หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

 

สรรหามาเล่า
ตอน มาทำกิจกรรมให้ข้อมูลความรู้แก่สมาชิกกันเถอะ

            สวัสดีค่ะ คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกท่าน การให้ความรู้และการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับกองทุนให้สมาชิกทราบ ถือเป็นหน้าที่หนึ่งที่สำคัญของคณะกรรมการกองทุน เนื่องจากการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลและความรู้ที่จำเป็นเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้สมาชิกกองทุนได้ทราบอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ นอกจากจะทำให้สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมากขึ้น ยังส่งผลให้สมาชิกตื่นตัวในการติดตามความเคลื่อนไหวการบริหารจัดการกองทุน เพื่อให้สามารถปกป้องผลประโยชน์ของตนเองได้อีกด้วย

            ประเภทของข้อมูลและความรู้ที่คณะกรรมการกองทุนควรเปิดเผยและส่งเสริมให้สมาชิกทราบ มีดังนี้

            1. ข้อบังคับกองทุน เมื่อคณะกรรมการกองทุนได้จัดทำข้อบังคับกองทุนในครั้งแรกตอนจัดตั้งกอง หรือเมื่อกองทุนรับสมาชิกใหม่เข้ามา คณะกรรมการกองทุนควรแจ้งให้สมาชิกทราบรายละเอียดของข้อบังคับกองทุนทั้งหมด และหากคณะกรรมการกองทุนได้ทำการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับกองทุนบางส่วนในภายหลัง ก็ควรแจ้งให้สมาชิกทราบอย่างทั่วถึงเช่นกัน โดยช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับกองทุนสามารถทำได้หลายวิธี อาทิ การจัดทำเป็นคู่มือสมาชิก การประกาศผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัท หนังสือเวียนของบริษัท หรือระบบอินทราเน็ต เป็นต้น

            2. ข้อมูลการลงทุนของกองทุน ได้แก่
             - วัตถุประสงค์ และนโยบายการลงทุน คณะกรรมการกองทุนควรแจ้งให้สมาชิกทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามการทบทวน/เปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนประจำปี อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนมากกว่าปีละ 1 ครั้ง คณะกรรมการกองทุนก็ควรแจ้งรายละเอียดให้สมาชิกทราบเช่นกัน

             - สถานการณ์การลงทุนและผลการดำเนินงานของกองทุน คณะกรรมการกองทุนจะได้รับรายงานเกี่ยวกับงบการเงินและผลการดำเนินงานของกองทุนเป็นรายเดือนและรายปีจากบริษัทจัดการ ซึ่งคณะกรรมการกองทุนอาจเผยแพร่รายงานเหล่านั้นให้สมาชิกได้ทราบสถานการณ์การลงทุน สถานะของกองทุน และผลการบริหารกองทุนของบริษัทจัดการเป็นประจำทุกเดือน ทำให้สมาชิกสามารถติดตามสถานการณ์การลงทุนและผลการดำเนินงานของกองทุนได้เป็นระยะ ๆ และคณะกรรมการกองทุนอาจจัดให้ตัวแทนของบริษัทจัดการเข้ามาสรุปผลการดำเนินงานประจำปีให้สมาชิกทราบพร้อมทั้งตอบข้อซักถามของสมาชิก

            โดยช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนสามารถทำได้หลายช่องทาง อาทิ การประกาศผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัท จดหมายข่าวของกองทุน หรือระบบอินทราเน็ต เป็นต้น

            3. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและการลงทุน คณะกรรมการกองทุนควรใส่ใจในการให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแก่สมาชิก เนื่องจากปัจจุบันสมาชิกส่วนใหญ่ยังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพค่อนข้างน้อย ทำให้ไม่รู้ว่าตนเองมีสิทธิและหน้าที่อย่างไรในกองทุน นอกจากนี้ การให้ความรู้สมาชิกเกี่ยวกับการลงทุนและความเสี่ยงก็เป็นสิ่งจำเป็น เพราะจะทำให้สมาชิกมีความเข้าใจผลการดำเนินงานของกองทุนและการวัดผลการดำเนินการของกองทุนมากขึ้น ซึ่งการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่สมาชิกสามารถทำได้หลายรูปแบบ อาทิ การจัดอบรมโดยเชิญวิทยากรจากบริษัทจัดการหรือวิทยากรจากภายในองค์กรเองมาให้ความรู้และตอบข้อซักถามของสมาชิก การจัดทำบทความให้ความรู้ผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ วารสารภายในองค์กร หรือระบบอินทราเน็ต ซึ่งคณะกรรมการสามารถเข้ามาหาบทความ เกร็ดความรู้ และข่าวสารใหม่ ๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ที่ www.thaipvd.com นอกจากนี้ คณะกรรมการกองทุนอาจจัดกิจกรรมเสียงตามสายแทนกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นในกรณีที่สมาชิกส่วนใหญ่ไม่คุ้นเคยกับการใช้คอมพิวเตอร์หรือการอ่านข่าวสารของบริษัท

          หวังว่า หลังจากที่ท่านได้อ่านสรรหามาเล่าฉบับนี้แล้ว ท่านจะเริ่มจัดกิจกรรมให้ข้อมูลความรู้แก่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมากขึ้น แล้วพบกันใหม่กับสรรหามาเล่าฉบับหน้า สวัสดีค่ะ
 

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th