่า
ที่ควรจะเป็นอย่างต่อเนื่อง สมาชิกควรสอบถามและขอคำอธิบายจากคณะกรรมการกองทุน

            3. การเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี สมาชิกควรเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานของกองทุนในช่วงที่ผ่านมาพร้อมคำชี้แจง และรับฟังมุมมองเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ สภาพตลาด ทิศทางการบริหารกองทุน และนโยบายการลงทุนในปีต่อไป ซึ่งการประชุมสามัญประจำปีถือเป็นโอกาสที่ดีที่สมาชิกจะได้พบกับผู้จัดการกองทุน รวมทั้งสามารถแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อสงสัยได้อย่างเต็มที่

            4. การเลือกตั้งกรรมการกองทุนฝ่ายลูกจ้าง สมาชิกควรให้ความใส่ใจในการเลือกตั้งกรรมการกองทุนฝ่ายลูกจ้าง เนื่องจากกรรมการกองทุนเป็นบุคคลสำคัญที่จะช่วยบริหารกองทุน ดูแล และปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิก ดังนั้น สมาชิกควรเลือกผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความรับผิดชอบเป็นกรรมการกองทุน

            5. การรับทราบข้อบังคับกองทุน ก่อนที่จะเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สมาชิกควรอ่านและทำความเข้าใจข้อบังคับกองทุนให้ดีเสียก่อน
เนื่องจากข้อบังคับกองทุนเปรียบเสมือนกฎกติกาที่สมาชิกต้องปฏิบัติตาม และยังบอกถึงสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับอีกด้วย นอกจากนี้ สมาชิกควรติดตามการแก้ไขข้อบังคับกองทุนด้วย เนื่องจากอาจกระทบสิทธิและสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกพึงได้รับ ซึ่งประเด็นในข้อบังคับกองทุนที่สมาชิกควรทราบ ได้แก่ อัตราเงินสะสม อัตราเงินสมทบ การได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์ และการสิ้นสมาชิกภาพ เป็นต้น

            สำหรับความรู้ในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อาทิ สิทธิประโยชน์ทางภาษี หรือกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เป็นต้น สมาชิกสามารถหาอ่านได้ที่ www.thaipvd.com แล้วพบกันใหม่ในสรรหามาเล่าฉบับหน้า สวัสดีค่ะ
 

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th