หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

 

สรรหามาเล่า
ตอน ป้องกันผลประโยชน์แอบแฝงอย่างไร

            ท่านทราบหรือไม่ว่าเวลาที่ผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนำเงินออมที่สมาชิกและนายจ้างร่วมกันไปลงทุนนั้น อาจมีการกระทำที่มีลักษณะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (conflict of interest) ต่อกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยอาจทำให้กองทุนเสียผลประโยชน์ที่ควรได้รับ เราจึงควรหาทางป้องกันไม่ให้เกิดกรณีดังกล่าวขึ้น ซึ่งในส่วนของสำนักงาน ก.ล.ต.ได้ตระหนักในเรื่องนี้และได้กำหนดกฎเกณฑ์โดยห้ามไม่ให้บริษัทจัดการกระทำการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งกำหนดให้บริษัทจัดการมีระบบป้องกันไม่ให้เกิดการเอาเปรียบกองทุน ซึ่งท่านที่เป็นคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะมีอำนาจโดยตรงในการยับยั้ง หรือตรวจสอบไม่ให้เกิดการกระทำดังกล่าวได้ สรรหาฯ ฉบับนี้จึงขอสรุปแนวทางในเรื่องดังกล่าวให้ทราบพอสังเขป ดังนี้

            อันดับแรก สำนักงานได้ห้ามมิให้บริษัทจัดการดำเนินการในสิ่งที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้แก่  (1) รับผลประโยชน์ตอบแทนจากบุคคลใด ๆ (ส่วนใหญ่หมายถึง บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์) เพื่อบริษัทจัดการเอง  (2) ซื้อขายทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญากับบุคลที่เกี่ยวข้อง โดยเอาเปรียบกองทุนหรือทำให้กองทุนเสียประโยชน์ที่ดีที่สุดไป และ (3) ซื้อขายทรัพย์สินหรือเข้าเป็นคู่สัญญาเพื่อพอร์ตบริษัทก่อนกองทุน

            นอกจากข้อห้ามข้างต้น สำนักงาน ก.ล.ต. ยังได้กำหนดให้บริษัทจัดการต้องมีระบบป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

            1. การลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัทจัดการ (proprietary trading) กำหนดวิธีป้องกันโดยให้บริษัทจัดการมีการกำหนดสถานที่ดำเนินงานการลงทุนเพียงแห่งเดียวเว้นแต่จะกำหนดสถานที่สำรองไว้ใช้เมื่อมีเหตุจำเป็น มีการกำหนดนโยบายและเกณฑ์การลงทุนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการกำหนดหลักปฏิบัติเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีการรายงานการลงทุนให้ผู้บริหารบริษัทจัดการและ Compliance officer ทราบกรณีที่ลงทุนไม่เป็นไปตามราคาตลาดหรือไม่ใช้ราคาตลาด  และในกรณีมอบหมายให้บริษัทจัดการอื่นบริหาร บริษัทจัดการต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจลงทุน นอกจากนี้ บริษัทจัดการต้องเปิดเผยต่อคณะกรรมการกองทุน (FC) ว่าบริษัทจัดการอาจลงทุนในทรัพย์สินเดียวกับกองทุน และยินยอมให้ FC  ดูข้อมูลการลงทุนได้
            2. การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (affiliated transaction)  บริษัทจัดการอาจมีธุรกรรมเพื่อกองทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ เช่น นายจ้างหรือบริษัทในเครือของนายจ้าง กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของนายจ้าง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการ เป็นต้น แต่การมีธุรกรรมดังกล่าวต้องเข้าเงื่อนไข คือเป็นประโยชน์ที่ดีที่สุดต่อกองทุนในสถานการณ์ขณะนั้น (best execution) มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกองทุน ได้กระทำเป็นทางค้าปกติ มีความเหมาะสมต่อลักษณะและนโยบายการลงทุนของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการต้องปฏิบัติต่อกองทุนภายใต้การจัดการด้วยหลักข้างต้นอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมกับทุกกองทุนด้วย  อย่างไรก็ดี ในการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริษัทจัดการต้องได้รับความยินยอมจาก FC เป็นลายลักษณ์อักษร โดยอาจกำหนดไว้ล่วงหน้าในสัญญา หรือก่อนการทำธุรกรรมทุกครั้ง  นอกจากนี้ FC ยังต้องพิจารณาเหตุผลที่บริษัทจัดการชี้แจงมาด้วย ก่อนจะให้ความยินยอมให้ลงทุน เช่น กรณีไม่ใช้ราคาตลาดในการบันทึกมูลค่าการลงทุน หรือกรณีทำธุรกรรมระหว่างกองทุนภายใต้การจัดการเดียวกัน (cross trade) ก็ถือเป็นการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องใช้ราคาที่เหมาะสมมีแหล่งอ้างอิง

            3. การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (soft commission) สำนักงานกำหนดให้บริษัทจัดการต้องระบุเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การได้รับผลประโยชน์ในสัญญาจัดการกองทุน และแจ้งการรับผลประโยชน์ โดยระบุบุคคลที่ให้ผลประโยชน์แก่บริษัทจัดการ ผลประโยชน์ที่ได้รับ  เหตุผลในการรับผลประโยชน์ เพื่อให้ FC ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

            4. การลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของพนักงานของบริษัทจัดการ (staff dealing)  บริษัทจัดการต้องจัดให้มีระบบดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานการปฏิบัติงานตามแนวทางที่กำหนด และจัดให้มีการชดใช้ความเสียหายหากพนักงานฝ่าฝืนและก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน

            จากที่กล่าวข้างต้น จะเห็นว่าคณะกรรมการกองทุนต้องมีหน้าที่กลั่นกรอง ตรวจสอบการกระทำของบริษัทจัดการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง หรือเอาประโยชน์จากกองทุนอย่างไม่เป็นธรรม เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกให้มากที่สุด หากมีข้อสงสัยหรือต้องการศึกษารายละเอียดในเรื่องนี้เพิ่มเติมท่านสามารถหารายละเอียดได้ในเว็บไซต์ thaipvd.com หัวข้อ “ความขัดแย้งทางลประโยชน์” แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีค่ะ             

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th